Weidevogelontwikkeling 2022 Hooge Boezem/Doove Gat

De eerste jaren na de inrichting en in beheer nemen van de Hooge Boezem was het gebied nog een belangrijk broedgebied van weidevogels. Het graslandgedeelte had een beheer van extensief begrazingsbeheer door droge koeien en schapen. Ook hadden een paar percelen hooilandbeheer met een late maaidatum.
Inmiddels is er het een en andere veranderd. Het begrazingsbeheer is in belangrijke overgenomen door grauwe ganzen en grote Canadaganzen. Er broedt een groot aantal grauwe ganzen en ook een tiental grote Canadaganzen.  De vele ganzen houden de grasvegetatie kort. Ook vegetatiekundig is er een flinke verandering gaande. Een sterke uitbreiding met pitrus en ridderzuring is gaande waardoor de aantrekkelijk als broedgebied voor weidevogels lijkt te verminderen. Twee percelen die tot voor kort werden gehooid zijn nu nog broedplaats van weidevogels als grutto en kievit. 


Kievit

26 April 2022. Kievit (man lange kuif) broedend op nest. Hooge Boezem


Fotoalbum: Kieviten op nest Hooge Boezem