Reeuwijkse polders (agrarisch)


Polder Langeweide

Blik op de polder Langeweide zuidelijk van het fietspad met gemaaide graslanden en grazende koeien. Op de voorgrond een vochtige oever langs de Enkele Wiericke met roze koekoeksbloemen. Foto: 9 juni 2013.


Proef onderwaterdrainage (infiltratiebuizen) polder Langeweide

Oxiderend en inklinkend veen is de oorzaak van het steeds verder dalen van de bodem in het veenweidegebied in het Groene Hart. In veenweidegebieden zakt de bodem jaarlijks gemiddeld 1 centimeter maar op sommige plekken is dat wel tot 3 centimeter. Volgens het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de polder Lange Weide één van de meest dalende polders in ons veenweidegebied. De bodem zakt hier ongeveer 0,7 – 0,8 cm per jaar.

Het agrarisch collectief, ANV Lange Ruige Weide, is een initiatief gestart om in het peilgebied de veenbodemdaling te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Het verminderen van de bodemdaling kan met behulp van onderwaterdrainage, ook wel infiltratiebuizen genoemd. Met behulp van onderwaterdrainage wordt water in een droge periode in de ondergrond geïnfiltreerd. Hierdoor neemt de oxidatie van het veen af.ln de polder Lange Weide tussen de Oude Rijn en de Hollandse lJssel - begint dit voorjaar de aanleg van het grootste onderwaterdrainageproject in Nederland om bodemdaling fors tegen te gaan. Begin 2018 zal in totaal 450 kilometer aan infiltratiebuizen ('onderwaterdrainage') aangelegd. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke nabij Driebruggen, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs.

De proef met onderwaterdrainage (infiltratiebuizen) heeft meerdere doelen. Het remt actief de bodemdaling, beperkt de uitstoot van CO2 en verbetert mogelijk de waterkwaliteit. Ook zorgt het dat de beheerkosten van het waterschap minder stijgen ten opzichte van de autonome ontwikkeling. En mogelijk ontstaan er effectievere productieomstandigheden voor de agrariër. Dit kan bereikt worden door de veenbodem continueer vochtig te houden met onderwaterdrainage. Niet te nat en niet te droog. Met onderwaterdrainage stroomt het water bij een hoge grondwaterstand via buizen naar de sloot en bij een lage stand en droogte en verdamping gebeurt het omgekeerde. Zo ontstaat er een meer gelijkmatige grondwaterstand. Dat remt de bodemdaling naar verwachting met 30 tot 50%.
 


Een van de graslandpercelen van Martin van den Hoeven waar al onderwaterdrainage in aan is gebracht. 
Foto: 11 april 2018


Pagina nog in bewerking