Krimpenerwaard


Ontginning

In de vroege middeleeuwen bestond de latere Krimpenerwaard uit een onbewoonde en vrijwel ontoegankelijke moerassige wildernis. De eerste fase van de Agrarische ontginningsgeschiedenis van de Krimpenerwaard begint in de 11e en het begin van de 12e eeuw. In die periode gingen kolonisten de gebieden langs de rivieren Lek, Hollandsche IJssel en Vlist ontginnen en bewonen. Hier was de ondergrond door kleiafzettingen steviger dan het centrale deel van deze waard. De oeverwallen langs deze rivieren vormden de basis voor de ontginning en bewoning van de randgebieden. De oudste bewoning van de Krimpenerwaard vinden we dan ook langs de oevers van de rivieren. Vanaf de 11e eeuw werden langs de rivieren Lek, Hollandsche IJssel en Vlist dijken aangelegd, zodat de ontginning van het veengebied een hoge vlucht kon nemen.
 

Het specifieke beeld in de huidige Krimpenerwaard. Koeien in de wei, graslanden, veel sloten en hoogspanningsmasten.


Weidevogelontwikkeling Krimpenerwaard

 

 

 

Aantal broedterritoria weidevogels totale Krimpenerwaard rond 1978.


Grutto                875
Kievit                  300
Scholekster      110
 Tureluur             80    
Slobeend           625
Zomertaling     140
Zwarte stern     120

 

De Krimpenerwaard, omgeven door de rivieren Lek, Hollandsche IJssel en Vlist, maakt deel uit van het Groene Hart van Holland. De oppervlakte van de Krimpenerwaard is zo'n 13.500 hectare. Er vindt voornamelijk veeteelt plaats.

 

Zo rond 1960 had je nog het systeem van ouderwetse ruilverkavelingen, waarbij agrarische gebieden optimaal werden (her)ingericht ter stimulering van de landbouw. In die tijd was er nog maar weinig oog voor agrarische natuur en werd er nauwelijks grond gereserveerd voor natuur- en recreatiegebied. Vanaf 1970 ging dat wel gebeuren en kreeg de term ruilverkaveling een nieuw jasje Herinrichting genaamd. Vanaf dat moment werd een bepaald percentage van het te herinrichten gebied als natuur- en recreatiegebied ingericht en overgedragen aan een natuurbeschermingsorganisatie. Zo ging het dus ook in de Krimpenerwaard.

Kartering broedvogels Krimpenerwaard (specifiek weidevogels)
Om te weten te komen welke poldergebieden de belangrijkst avifaunistische  natuurwaarden bezaten zijn verschillende weidevogelkarteringen uitgevoerd in de periode 1976 t/m 1988. Uitgevoerd door Rinus den Breejen, medewerker Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Freek Mayenburg (medewerker Staatsbosbeheer), en met de hulp van enkele leden van de Natuur- en Vogelwacht Krimpenerwaard. De resultaten van dit onderzoek zijn in belangrijke mate gebruikt bij de aanwijzing van natuur- en recreatiegebieden in de Krimpenerwaard.


Fotoalbum:  Krimpenerwaard
Berkenwoudse Driehoek
Nessepolder/Berkenwoude-Wellepoort

krwrdberkenwoudewellepoortlandschapreservaat19febr2019IMG_126018.jpg
krwrdberkenwoudewellepoortlandschapreservaat19febr2019IMG_125918.jpg
berkenwoudsedriehoekwellepoort11mei2020IMG_509720scherp.jpg
krwrdberkenwoudewellepoortlandschapreservaat19febr2019IMG_126518.jpg
krwrdberkenwoudewellepoortlandschapreservaat19febr2019IMG_126218.jpg
krwrdberkenwoudewellepoortlandschapreservaat19febr2019IMG_126418.jpg
krwrdnessepolderlandschaplandscheidingreservaat19febr2019IMG_126618.jpg
krwrdnessepolderlandschapplasdrasreservaat19febr2019IMG_128018.jpg
krwrdnessepolderlandschapreservaat19febr2019IMG_126118-1.jpg
krwrdnessepolderlandschapreservaat19febr2019IMG_126818.jpg
krwrdnessepolderlandschapreservaat19febr2019IMG_127218.jpg
krwrdnessepolderlandschapreservaat19febr2019IMG_127118.jpg
krwrdnessepolderlandschapreservaat19febr2019IMG_127518.jpg
krwrdnessepolderlandschapreservaat19febr2019IMG_127718.jpg
krwrdnessepolderlandschapreservaat19febr2019IMG_127918.jpg
krwrdnessepolderlandschaplandscheidingreservaat19febr2019IMG_127618.jpg
krwrdnessepolderlissenlandschap26mei2019IMG_511618.jpg
krwrdnessepolderlissenlandschap26mei2019IMG_512720.jpg
krwrdnessepolderlissenlandschap26mei2019IMG_513620.jpg
krwrdnessepolderplasdras26mei2019IMG_514620.jpg
krwrdnessepolderplasdraslissenlandschap26mei2019IMG_514320.jpg
krwrdnessepolderlepelaar26mei2019IMG_514120.jpg
krwrdwellepoortbloemrijk26mei2019IMG_515120.jpg
krwrdwellepoortlepelaargelelis26mei2019IMG_511120.jpg
krwrdwellepoortplasdrasgelelis26mei2019IMG_516520.jpg
krwrdwellepoortplasdras26mei2019IMG_516920.jpg
krwrdwellepoortkoeiengelelis26mei2019IMG_518220.jpg
krwrdpldrberkenwoudekrabbenscheerbloemrijk26mei2019IMG_517520.jpg

 

Van die rijke weidevogelstand in de Krimpenerwaard in de 70er jaren van de vorige eeuw is niet veel meer over. Dat geldt met name voor de soorten grutto, slobeend en zomertaling welke fors in aantal zijn gedaald. Een flink deel van de weidevogels broedt nu in gebieden in de reservaatsfeer. Daar wordt een hoger waterpeil gehanteerd, laat gemaaid en vrij extensief gemest. Het reservaatgebied Nessepolder, Wellepoort en Berkenwoudse polder is er een mooi voorbeeld van dat als de terreincondities worden verbeterd en een goed beheer wordt gevoerd er goede mogelijkheden zijn voor een goed  weidevogelbroedbestand en de planten- en insectenwereld .

 

In 2018 is het bovengenoemde gebied op weidevogels gekarteerd. Het resultaat was 60 paar grutto's, 120 paar kieviten, 30 paar scholeksters en 35 paar tureluurs.

 


Kaart Natuurinrichting Krimpenerwaard

Kaart Krimpenerwaard. De ingekleurde delen betreffen gebieden die of al reservaat zijn of in voorbereiding om het te worden.


Fotoalbum: Krimpenerwaard
Polders Veerstalblok, Middelblok en Kattendijkblok


NOG VERDER IN BEWERKING