Grutto 5137362 kiest Hooge Boezem/Doove Gat
als broedplaats

Gruttoman met gekleurde ringenset en ringnummer 5137362 gefotografeerd op 1 april 2022 in het natuurgebied
Doove Gat/Hooge Boezem bij Haastrecht. De grutto was gepaard, er was baltsgedrag en kuiltje draaien. Op 8 april was
het paar nog steeds aanwezig en alle dagen vanaf 1 april werd het paar vrijwel steeds op hetzelfde perceel gezien. 


1 April 2022 fotografeerde ik een grutto met een kleurenset van ringen om bestaande uit plastic ringen van verschillende kleuren. Op een graslandperceel noordelijk gelegen van het Boezemmolenpad in het natuurgebied de Hooge Boezem, ook bekend als het Doove Gat, bij Haastrecht. De grutto, een mannelijk exemplaar, met het ringnummer 5137362 bleek in 2013 in Spanje geringd te zijn. De grutto was gepaard en er was baltsgedrag, paring en kuiltje draaien ten teken dat er genesteld zou gaan worden. Omdat het perceel goed overzichtelijk is vanwege een aangrenzend hoger gelegen fietspad was er een goede mogelijkheid om het gruttopaar fotografisch te volgen ondanks de forse afstand van >75 meter. Al snel bleek dat er zich nog een 2e gruttopaartje ging vestigen op dit perceel maar dat paar was  niet geringd. En later ook zelfs een 3e paar op een ander perceel maar wel vlak in de buurt. Vrijwel dagelijks zijn bezoeken gebracht om te zien hoe het verging met de eileg en het uitbroeden van de eieren van de twee gruttoparen die ik op het nest kon volgen. Op die manier kwam ik allerlei interessante zaken tegen zoals de vele grauwe ganzen met kuikens die in het gebied broeden en regelmatig op het perceel (ook in de directe omgeving van de nesten) gras kwamen vreten. Was benieuwd hoe de broedende grutto's daar op zouden reageren en eventueel last van zouden hebben. En verder hoe de broedende grutto's op de 5-7 hazen die vrijwel dagelijks aanwezig waren  zouden reageren. Met tekst en foto's is mooi te zien hoe de broedperiode van de twee gruttoparen  is verlopen.

Natuurgebied De Hooge Boezem (Doove Gat) gelegen tussen het veenriviertje de Vlist en de Zijdeweg bij Haastrecht.


Overzicht broedplaats grutto's . Vanaf het fietspad gerekend was de broedplek van de grutto's op het 2e perceel. De pitrus op de foto aangegeven als donkere vegetatie groeit in laagten die in de winter onder water staan en lijkt zich uit te breiden. Ook ridderzuring, een in de landbouw ongewenste plantensoort breidt zich uit. Het graslandcomplex werd vrijwel dagelijks regelmatig door 5-10 grauwe ganzenfamilies met kuikens bezocht en begraasd en daarnaast ook waren 5-7 hazen aanwezig.  De grasgroei wordt door al dat gegraas door ganzen flink geremd. Hoe het huidige beheer verloopt weet ik niet goed. Tot voor kort werden de graspercelen laat gemaaid, pas in Juli, door een boer uit de buurt.  Het kan zijn dat de door de sterk veranderende vegetatieontwikkeling de interesse om het gewas af te nemen is afgenomen. 


30 April 2022. Video-opname geringde gruttoman voedselzoekendNavraag over waar de grutto geringd is en zijn levensfase  leverde zeer interessante  informatie op.


Foto van 9 april 2022. De geringde gruttoman en op de achtergrond het vrouwtje op het nest. Beginnend met broeden want het legsel zal nu voltallig zijn. Het paartje werd voor het eerst op 1 april 2022 gezien. Steeds op hetzelfde perceel. Baltsend, parend, kuiltje draaiend en precies op het plekje waar het kuiltje gedraaid werd lag uiteindelijk ook het nest. Vrijwel alle dagen tussen 1 april en 7 mei een bezoek gebracht en het paar was op alle bezoekdagen op het perceel aanwezig in de buurt waar het nest lag. 


Grutto op nest. Legsel volledig. 1e broeddag.
9 April 2022

10 April 2022. Gruttoman geringd gaat weer op eieren
zitten na de ruziepartij met grauwe ganzen.


10 April 2022. In het natuurgebied Doove Gat (Hooge Boezem) broedt een fors aantal grauwe ganzen. Een 7-tal families
liep met kuikens in het perceel waar de grutto's nestelen. Toen een familie grauwe gans met kuikens te dicht
in de buurt van het nest kwam viel de geringde gruttoman de ganzen aan. Het is niet te hopen dat dit soort verstoring teveel voorkomt.


15 April 2022. Dag 6 van broedende grutto's. In de ochtend zat het gruttovrouwtje op de eieren te broeden en liep de geringde gruttoman in de buurt. In de namiddag was het precies andersom. Het mannetje zat te broeden en het wijfje zat zich vlak in de buurt van het nest te poetsen en liep voedsel te zoeken. 


22 April 2022. Grauwe ganzenpaar met maar liefst 10 kuikens.
In de buurt van nest ongeringde gruttopaar. Op de voorgrond een veld ridderzuring, uitbreidend. 


5 Mei 2022. Grote Canadaganzenpaar met kuikens.

Hooge Boezem: Ganzenparadijs en de broedende grutto's

Als broedgebied voor grauwe ganzen en grote wilde Canadagans doet de Hooge Boezem het heel goed. Op 10 april 2022 leverde een integrale telling van grauwe ganzen met kuikens door Mayenburg maar liefst 62 paar op. Daarnaast leverde de telling van het gehele gebied ook nog ruim 200 grauwe ganzen op. Die >200 exemplaren ging w.s. om vogels die niet tot broeden waren gekomen, nog moesten gaan broeden, elders verstoord waren of nog niet geslachtrijp. In tegenstelling tot andere gebieden waar veel grauwe ganzen broeden wordt in het Doove Gat niet aan bestrijding gedaan.
Een integrale ganzentelling begin mei 2022 door Cor Oskam leverde zelfs 85 grauwe ganzenparen met kuikens op.  En op 20 mei 2022 telde Mayenburg 23 paar grote Canadese ganzen met kuikens. Daarnaast ook nog eens 8 volwassen grote Canadaganzen zonder kuikens waarvan niet zeker was of het om broedparen of nog niet geslachtsrijpe exemplaren ging .  

In hoeverre de weidevogels last hebben van al die gras vretende ganzen lijkt erg mee te vallen. Dat er verstoring optreedt bij het benaderen van nestelende weidevogels blijkt wel uit de foto hierboven waarbij een grutto meerdere keren probeerde een ganzenfamilie met kuikens te verdrijven. Maar ook tonen verschillende foto's hieronder aan, dat de verstoring van de broedende grutto's door grauwe ganzen erg mee lijkt te vallen. Aan het begin van de broedperiode reageerden de grutto's nog vrij fel als er ganzen in de buurt van het nest kwamen. Wat verder in de broedperiode (15 dagen) was er geen reactie meer op langs lopende grauwe ganzen en bleven de ganzen gewoon doorbroeden. De grauwe ganzen + kuikens  grazen vooral in het deel waar tussen ridderzuringveldjes nog flink wat grasachtige vegetatie groeit. En dat is precies de plek waar de twee gruttonesten liggen.
Het belangrijkste risico zit hem er in dat het nest met de eieren zou kunnen worden vertrapt door volwassen ganzen of hazen. Op het perceel waar de twee nesten liggen van de grutto's verblijven ook steeds een 5-tal hazen.


Fotoserie van een  2e gruttopaar dat vlak bij gruttopaar met geringde man broedde.

Vlak bij het nest van het geringde gruttopaar bleek nog een gruttonest te liggen. Van een gruttopaar dat ongeringd was. Ook dit paar was goed te volgen omdat het nest op een goed herkenbare plek lag precies noordelijk van een herkenbare pitrusstrook.

15 April 2022.
Grutto, exemplaar van ongeringd paar, broedend op het nest.

15 April 2022. Poetsende grutto van ongeringde paar
niet al ver van het nest. 


17 April 2022. Op het perceel  van het geringde gruttopaar broedt  ook nog een 2e gruttopaar. Twee grauwe ganzen kwamen wel  erg dicht bij het nest. Toch werd de gans die dichtbij kwam niet aangevallen.  


17 April 2022. Op het perceel broedt  ook nog een 2e gruttopaar. Steeds dichterbij het nest kwamen twee grauwe ganzen.
De broedende grutto vond het nu toch wel erg eng worden en begon luidkeels te protesteren.


17 April 2022. Een grauwe ganzenpaar met kuikens kwam te dicht bij het nest. Toch werden de ganzen werd niet aangevallen maar het paartje  liet wel merken het niet erg op prijs te stellen zo dichtbij. 


17 April 2022. Een grauwe gans kwam te dicht bij het nest. Toch werd de gans werd niet aangevallen maar het paartje  liet wel merken het niet erg op prijs te stellen zo dichtbij. 

17 April 2022. Een grauwe ganzenpaar met kuikens kwam wel erg dicht in de buurt van het nest. Beteuterd kijkend liet de grutto het allemaal maar toe zonder overigens in de aanval te gaan. Blijkbaar weten de grutto's dat de ganzen voor het nest met eieren geen echte bedreiging vormen.


17 April 2022. Kievit in de aanval bij nest ongeringde gruttopaar

17 April 2022. Vlak bij het ongeringde gruttopaar zit ook een kievit te broeden. Zo af en toe valt een van de kieviten de grutto's aan en voert wat schijngevechten.


Kievit valt grutto aan

Grutto drukt zich om aanval kievit te ontwijken


26 April 2022. Kievit op nest en grazende grauwe gans vlak bij het nest. Kievit bleef gewoon zitten te broeden en
toonde geen agressie tegen de gans. Ook niet andersom van de gans trouwens.


17/18 April 2022. Broedontwikkeling Gruttopaar met geringde man

17 April 2022.  Om 13.30 uur zat de geringde gruttoman slapend vlak bij het nest. De gruttovrouw broedend op de eieren. Meerdere grauwe ganzenparen met of zonder kuikens liepen voedsel te zoeken in de buurt van het nest. Tot nu toe gaat het met het broeden goed.
Op 9 april was het nest voltallig en  is met broeden begonnen.


17 April 2022. Ook met een grauwe gans in de buurt slaapt de geringde gruttoman gewoon door. Maar af en toe de ogen openknippend om toch een oogje in het zeil te houden.


18 April 2022. Tijdstip 16.20 uur. Gruttovrouwtje op nest en geringde man vlak bij het nest. Van het andere gruttopaar vlak in de buurt grutto broedend op nest en de andere grutto langs de sloot zich druk wassend.


18 April 2022. Tijdstip 16.20 uur. Gruttovrouwtje op nest en geringde man slapend vlak bij het nest. 


19 April 2022. Dag 10 van nestelend gruttopaar. Geringde gruttoman slapend vlakbij nest en gruttovrouwtje broedend op nest. Een 2e  gruttopaar met nest bleek vlak bij het geringde gruttopaar gevestigd te zijn, grutto broedend op nest, de andere grutto nergens te zien. 

20 April 2022. Dag 11 van nestelend gruttopaar. In de ochtend geringde gruttoman broedend op nest. Vrouwtje in de buurt. In de middag vrouwtje broedend en gruttoman afwisselend slapend, voedsel zoekend in de buurt van het nest.
Het andere gruttopaar in de buurt ook nog broedend.

21 April 2022. 9.50 uur. Dag 12 van nestelend gruttopaar. Geringde man slapend vlak bij nest en vrouwtje op nest. Vlak bij het nest 5 hazen die af en toe achter elkaar renden. De gruttoman joeg ook een grauwe gans weg  die te dicht bij nest kwam. Een overvliegende zwarte kraai werd achtervolgd door 3 grutto's waaronder ook de geringde man en een grutto van het andere nest.
13.45 uur. Grote paniek. Een ongelijnde hond (boarder collie) springt over de sloot en rent het perceel in waar de grutto's broeden. Achter de hazen aan die er verblijven. De vele grauwe ganzen vluchten met hun kuikens de sloot in. Ook de broedende grutto's verlaten het nest. De hond dwarst diverse percelen door en overal grote paniek vooral onder ganzen. Al snel  moeten de grutto's weer in de aanval op een overvliegende ooievaar. Uiteindelijk  keert de rust terug en loopt de geringde man weer naar het nest om verder te broeden. 

22 April 2022. 13.15 uur. Dag 13 van nestelend gruttopaar. Beide nesten bezet. Wisseling van de wacht bij de geringde gruttoman.

20 April 2022. Gruttoman heel dichtbij voedselzoekend


23 April 2022. Overvliegende en naar prooi speurende kleine mantelmeeuw boven de  broedplaats van de grutto's.

23 April 2022. 10.45 uur. Dag 14 van nestelend gruttopaar. Broeden gaat tot nu toe succesvol. Het ongeringde gruttopaar was aan het verwisselen van het broeden. De geringde gruttoman was in de buurt van het nest en het vrouwtje op het nest. Een overvliegende kleine mantelmeeuw werd wel gevolgd maar er was blijkbaar geen reden om in de aanval te gaan.
14.40 uur. Geringde man slapend vlak bij nest en vrouwtje op nest. Ongeringde paar grutto op het nest en een grutto in de buurt. Nog een 5e grutto op een aangrenzend  perceel. Zou kunnen gaan om een 3e nest maar de locatie ervan is niet bekend. Inderdaad bleek het om een 3e gruttopaar te zijn wat hier nestelde bleek op 12 mei 2022. Op die datum werd op het 3e perceel vanaf het fietspad een gruttopaar gezien met kleine kuikens. In de buurt van het ongeringde paar dat ook kuikens had.


24 April 2022. 10.05 uur. Dag 15 van nestelend gruttopaar. Een blauwe reiger strijkt neer in de buurt van de nesten. Felle aanval van 3 grutto's op de reiger die afdruipt. Al snel zitten de grutto's weer op het nest.  Het is de 15e broeddag van het paar met de geringde man. Nog een dag of 10 te gaan te gaan. Broedduur van grutto's is 24-25 dagen.

25 April 2022. 18.50 uur. Dag 16 van nestelend gruttopaar. Nest geringde grutto bezet. De andere grutto van dit paar in geen velden of wegen te zien. Een paartje grauwe ganzen met kuikens van ruim twee weken liep bij het nest. De kuikens liepen aan weerskanten langs het nest. Grutto bleef gewoon broeden. Het 2e niet geringde paar wisselde met elkaar het broeden.

26 April 2022. 8.40 uur. Dag 17 van nestelend gruttopaar. Maar liefst 9 paar grauwe ganzen met  5-10 kuikens in de leeftijd van 2-3 weken liepen op het perceel waar de grutto's broeden. Zeer direct in de buurt waar het ongeringde gruttopaar broedt. De ganzen liepen heel dicht langs het nest maar de grutto bleef op de eieren zitten. Ook een kievit die in de buurt nestelt bleef op de eieren zitten terwijl de ganzen vlak langs het nest marcheerden. De geringde gruttoman zat vlak bij het nest en de gruttovrouw op het nest.

26 April 2022. Gruttovrouw van het geringde paar
met voedsel in de snavel, een wormpje.

24 April 2022. Grutto op nest van het geringde paar

24 April 2022. Grutto op nest van het geringde paar

26 April 2022. Grutto op nest van het ongeringde paar


26 April 2022. 8.40 uur. Een 6-tal paren grauwe ganzen met kuikens graasden in de buurt van het nest van het ongeringde gruttostel.
In totaal graasden er 9 paar grauwe ganzen met kuikens op het perceel. Ook nog 3 hazen op het perceel. De broedende grutto (en op de achtergrond kievit) bleven op het nest zitten. De broeddrang is groot want zowel de grutto als de kievit broeden inmiddels al ruim twee weken.  En de vogels hebben inmiddels door dat de ganzen het niet voorzien hebben op de eieren.


26 April 2022. 8.50 uur. Een grauwe gans zit vlak bij het nest uit te rusten.  Grutto broedt rustig door.


27 April 2022. 8,55 uur. Dag 18 van nestelend gruttopaar. Geringde gruttoman voedsel zoekend en vrouwtje op het nest.  Ongeringde paar grutto broedend en 2 losse grutto's in de buurt voedselzoekend.  Een 5-tal grauwe ganzenpaartjes met kuikens was op het perceel aan het grazen wat grenst aan het fietspad. Paniek toen er wandelaars langs kwamen. De hele meute ganzen rende naar het aangrenzende perceel precies op de plek waar de grutto's broeden. De grauwe ganzen kuikens worden steeds groter en zwaarder. Gelukkig geen ongelukken door het geren en de grutto's bleven op het nest zitten. De broedtijd vordert nu. Nog een dag of 4-5 en dan zullen de eieren uitkomen.

27 April 2022. Een foto om een indruk te geven om welke aantallen grauwe ganzen met kuikens het gaat. Dit is slechts de helft. Lopend op de plek waar de gruttonesten zich bevinden.


27 April 2022. Overzicht van de Hooge Boezem. Grauwe ganzen met kuikens op het perceel precies op de plek waar de grutto's broeden. 


28 April 2022. Snel weer terug naar het nest na het verjagen van een blauwe reiger.

28 April 2022. Weer terug en gaan zitten op de eieren

28 April 2022. Weer verder broeden.
Nog maar een paar dagen.


28 April 2022. 10.40 uur. Dag 19 van nestelend gruttopaar. Geen grauwe ganzen met kuikens waren aanwezig op het perceel in de buurt van de twee gruttonesten. Wel lag er een dode haas, pas overleden zo leek het. Leverbotziekte? Een overvliegende blauwe reiger werd achtervolgd door drie grutto's, de twee van het geringde paar en een grutto van het ongeringde paar. Dat de broeddrang is toegenomen werd bewezen door de zeer snelle terugkeer op het nest.

29 April 2022. 9.20 uur. Dag 20 van nestelend gruttopaar. Beide nesten bezet. De geringde gruttoman slapend in de buurt van het nest. Geen ganzen in de buurt van de nesten.
13.50 uur. Beide nesten bezet. De geringde gruttoman liep vlak naast het aangrenzende fietspad voedsel te zoeken. Procentueel broedt het vrouwtje grutto meer uren per dag dan het geringde mannetje valt te concluderen. 

30 April 2022. 9.15 uur. Dag 21 van nestelend gruttopaar. Beide nesten bezet. De geringde gruttoman slapend in de buurt van het nest. Geen ganzen in de buurt van de nesten. Die liepen noordelijker op een perceel. Nog een paar dagen en de eieren zullen gaan uitkomen. 14.50 uur. Beide nesten bezet en inclusief de twee broedende exemplaren ook de andere grutto's in de buurt. De geringde gruttoman zocht voedsel in een nat deel grasland pal langs het fietspad en ving een emelt.

30 April 2022. Gruttovrouwtje van geringde paar op het nest


30 April 2022. Gruttoman geringd heeft een emelt gevangen.


30 April 2022. Gruttovrouwtje van geringde paar op het nest. Fotografieafstand >75 meter.


1 Mei 2022. 8.35 uur. Dag 22 van nestelen. Nog geen indicaties die er op kunnen duiden dat er kuikens zijn. Beide grutto's op de twee nesten. De geringde gruttoman slapend vlak bij het nest. Een grauwe ganzenfamilie kwam extreem dicht bij het nest geringde paar. Een oudergans stond op nauwelijks 20 cm afstand en keek omlaag naar de broedende grutto. Deze bleef gewoon zitten. Geen agressie, niet van de grutto en ook niet van de oudergans.
14.30 uur. Beide grutto's op het nest. Bij nest geringde grutto een 5-tal volwassen grauwe ganzen heel dicht bij het nest. Vretend van het gras en soms ook luierend. De gruttovrouw bleef onverstoorbaar doorbroeden en dook de ganzen schonken geen aandacht aan de broedende grutto.


1 Mei 2022. Ochtend. Een oudergans kwam langslopen en trapte bijna op de broedende grutto. Geen agressie van zowel de oudergans als de grutto die gewoon bleef doorbroeden. Grutto zal nu zeer broeds en beschermend zijn want de eieren staan op uitkomen.


1 Mei 2022. Namiddag. Gruttovrouw op nest van geringde paar. Afstand >75 meter. Het mannetje liep op een nat stuk van een perceel vlak langs het fietspad voedsel te zoeken. Het lijkt er op dat het vrouwtje nu de eieren op uitkomen staan de hoofdtaak en het merendeel van broeden in uren op zich heeft genomen. Vijf stuks volwassen grauwe ganzen tot vlak bij het nest, grazend en luierend; de broedende grutto en de ganzen keken amper naar elkaar.


1 Mei 2022. Namiddag. Grutto op nest van ongeringde paar. Afstand >75 meter. Het rijtje pitrus op de voorgrond vormde een mooi mikpunt voor de camera het scherpstellen. De grutto valt nauwelijks op. 


2 Mei 2022. 9.22 uur. Dag 23 van nestelen. Eieren moeten nu bijna uit gaan komen. De twee gruttonesten bezet en in de directe omgeving nog twee grutto's waaronder ook de geringde gruttoman. Zowel in de ochtend als middag geen ganzen in de buurt.
14.45 uur. Opvallende bewegingen op beide nesten. De grutto op het nest ongeringd was onrustig. Dat er wat aan de hand was werd zichtbaar toen de grutto half opstond en met de snavel wat aan het rangschikken was, eieren of pas uitgekomen kuikens.  Op het andere nest zat de geringde man. Met de kop omhoog en de snavel open. Had de vogel het warm? Lijkt me van niet want zo warm was het niet.  Ik vermoed eerder dat de grutto signalen gaf aan de kuikens of uitkomende eieren.
18.05 uur. Veel activiteit die er wezen dat het uitkomen van de eieren nabij was.  Veel gedraai van de grutto's op beide  nesten.

2 Mei 2022. 14.45 uur. Geringde gruttoman op nest met open snavel. Maakt wat geluiden w.s. informatie voor de kuikens.


2 Mei 2022. 14.45 uur. Grutto van ongeringde paar op nest is wat omhoog gekomen en bezig de eieren te herschikken dan wel de  pas uitgekomen gruttokuikens te verzorgen.


2 mei 2022. 18.05 uur. Fotoserie Geringde gruttoman op het nest. Gedrag verraadt dat de onder zich liggende eieren
aan het uitkomen zijn of dat er misschien al kuikens zijn. Fotografeer-afstand >75 mtr.


2 mei 2022. 18.05 uur. Het ongeringde gruttopaar samen bij het nest  waar het een en ander gaande is wat betreft
het geboren worden van de kuikens.


3 Mei 2022. 8.50 uur. Dag 24 van nestelen. Op beide nesten een grutto. Geen kuikens te zien, de temperatuur was nog vrij laag, ca. 8 graden. De geringde gruttoman in de buurt afwisselend slapend en voedsel zoekend.
15.05 uur. Alles leek rustig te zijn. Op beide nesten de grutto. Geen kuikens te zien. De wind was wat aangetrokken, aan de schrale kant, oostelijk en het was maar 14 graden.  De rust veranderde snel door een overvliegende kleine mantelmeeuw vrijwel boven de nesten. Vier grutto's in de aanval. De meeuw vloog door en wat opviel was dat de grutto's zeer snel op het nest terugkeerden. Ze landen vrijwel bij het nest en binnen enkele seconden zaten ze weer op het nest. Maar al snel weer snel grote paniek. Een zwarte kraai plunderde het nest van meerkoet ook in de buurt van de gruttonesten. Weer vier grutto's in de aanval. Dit herhaalde zich drie keer want de zwarte kraai keerde maar liefst drie keer terug naar het nest van de meerkoet. Telkens als de rust leek terug gekeerd snelden de grutto's weer terug naar de nesten. De geringde gruttoman was aan de beurt om te broeden want hij keerde iedere keer terug op het nest. Uiteindelijk vertrok de kraai en de rust keerde weer terug.

3 Mei 2022. Geringde gruttoman keert snel terug op het nest na een zwarte kraai te hebben bestookt in de lucht.


3 Mei 2022. 15.05 uur. Zwarte kraai op weg naar meerkoetnest om dat te plunderen. Aangevallen door de vier grutto's van de twee nesten en een kievit die ook in de buurt een nest had. De zwarte kraai keerde drie keer terug naar het meerkoetennest en roofde iedere
keer een ei. Fotografie-afstand: ruim 100 meter.


Forse predatiedruk

4 Mei 2022. 8,47 uur. Dag 25 van nestelen. Situatie als volgt. Geen spoor van het ongeringde gruttopaar. Niet op het nest en ook niet in de buurt. Ook geen reactie toen een grauwe ganzenfamilie met kuikens zo'n beetje over de plek van het nest heen walste. Het vrouwtje van geringde gruttoman zat op het nest en de man in de buurt. 10 Minuten observeren leverde op dat de geringde gruttoman 2x achter een zwarte kraai aan ging die een meerkoet kuiken probeerde te grijpen. Hij en een kievit waren nog maar de enige aanvallers. Zijn vrouwtje bleef op het nest. De andere grutto's van het ongeringde paar waren niet aanwezig om mee te reageren op de zwarte kraai.
10.40 uur. Geen grutto op nest ongeringde paar zo leek het en ook nu ontbraken de grutto's. Vermoed dat het nest toch verloren is gegaan. Vrouwtje van geringde man op het nest en de geringde gruttoman in de buurt. Deze ook nu weer reagerend op een zwarte kraai die de boel afstroopte en zich nauwelijks liet verjagen. 
14.20 uur. Nog steeds geen spoor van de aanwezigheid van grutto's van het ongeringde paar. Geen gruttokopje liet zich zien. Het geringde paar deed aan nestwisseling. De geringde man liep naar het nest waar de verwisseling plaats vond welke ik kon fotograferen. Het was verder rustig, geen last van predatoren.

4 Mei 2022. 14.20 uur. De geringde man neemt plaats op het nest na afwisseling.


4 Mei 2022. 14.20 uur. De geringde gruttoman op weg naar het nest voor aflossing van de wacht. Een op de achtergrond grasvretende nijlgans wordt genegeerd.


4 Mei 2022. 14.20 uur. De geringde gruttoman lost het vrouwtje af om verder te gaan broeden. Had vanuit mijn berekeningen eigenlijk  al verwacht dat er kuikens zouden zijn maar wordt toch niet bewaarheid.


5 Mei 2022. 12.50 uur. Gruttoman geringde paar
broedend op nest.

5 Mei 2022. 9.15 uur. Dag 26 van nestelen. Vrouwtje geringde man op nest en de man in de buurt voedsel zoekend. In de buurt waar het ongeringde gruttopaar nestelde liep een gruttoman voedsel te zoeken. Geen indicaties waakzaam gedrag of aanwezigheid eventuele  kuikens. 
12.50 uur. Op de plek van het ongeringde gruttopaar landde een gruttovrouw. Tot mijn stomme verbazing liep de grutto naar de plek van het nest en ging zitten te broeden. Gelukkig dus. Het mannetje van het geringde paar zat op het nest. Vrouwtje voedselzoekend bij een vochtig deel grasland. Het moet nu toch onderhand eens tijd gaan worden om kuikens te gaan zien.


5 Mei 2022. 12.50 uur. Vrouwtje grutto valt in op plek nest ongeringde gruttopaar en gaat op nest zitten waarvan ik vermoedde dat het mis was gegaan. Gelukkig dus niet het geval.


5 Mei 2022. 12.50 uur. Vrouwtje grutto van ongeringde paar op de voorgrond half verscholen broedend. Op de achtergrond een familie grauwe gans. Ik was bang dat het met dit gruttopaar mis was gegaan. Gelukkig niet dus. Bij geringde gruttopaar zat de man op nest. De gruttovrouw voedsel zoekend in de buurt. Het wordt nu onderhand tijd dat er kuikens te zien zijn.


6 Mei 2022. 12.50 uur. Dag 27 van nestelen. Beide nesten bezet en in de buurt liepen 2 gruttomannetjes voedsel te zoeken. Dat zich nog steeds geen kuikens hebben laten zien is opmerkelijk want de broedduur van grutto's duurt normaal gesproken 24-25 dagen. De conclusie moet getrokken worden dat de vastgestelde datum van 9 april wellicht toch te vroeg was waarop de grutto's zijn begonnen met broeden. Eerder moet dat dan 12 of 13 april geweest zijn. Maar wel opmerkelijk, want op 9 en 10  april en de dagen erop zaten de grutto's ook overdag al op het nest. 
18.28 uur. Beide nesten bezet. Het vrouwtje van de geringde man liep voedsel te zoeken.

7 mei 2022. 10.10 uur. Dag 28 van nestelen. Grutto's ongeringde paar vielen samen fel een fazanten paar aan. Een van de grutto's keerde daarna zeer snel terug op het nest. Het vrouwtje van het geringde paar zat nog steeds op het nest. De geringde man vlak in de buurt maar slapend.
14.30 uur. Grote paniek onder de grutto's. Een zwarte kraai landde op het perceel betrekkelijk dicht in de buurt van de nesten. Alle vier de grutto's in de aanval. Toen de kraai was verdwenen keerden de 2 vrouwtjes snel terug op het nest. De gruttomannen bleven ook in de buurt van de nesten.

8 Mei 2022. 8.20 uur. Dag 29 van nestelen. Beide grutto-ouders op het nest. De andere partners w.o. de geringde gruttoman liepen in de buurt voedsel te zoeken.
15.10 uur. Nog steeds twee ouders op het nest. De geringde gruttoman vloog op en landde op de slikstrook aan de westkant van de plas.


7 Mei 2022. Een fazantenpaar wat te dicht in de buurt van het nest kwam werd door beide grutto's van het
ongeringde paar fel aangevallen.


9 Mei 2022. 10.20 uur. Dag 30 van nestelen. Nog steeds geen kuikens. Beide grutto's op het nest. De geringde gruttoman slapend in de buurt. Ging wat later voedsel zoeken maar met maar weinig resultaat zo leek het door de snel indrogende bodem vanwege de langdurige droogte.
15.35 uur. Nog steeds de twee grutto's op het nest. Duurt allemaal wel erg lang. Veel onrust in de polder door 5 kleine mantelmeeuwen en 2 zwarte kraaien zittend op hekken en rond loerend naar eventuele prooien betrekkelijk dicht in de buurt van de broedplaats.  Af en toe vlogen een of twee kleine mantelmeeuwen een rondje en kwamen dan dicht in de buurt van de nesten. Ze werden dan aangevallen door een paar grutto's maar dit gebeurde niet echt fanatiek.


9 Mei 2022. Vijf kleine mantelmeeuwen zittend op hekken niet ver van de broedplaats van de grutto's. Af en toe werd er door een of meer kleine mantelmeeuwen een rondje gevlogen ter oriëntatie of er niets te snacken was aan jonge vogels. De ganzenkuikens lukte niet meer want die zijn inmiddels al te groot. De kokmeeuwen in de grote kolonie op de Hooge Boezem hebben nog geen kuikens die beschikbaar zijn. Als dat wel zo is wordt er overgeschakeld op kokmeeuwkuikens als voedsel net zo als in 2021 gebeurde door een paar wat nota bene in de kolonie tot broeden kwam.


9 Mei 2022. Twee zwarte kraaien zittend op een hek niet ver van de broedplaats van de grutto's. Een van de kraaien
met een gevangen prooi in de snavel. Dit, waarschijnlijk een paartje,  had in de afgelopen dagen al heel wat plunderingen uitgevoerd met name op nesten en kuikens van meerkoeten.


10 Mei 2022. Ongeringde gruttopaar keert terug na aanval op zwarte kraai in de buurt van het nest met de kuikens. Linker exemplaar is de man (kortere snavel) en wat kleiner.  Fotografische afstand >75 mtr.

10 Mei 2022. 8.45 uur. Dag 31 van nestelen. Hoera, eindelijk zijn er kuikens. Van het ongeringde gruttopaar.  De grutto nog op het nest met een of twee kuikens onder zich en twee kuikens al rondscharrelend vlak bij het nest. De gruttovrouw van het geringde paar zat nog steeds op het nest. Zo te zien daar nog geen kuikens. De gruttoman liep in de buurt voedsel te zoeken. 
14.05 uur. Verschillende gruttokuikens van het ongeringde paar scharrelden rond het nest. Maar nog wel steeds een ouder op het nest om kuikens te verwarmen. Een kwartiertje kijken leverde diverse aanvallen op vliegende predatoren op. Beide ouders vielen aan. Twee kauwen, een zwarte kraai (2x) en een blauwe reiger werden verjaagd. De geringde gruttoman zat op het nest en de vrouw in de buurt. De eieren zitten dicht tegen uitkomen of waren misschien al uit.


10 Mei 2022. De oudergrutto van het ongeringde paar nog op het nest en rondscharrelend rond het nest twee 1e dag gruttokuikens. Fotografie-afstand >75 mtr.


10 Mei 2022. De oudergrutto van het ongeringde paar nog op het nest met onder zich kuikens. Rondscharrelend buiten het nest een 1e dag gruttokuiken.  Ook nog een flink kuiken van grauwe gans. Fotografie-afstand >75 mtr.


10 Mei 2022. Gruttoman van geringde paar broedend op nest. Kan niet lang meer duren dat er kuikens zullen zijn.


11 Mei 2022. 8.10 uur. Dag 32 van nestelen. Kuikens ongeringde gruttopaar hebben nest definitief verlaten maar lopen nog wel in de omgeving rond. De ouders zeer waakzaam. Gruttovrouwtje van geringde man nog op het nest en de man in de buurt voedsel zoekend.
15.20 uur. Ongeringde gruttopaar met kuikens nog wel op hetzelfde perceel maar al wat verder af van waar het nest lag. Regelmatig verdedigende oudervogels tegen kauwtjes, een zwarte kraai en twee kleine mantelmeeuwen. De geringde gruttoman op het nest, druk bezig met onder zich liggende uitkomende eieren of kuikens, maar geen kuikens te zien buiten het nest. De gruttovrouw in de buurt.
18.30 uur. Gruttoman geringd op nest maar vloog er af om een zwarte kraai aan te vallen samen met de vrouw en het andere ongeringde gruttopaar. Daarna snel weer op het nest. Geringde paar zat af en toe te slapen terwijl de kuikens rondliepen. Af en toe werd een of meer kuikens door een ouder opgewarmd onder de vleugels. Opnieuw gingen zij in de aanval op een zwarte kraai. Ook hadden de grutto's wat problemen met een passerend paartje grote Canadaganzen met kuikens die te dicht bij de kuikens liepen. Daarna wat schermutselingen van de geringde man met de geringde man over territoriale rechten.

11 mei 2022. Grutto van het ongeringde paar warmt een of meer kuikens op onder de vleugels, zelf half slapend


11 Mei 2022. Beide ongeringde grutto-ouders slapend na diverse aanvalsacties uitgevoerd te hebben op vliegende predatoren. Een kuiken vlak bij een ouder.


11 Mei 2022. Gruttokuikens hebben nest definitief verlaten en oudervogel van ongeringde paar in de buurt. Zeer waakzaam


11 Mei 2022. Er werd wat geruziet toen een paartje grote Canadaganzen met kuikens te dicht in de buurt van de gruttokuikens kwam.


12 Mei 2022. Een paar portretjes van gruttokuikens van het ongeringde paar. Er waren in ieder geval nog twee
kuikens aanwezig kon worden vastgesteld.


11 Mei 2022. Het geringde gruttomannetje twist wat met de gruttovrouw van het ongeringde paar over territoriale grenzen.


11 Mei 2022. Het vrouwtje van het geringde gruttopaar keert snel terug naar het nest na een zwarte kraai te hebben verjaagd.
De man poetsend maar houdt de boel wel in de gaten.


11 Mei 2022. Geringde gruttoman op het nest. Veel activiteiten op het nest van de ouder onder zich. Er zullen nu inmiddels kuikens zijn,
maar deze nog niet uit het nest. Het vrouwtje voedsel zoekend in de buurt.


12 Mei 2022. Geringde gruttoman op nest

12 Mei 2022. 8.50 uur. Dag 33 van nestelen. Het ongeringde gruttopaar met kuikens liep vrij dichtbij. En een perceel verder liep nog een gruttopaar met een of meer kleine kuikens. Het paar waarvan ik niet zeker was dat het hier broedde, maar wel dus. 3 gruttonesten betrekkelijk dicht bij elkaar waarvan nu 2 nesten uit. Een kwartiertje  staan te observeren hoeveel kuikens er nog in leven zouden zijn. Een en twee kuikens werden gezien bij de twee paren. De grutto-ouders erg waakzaam. Maar nog steeds geen kuikens te zien bij het geringde gruttopaar. De grutto op het nest was erg onrustig. Omhoog, weer omlaag, draaien en dan weer diep wegduiken. Eigenlijk verwachtte ik dat in de loop van de dag de eerste kuikens wel te zien zouden zijn maar bij een bezoek in de middag (14.40 uur) zat de geringde gruttoman nog steeds op het nest. Wel viel het geringde gruttopaar, samen met twee kieviten een fazantenhaan die te dicht in de buurt van het nest kwam.


12 Mei 2022. Het was weer druk met grazende grauwe ganzen. Het nest was soms volledig omringd. Grutto  van het geringde paar had er geen moeite mee en bleef rustig op het nest zitten.


12 Mei 2022. Oudergrutto van het ongeringde paar is weer even op het nest terug gekeerd. Kuikens onder de grutto om op te warmen.
Een flinke flinke club grauwe ganzen om het nest heen. Geen agressie.


12 Mei 2022. Geringde gruttoman vliegt van het nest en valt een fazantenhaan die erg dicht in de buurt van nest kwam.
Een scholekster kijkt het allemaal aan.


12 Mei 2022. Een kievit en gruttovrouwtje van geringde paar vallen een fazantenhaan die erg dicht in de buurt van de nesten kwam.


12 Mei 2022. De vrede tussen de fazantenhaan en de geringde gruttoman lijkt weer voor even getekend.


13 Mei 2022. Oudervogel van ongeringd gruttopaar rustend maar wel met een oogje open houdend en in de buurt het nog enige kuikenjong van 3 dagen oud wat is overgebleven. Waar de andere kuikens zijn gebleven, geen idee. Een perceel verder zat nog een waakzaam gruttopaar. Ook dit paar had nog maar een kuiken van ongeveer 3 dagen oud.


13 Mei 2022. 8.15 uur. Dag 34 van nestelen geringde gruttopaar. Nog steeds geen kuikens te zien geringde paar. Duurt allemaal wel erg lang. Zou er iets mis zijn met de eieren vraag ik me af? Grutto op nest en geringde man in de buurt.
Het ongeringde gruttopaar wat op dit perceel nestelde en kuikens heeft van nu 3 dagen oud heeft nog maar een kuiken. Tijdens een kwartiertje het paar volgen werd maar een kuiken gezien. De oudergrutto's waren net als het kuiken zelf nogal paniekerig. Als de oudervogels gevaar afgaven zocht het kuiken geen dekking maar begon heel hard te rennen. Niet slim want dit geeft extra kansen voor vliegende predatoren.
Het 3e gruttopaar zat wat verder weg. Deze grutto's hadden nog twee kuikens. 
11.15 uur. Veel onrust op het nest van het geringde paar. Er werd gewisseld. Maar nog steeds geen teken van kuikens.
14.10 uur-14.45 uur. Een half uurtje het geringde gruttopaar in de gaten gehouden. Nog steeds broedend. Ook nu weer een wisseling waarbij de gruttoman het nest verliet en de vrouw weer op het nest plaats nam.
18.15 uur-18.40 uur. Opnieuw wisseling van de wacht van het geringde gruttopaar. Het gruttopaar met het ene  kuiken liep vrij dichtbij. De ouders ook nu zeer waakzaam reagerend op kauwen en een zwarte kraai. De grutto's van het 3e paar met de twee kuikens liepen nu op een flinke afstand.

13 Mei 2022. Gruttoman geringd poetst zijn veren na het wisselen van broeden met vrouwtje.


13 Mei 2022. 8.25 uur. Wisselen van broeden. Vrouwtje loopt van nest en de geringde gruttoman gaat plaats nemen. 


13 Mei 2022. 13.35 uur. Een fotoserie kunnen maken van het wisselen van de wacht van het geringde gruttopaar.

13 Mei 2022. 13.35 uur. Vrouwtje komt naar nest toe voor de wisseling

13 Mei 2022. 13.35 uur. Vrouwtje bekijkt samen met de geringde man de inhoud van het nest.
Voor mij in ieder geval een raadsel.

13 Mei 2022. 13.35 uur. Geringde gruttoman verlaat vliegend het nest en vrouwtje gaat plaats nemen op nest.


13 Mei 2022. 18.35 uur. Opnieuw een nestwisseling geringde gruttopaar. Al de 4e keer deze dag dat ik stond te observeren.


Is het legsel geringd gruttopaar mislukt?

14 Mei 2022. 8.10 uur. Dag 35 van nestelen geringde gruttopaar. De twee ongeringde gruttoparen druk alarmerend met hun een of twee kuiken(s). De geringde gruttoman zat broedend op het nest en het wijfje in de buurt.
9.55 uur. Het vrouwtje geringde mannetje ging op en af van het nest maar bleef heel dichtbij. Ze ging over tot strootjes gooien richting nest en dat deed ze wel een kleine 10 minuten. Geen teken van kuikens. Ik begin er nu toch echt in te geloven dat het broeden mislukt is met de volgende vraag, zullen de eieren onbevrucht geweest zijn?  De geringde man wel aanwezig maar op afstand. 
14.40 uur. Vrouwtje geringde grutto op het nest. Geen activiteiten gedurende de bijna 10 minuten dat ik er was. De man in de buurt voedsel zoekend. Gruttokuiken van ongeringde paar liep vrij dichtbij. Het andere ongeringde paar werd niet gezien.


14 Mei 2022. Vrouwtje geringde grutto druk met strootjes werpen richting het nest bij het nest.
Een opmerkelijk gedrag. Zou het nest klaar gemaakt worden voor een 2e leg?


14 Mei 2022. Dit is het ene gruttokuiken ( 5 dagen oud) dat het ongeringde gruttopaar nog heeft. 


15 Mei 2022. 7.35 uur. Dag 36 van nestelen geringde gruttopaar. Gruttovrouw van geringde gruttoman zittend op het nest. Geen activiteiten. De twee ongeringde gruttoparen alarmerend met minimaal een kuiken in de buurt.
9.22 uur. Grutto op nest van geringde paar. Geen 2e grutto van dit paar te zien. Een ongeringde gruttopaar met een kuiken nog steeds alarmerend. Andere ongeringde gruttopaar werd niet gezien.
15.15 uur. Gruttoman geringd op het nest. Vrouwtje op zelfde perceel voedsel zoekend. De twee paartjes grutto ongeringd flink op stap met de kuiken(s). Zaten op forse afstand. 


6 Dagen oud

15 Mei 2022. Portret van gruttokuiken van 6 dagen oud van het ongeringde gruttopaar. 

9 Dagen oud

18 Mei 2022. Portret van gruttokuiken van 9 dagen oud
van het ongeringde gruttopaar. 


10 Dagen oud

19 Mei 2022. Portret van gruttokuiken van 10 dagen oud van het ongeringde gruttopaar. De eerste veerpennetjes beginnen al een beetje zichtbaar te worden


13 Dagen oud

22 Mei 2022. Gruttokuiken van 13 dagen oud van het ongeringde gruttopaar. Weer wat verder gegroeid. Kuiken zat ook nu vrij ver weg.


14 Dagen oud

23 Mei 2022. Gruttokuiken van 14 dagen oud van het ongeringde gruttopaar. Mooi te \zien hoe het verenkleed
zich al aardig begint te ontwikkelen.


16 Mei 2022. 8.10 uur. Dag 37 van nestelen geringde gruttopaar. Nest geringde grutto leeg. Geen grutto's in de buurt, ook de geringde man niet. Blijkbaar is nu toch het besef door gedrongen dat er geen kuikens meer komen. Wat er met de eieren aan de hand was?  Niet bevrucht? Dode kuikens? Niet bekend. Grutto-ouders ongeringd liepen nog steeds met een kuiken in de omgeving. Het andere ongeringde paar met kuiken(s) werd niet gezien. Hiermee lijkt een eind gekomen aan het volgen van de gepaarde geringde en broedende gruttoman. Helaas lijkt al die dagen van  broeden niets opgeleverd te hebben.


16 Mei 2022. 13.20 uur. Dag 37 van nestelen geringde gruttopaar. Stomverbaasd was ik. Gruttovrouwtje toch weer op het nest en de gruttoman geringd slapend in de buurt. Dacht dat er een eind was gekomen aan het broed-mysterie maar gaat nu toch weer verder dus zal weer worden vervolgd voor het verdere verloop.

17 Mei 2022. 10.10 uur. Dag 38 van nestelen geringde gruttopaar.Geringde man op nest en vrouwtje in de buurt.
10.50 uur. Geringde man druk met leek wel het nest in orde maken.  O.a. strootjes werpen. Vrouwtje kwam en ging op nest zitten.
19.00 uur. Geringde man op het nest en de vrouw in de buurt. Het ongeringde gruttopaar met een kuiken dicht bij. Het kuiken groeit als kool en is nu 8 dagen oud.

16 Mei 2022 in de middag. Gruttovrouw op nest. De geringde man slapend in de buurt.


17 Mei 2022. Gruttoman in van nest gegaan en druk bezig met strootjes gooien richting nest. De vrouw komt hem aflossen en gaat op nest zitten.


17 Mei 2022. Gruttoman is van nest gegaan en druk bezig met strootjes gooien richting nest.  Vrouwtje op nest.


19 Mei 2022. Grutto-ei in het nest van het geringde gruttopaar.
Gewicht maar de helft of zelfs iets minder van een normaal ei.


19 Mei 2022. Ei in het nest van het ongeringde gruttopaar met een kuiken. Onbevrucht overgebleven of toch iets anders?

18 Mei 2022. 9.15 uur. Dag 39 van nestelen geringde gruttopaar. Geringde gruttoman op nest en vrouwtje voedsel zoekend in de buurt.
Het ongeringde gruttopaar met een kuiken van 9 dagen zat dichtbij. De ouders alert en alarmerend.

Mislukt broedsel geringde gruttopaar

19 Mei 2022. 9.20 uur. Dag 40 van nestelen geringde gruttopaar. Geringde paar niet op het nest maar wel in de buurt. De geringde man vloog naar de plas en het vrouwtje liep naar het nest maar ging er niet op zitten. Op ruim een meter van het oude nest begon zij met sprietjes te werpen en ging uiteindelijk daar ook zitten in broedhouding. Zou dit kunnen betekenen dat op deze plek een vervolglegsel zal komen? We blijven het uiteraard volgen. Nog steeds dichtbij aanwezig het ongeringde gruttopaar met een kuiken. 
15.45 uur. Geringde gruttoman toch weer op het oude bestaande nest druk met strootjes gooien. Het vrouwtje in de buurt voedsel zoekend.
18.45 uur. Toch maar eens een bezoekje gaan brengen aan het nest van het geringde gruttopaar. Er lag een ei in het nest. Het gewicht van het ei was maar de helft van wat het zou moeten zijn. Dus de grutto's zaten te broeden op een levenloos ei. Een 10 minuten later na mijn vertrek zat de gruttoman alweer op het nest te broeden op dit ene ei.

In het nest van het ongeringde gruttopaar met een kuiken lag trouwens ook nog een ei, vermoedelijk onbevrucht en daarom niet uit gekomen. Althans dat was gedachte. Totdat de dag erop bleek dat er wel eens een andere reden zou kunnen zijn.
19 Mei 2022. Strootje werpen door geringde gruttoman

19 Mei 2022. Ei onder zich brengen door door geringde gruttoman

19 Mei 2022. Geringde gruttoman broedend op een ei


18 Mei 2022. Vrouwtjes grutto van het ongeringde paar en het kuiken van nu 9 dagen oud pikkend naar insecten op pitrus.


20 Mei 2022. 9.10 uur. Dag 41 van nestelen geringde gruttopaar. Grutto broedend op het nest van geringde gruttoman. De andere grutto van het paar werd niet gezien. Dat grutto's zo'n lange broedtrouw hebben is mij niet bekend. Ben benieuwd hoelang ze dit nog vol gaan houden dus blijf het volgen.

21 Mei 2022. 8.40 uur. Dag 42 van nestelen geringde gruttopaar. Gruttovrouwtje op het nest. Geringde gruttoman in de buurt. Andere gruttopaar  niet geringd met ene kuiken wel op het perceel maar ver uit de buurt van het nest waar kuiken is geboren.
10.15 uur. Grote paniek onder de weidevogels door een marterachtige die in het broedbiotoop liep. Een zwermpje weidevogels er boven zeer paniekerig. 6 grutto's 4 tureluurs, 3 kieviten en 2 scholeksters. Een 40-tal kokmeeuwen uit de kolonie kwam zelfs ook aangevlogen en hing als een wolk boven de plek waar de marterachtige zich moest bevinden.

21 Mei 2022. Een groep kokmeeuwen alarmeerde tezamen met weidevogels op een door het grasland rennend marterachtig zoogdier.


22 Mei 2022. Grutto van ongeringde paar met kuiken van inmiddels 13 dagen oud. Met de ouder erbij en nog een kievit.


22 Mei 2022,. Gruttoman geringd op nest. Dag 41 van broeden op slechts een ei wat levenloos is.

22 Mei 2022. 8.15 uur. Dag 43 van nestelen en broeden geringde gruttopaar. Grutto geringd paar op het nest. Vraag me nu af hoe lang ze dit nog gaan volhouden. Ei weghalen zou een optie zijn om het broeden te laten stoppen maar vanuit wetenschappelijk oogpunt is het beter om te volgen wat er gebeurd. Andere gruttopaar  niet geringd met ene kuiken op het perceel in de buurt van het nest waar kuiken is geboren. Ook in de buurt liepen twee tureluurpaartjes met kuikens waarvan een paar vier kuikens had.
10.55 uur. Situatie ongewijzigd. Gruttoman geringd op nest en de vrouw slapend in de buurt . 
19.35 uur. Gruttoman geringd op nest en de vrouw slapend in de buurt . 

23 Mei 2022. 8.40 uur. Dag 44 van nestelen en broeden geringde gruttopaar. Grutto van geringde paar op het nest. De partner nergens te bekennen. Kuiken van ongeringde gruttopaar nog steeds in de buurt en loopt niet al te ver weg. De ouders wakend en af en toe druk alarmerend.

24 Mei 2022. 8.15 uur. Dag 45 van nestelen en broeden geringde gruttopaar. Gruttovrouwtje geringde paar op het nest. De geringde man in de buurt. Het gruttopaar ongeringd liep met kuiken in de buurt. Het valt op dat deze ouders met het kuiken al vanaf de geboorte op hetzelfde perceel verblijven.
14.35 uur. Geringde man op nest en het vrouwtje in de buurt. Het gruttopaar ongeringd liep met kuiken in de buurt.

25 Mei 2022. 845 uur. Dag 46 van nestelen en broeden geringde gruttopaar. Gruttovrouwtje geringde paar op het nest. De geringde man in de buurt. Het gruttopaar ongeringd liep in de buurt maar het kuiken werd niet gezien.
15.10 uur. Gruttovrouwtje geringde paar op het nest. De geringde man in de buurt. Het gruttopaar ongeringd liep vrij ver weg maar het kuiken werd na kwartiertje posten niet gezien.


26 Mei 2022. Geringde gruttoman voedsel zoekend. Vrouwtje op het nest. Dag 47 van broeden.


27 Mei 2022. Gruttovrouwtje van geringde gruttoman voedsel zoekend, af en toe slapend en zichzelf kopkrabbend.


26 Mei 2022. Gruttonest van het geringde gruttopaar met een ei. Ei was warm dus bebroed. Maar ei veel te licht dus levenloos. Het gruttopaar luid alarmerend boven mijn hoofd.

26 Mei 2022. 10.05 uur. Dag 47 van nestelen en broeden geringde gruttopaar. Geringde gruttoman in de buurt nest. Voedsel zoekend. Het vrouwtje op het nest. Ongeringde gruttopaar dat een kuiken had voedsel zoekend in de buurt 1e nest. Geen waken en alarmgedrag meer. Kuiken niet meer aanwezig. 
14.40 uur. Geringde gruttoman voedsel zoekend en vrouwtje op nest. Ongeringde gruttopaar niet meer aanwezig.
18.15 uur. Bezoek gebracht aan de twee gruttonesten. In het nest van het ongeringde gruttopaar lag nog steeds een ei. Dus toch een onbevrucht ei van het 1e broedsel. Ook in het nest van het geringde paar lag een ei. Het ei was warm ten teken dat er gebroed wordt. Zoals eerder werd geconstateerd was het gewicht van het ei veel te licht dus levenloos. Boven mij luid alarmerend de geringde gruttoman en het vrouwtje.
27 Mei 2022. 9.25 uur. Dag 48 van nestelen en broeden . Geringde gruttoman op nest. Vrouwtje in de buurt voedsel zoekend.
14.45 uur. Geringde gruttoman op nest. Vrouwtje in de buurt voedsel zoekend. Gruttopaar ongeringd in de buurt van 1e nest voedsel zoekend en slapend.
28 Mei 2022. 10.55 uur. Dag 49 van nestelen en broeden . Heeft het geringde gruttopaar het uiteindelijk toch opgegeven? Na 47 dagen gebroed te hebben op maar een ei. Geen grutto's meer aanwezig zo leek het. Ongeringde gruttopaar ook verdwenen. Daarmee leek een eind gekomen aan een bijzonder verhaal over extreem lang broedende grutto's.
14.20 uur. Toch weer een grutto broedend op het nest, de ongeringde man zo leek het. Vrouwtje niet gezien. 
29 Mei 2022. 9.45 uur. Dag 50 van nestelen en broeden. Geringde gruttoman op het nest en de vrouw slapend in de buurt.
30 Mei 2022. 8.40 uur. Dag 51 van nestelen en broeden. Geringde gruttoman op het nest en de vrouw slapend in de buurt.
31 Mei 2022. 14.10 uur. Dag 52 van nestelen en broeden.  Geringde gruttoman op het nest en de vrouw voedsel zoekend in de buurt.
1 Juni 2022. 11.20 uur. Dag 53 van nestelen en broeden. Grutto op het nest. De andere grutto niet gevonden.


2 Juni 2022. 9.50 uur. Geen grutto op het nest en ook in de omgeving van het nest ontbraken grutto's. Hiermee is een eind gekomen aan 52 dagen zonder succes broeden op een ei van een gruttopaar waarvan de man geringd in 2013 in Spanje. 


Ontwikkeling van het ongeringde gruttopaar met kuiken; zou er een vervolglegsel komen? Nee dus.

20 Mei 2022. 9.10 uur. Het ongeringde gruttopaar met het kuiken liep in de buurt van het nest waar het kuiken geboren was. Een van de grutto's liep naar dit nest en nam plaats op het nest. De avond ervoor had ik een bezoek gebracht aan het nest waar een ei in lag. Ging er vanuit dat dit ei niet was uitgekomen en daarom nog in het nest lag. Maar het zou anders kunnen zijn. Wellicht is dit ei in het nest de aanzet tot het beginnen van een 2e broedsel. Dat zou toch wel heel bizar zijn. Gruttopaar met de zorg over een kuiken van 11 dagen en tegelijkertijd beginnend aan een 2e legsel. Of dit zo is kan alleen gecontroleerd worden door over een paar dagen nog eens het nest te gaan inspecteren of er dan meer eieren in liggen.
26 Mei 2020. 18.30 uur. Een bezoek gebracht aan het nest. Nog steeds een ei. Ook geen grutto's in de buurt meer; in de ochtend nog wel. Ze hebben inmiddels het ene jong dat ze hadden ook verloren. Ook geen sprake van een vervolglegsel.

26 Mei 2022. Gruttopaar ongeringd. Voedsel zoekend in de buurt van nest 1e broedsel. Geen alarmgedrag meer en kuiken spoorloos.

20 Mei 2022. Grutto van ongeringde paar met een kuiken van 11 dagen loopt naar het oude nest waarin een ei ligt.

20 Mei 2022. Grutto van ongeringde paar met een kuiken van 11 dagen gaat op het oude nest zitten waarin een ei ligt.

20 Mei 2022. Grutto van ongeringde paar met een kuiken van 11 dagen zittend op het oude nest zitten waarin een ei ligt.


26 Mei 2022. Gruttonest van ongeringde paar met een ei wat onbevrucht is en overgebleven van het 1e legsel. Dus geen vervolglegsel.


18 April 2022. Geringde gruttoman en vrouwtje op het nest


De eieren van het geringde gruttopaar zouden normaal gesproken rond 3/4 mei 2022 uitgekomen moeten zijn. Broedtijd van grutto's is 24/25 dagen.
Na die 24/25 dagen van broeden lieten zich echter geen kuikens zien. De grutto's bleven maar trouw doorbroeden t/m de 1e juni, in totaal dus 53 dagen.  Op 19 en 26 mei bleek bij een controle aan het nest er maar een ei in te liggen. Dat ei had nog maar minder de helft van het gewicht wat een grutto-ei moet wegen en het kon niet anders of de inhoud was levenloos. De 28e mei in de ochtend leek het er op dat de grutto's gestopt waren met broeden maar dat bleek bij een bezoek in de middag toch weer anders te zijn.

Samenvatting

1 April 2022 werd in de Hooge Boezem-Doove Gat bij Haastrecht een gruttoman gefotografeerd met een gekleurde ringenset aan de poten.
De grutto (volwassen man)  bleek geringd te zijn in 2013 in Spanje (Extremadura).
Foto gestuurd naar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Een overzicht met terugmeld gegevens werd toegestuurd vanuit Spanje.
Tussen 1 en 9 april 2022 werd er gebaltst, kuiltje gedraaid, strootjes gegooid en gepaard.
Het nest lag op ca. 75 mtr afstand in een perceel noordelijk van het Boezemmolenpad. Omdat er vanaf dit hoger gelegen fiets-wandelpad werd gefotografeerd konden er redelijke goede foto's worden gemaakt.
Er was geen enkele vorm van verstoring waardoor er alleen maar sprake was van natuurlijk gedrag. 
9 April 2022 was de 1e dag dat het geringde gruttopaar op het nest zat en begon met broeden.
Tussen 9 april 2022 en 120 mei 2022 zijn dagelijks een of meerdere bezoeken gebracht om te zien hoe het broeden verliep.
Er lagen in de buurt van het nest van de geringde man nog twee gruttonesten. De eieren van deze nesten (gruttoparen ongeringd) kwamen rond 10 mei 2022 uit en al snel waren er nog maar 1 en 2 kuikens over terwijl grutto's meestal 4 eieren leggen. Een van die ongeringde gruttopaar met een kuiken kon vanaf dag 1 tot dag 14 goed worden gevolgd en het kuiken regelmatig gefotografeerd. Toen verdween het kuiken plotsklaps terwijl de ouders nog wel een tijdje aanwezig waren maar niet meer alarmeerden.


IJslandse grutto's 

Foto: 13 April 2022. De laatste week verblijven er in natuurgebied de Hooge Boezem (Doove Gat) flinke aantallen IJslandse grutto's. Ze zijn momenteel wat gemakkelijker te herkennen omdat ze met hun iets kleine formaat en snavel en donkerrode kleed mooi in zomerkleed zijn. Al een paar dagen zijn er enkele tientallen aanwezig die naar verwachting wel weer snel zullen vertrekken naar de broedgebieden in Noord-Europa en IJsland.