Voorjaar 2009        De Groene jonker bij Nieuwkoop

De Groene jonker, twee jaar na de aanleg in 2007.

Dat natte natuur veel biodiversiteit oplevert wordt bewezen door de aanleg van de Groene Jonker (107 ha) nabij Nieuwkoop. Dit natuurgebied is  in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten. Het begint zich inmiddels steeds meer te ontwikkelen tot een belangrijk vogelrijk gebied. In 2007 zijn waterpartijen aangelegd en met de vrijkomende grond is een ringdijk aangelegd zodat het waterpeil kon worden opgezet. De Groene Jonker vormt inmiddels een waardevolle schakel in de aanleg van Ecologische Hoofdstructuurgebieden (EHS)  tussen het IJsselmeer en de Biesbosch. Het zuidelijke deel van de Groene Jonker is toegankelijk gemaakt met een wandelpad en voetgangersbruggen. Er zijn twee parkeerplaatsen aangelegd. De planning is dat er ook een vogelkijkhut zal komen. De Groene Jonker is nu al een uitstekend  leefgebied voor een paar zeldzame (moeras)vogels waaronder soorten als kleinst waterhoen en porseleinhoen. Door de aanwezigheid van plasdras, ondiepe plassen, rietlanden en vochtige   graslanden is er  een gevarieerd moerassig landschap ontstaan. Ook geschikt als foerageergebied voor purperreigers en zwarte sterns waarvan zich in het Nieuwkoopse Plassengebied kolonies bevinden.


Fotoalbum: Groene Jonker (de eerste jaren na de aanleg in 2007)


September 2012          Groene Jonker belangrijk als tijdelijk opvetgebied voor steltlopers en plevieren o.a. de zwarte ruiter

Het natuurgebied De Groene Jonker bij Nieuwkoop-Zevenhoven herbergt momenteel flinke aantallen steltlopers en plevieren (naast de vele andere soorten vogels). Tal van vogelsoorten doen het gebied aan op de grote trek van noordelijk Europa naar Zuid-Europa en Afrika. Steltlopers en plevierachtigen gebruiken het gebied als tussenstation  om er op te vetten voordat ze weer verder vliegen op trektocht. Trekvogels eten zo veel voor hun trektocht dat hun gewicht verdubbelt. Het opvetten wordt door hormonen aangestuurd. Vet is de beste manier om energie in het lichaam op te slaan. Het is compact (dus gemakkelijk mee te dragen), geeft veel energie (om de vleugels te bewegen) en weinig afvalstoffen (waardoor de spieren minder snel verzuren). De oppervlakte (riet)moeras breidt zich meer en meer uit.


Overzicht van de Groene Jonker, moerasgebied nabij Nieuwkoop-Zevenhoven. Belangrijk als broed- en voedselgebied voor vogels.


Boven en onder: Zwarte ruiters zijn in het zomerkleed bijna pikzwart. Het winterkleed daarentegen is bijna wit.
Deze voedsel zoekende exemplaren dragen een overgangskleed van zomer- naar winterkleed. Foto: 16 september 2012.Het natuurgebied de Groene Jonker is nu 11 jaar oud. Er is landschappelijk veel veranderd. Het gebied is nu veel meer een rietmoeras geworden. Een groot deel van de plasdras-slikkige delen is nu begroeid met rietmoeras dan wel met een vegetatie die gedomineerd wordt met waterpeper en perzikkruid. Het gebied is steeds belangrijker geworden voor broedende moerasvogels zoals rietgors, snor, blauwborst, kleine karekiet en rietzanger, waterral en roerdomp.


2 september 2018. Ruim 10 jaar Groene Jonker

Fotoalbum: Groene Jonker landschap op 2 september 2018