Vogelreis naar Portugal (Algarve) december 2011

Van 19 december 2011 t/m 2 januari 2012 op vakantie naar de Algarve in Portugal geweest. Allereerst om te genieten van het mooie weer (geen wolkje gehad en uiterst aangename temperaturen van tussen de 16 en 20 graden). Maar ook een belangrijk doel van de reis was het bezoeken van een paar natuurreservaten tussen de stad Faro en Villa Real de Santo Antonio aan de oostkant van de Algarve. Ik verbleef in Monte Gordo. Deze toeristenplaats, waar veel Engelsen en Nederlanders hun vakantie plegen door te brengen of te overwinteren, ligt vlak bij de grens met Spanje langs de rivier de Guadiana, en vormde een goede uitvalbasis om daar vanuit de reservaatgebieden in de kuststrook te verkennen en excursies te maken wat verder het Portugese binnenland in.

Ongeveer de helft van mijn verblijf heb ik doorgebracht in een natuurreservaat in de omgeving van Castro Marim-Villa Real de Santo Antonio. Een schorrengebied wat onder invloed staat van eb en vloed vanuit de aangrenzende Atlantische Oceaan. Het gebied kent delen met natuurlijke schorren met verspreid liggend zoutwaterkreken, maar er zijn ook een aantal kunstmatig aangelegde waterbekkens die in gebruik zijn voor zoutwinning. Een groot deel van het gebied wordt extensief begraasd met vee. Voor steltlopers en plevierachtigen is het een uiterst belangrijk overwinteringgebied. Maar ook reigerachtigen, lepelaars en eendachtigen verblijven er in groot aantal. 

Kaartje met de ligging van het reservaat waar veel van de vogelwaarnemingen zijn gedaan en foto's gemaakt.

Een andere kaart van het reservaat. Nu met wandel- en fietsroutes er op.

Foto links: genomen vanaf een uitzichtpunt bij het voorlichtingcentrum. Op de achtergrond de aanloop van brug over de rivier de Guadiana, de verbindingsweg tussen Portugal en Spanje.
Foto rechts: Overzicht van het reservaat. De opgeworpen grondwal op de achtergrond heeft te maken met zoutwinning die nog plaats vindt in het gebied.

Broed- en voedselgebied van o.a. steltlopers en plevieren. In vrijwel ieder moerasje liepen wel voedselzoekende steltkluten.

 

Touristenstadje Monte Gordo  
    
      

Het zandstrand en op de achtergrond het toeristenplaatsje Monte Gordo.

Een van de vele appartementen in Monte Gordo. Op de voorgrond een parkje met palmen. Het complex heeft maar liefst 18 verdiepingen met uitkijk vanaf het balkon op het strand en over de Atlantische Oceaan. Vooral Engelsen hebben zo'n appartement in eigendom. Een deel wordt verhuurd.

Steltlopers, plevierachtigen en reigerachtigen in het schorrenreservaat

In het reservaat kom je vele honderden steltlopers en plevieren tegen tezamen met reigerachtigen. Soms in groepen maar veel exemplaren zoeken solitair voedsel . Alles bij elkaar vormt het gebied een belangrijk overwinteringgebied hetgeen in belangrijke mate wordt veroorzaakt door de eb en vloedbewegingen. Met name de waarneming van een groep van ongeveer 75 "Hollandse" grutto's was een hoogtepunt voor mij.

 

Zoet water: drinkende en badderende vogels

Zoet water in een gebied waar vrijwel alleen zout water voorkomt is zeer aantrekkelijk voor vogels. Ik vond een plekje vlak langs de weg waar zoet kwelwater opborrelde vanaf een heuvel in de buurt. Steeds zag ik vogels aanvliegen die kwamen drinken of er een bad namen. De auto er vlak bij gezet en het was niet nodig om lang te wachten. Diverse vogelsoorten zoals watersnip, oeverloper, kneu, putter, Europese kanarie, vink, grauwe gors, gras- en waterpieper, witte kwikstaart, rietgors, blauwborst, tjif-tjaf, roodborsttapuit en kuifleeuwerik bezochten het plasje. Een kleine zwartkop kwam ook maar die had mij door en liet zich niet verschalken op de foto. Diverse van de genoemde vogelsoorten konden wel  worden gefotografeerd.

Links: het slenkje waarin zich zoet water bevond.
Rechts boven: Een zich wassende mannelijke kneu mooi met rode borst.

Vrouwtje kneu.

Koereigers

Vooral op pas geploegde akkers liepen soms vele tientallen koereigers voedsel te zoeken. Een 10-tal koereigers verbleef dagelijks in de buurt van een kudde vee die het schorrengebied afgraasde. Het was vermakelijk om te zien hoe de reigertjes gebruik maakten van het vee bij het zoeken naar voedsel. Door het rondstappen en grazen van de koeien vlogen allerlei insecten op die vervolgens de prooi vormden van de koereigers die in de buurt van de koeien liepen. De koereigers verdwenen tegen de avond weer om elders te gaan overnachten

Geelpootmeeuw en reuzenstern            

Geelpootmeeuw nog in zomerkleed. Mist het grijs aan de kop wat deze soort normaal gesproken wel heeft in het winterkleed.

 

Kleine mantelmeeuwen op het strand (Baltische vorm).
Het licht aan de Algarve was met dat als maar mooie zonnige weer heel hard. Om te fotograferen geeft dat heel wat problemen om een goede belichting te krijgen. Vooral bij vogels met een combinatie van wit en zwart zoals bovenstaande geelpootmeeuw is dat een probleem. Hier heb ik 2/3 stop onderbelicht.

                                                                                                  Reuzenstern
Een bijzonder verhaal over de reuzenstern. Op de 1e dag van mijn verblijf in Portugal bezocht ik de haven van het dorpje Villa Real de Santo Antonio. Bij het uitstappen uit de auto viel mij gelijk een grote stern op. Het bleek een reuzenstern te zijn die zich concentreerde op een grote school vis die aan de oppervlakte zwom vlak bij de pijp van de uitlaat van het stadsriool. De reuzenstern was druk aan het jagen op die vis (samen met grote sterns) en trok zich van mijn aanwezigheid niets aan. Kon er een leuke serie foto's van maken. Heb de reuzenstern de dagen er na  jammer genoeg niet meer terug gezien.  

                  

Graszangers (we hebben er sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw ook een paar broedvogels van in Nederland) waren betrekkelijk algemeen. Ik zag ze vrijwel overal. Maar het fatsoenlijk fotograferen ervan was een hele andere zaak. Uiteindelijk lukte het mij om deze soort vanaf een paar meter afstand vast te leggen. Helaas niet mooi op de top van een struikje zoals ik graag wilde maar op de spijlen van een afrastering.