Weidevogels en terreincondities


Weidevogels en bodemvruchtbaarheid


Weidevogels en ruige stalmest

Gier
Teruggaande naar mijn jeugd gebruikten de boeren alleen nog maar ruige mest en gier. Drijfmest was toen nog niet in gebruik. De pis van koeien en varkens werd opgevangen in een gierput en die gier werd met de kruiwagen in de schouw gereden. Als deze vol was voer de boerenknecht of de boer zelf met de schouw naar het perceel waar de gier met de gierschop over het land werd gebracht. 

Ruige stalmest

De mest van melkkoeien en varkens werd op een mestvaalt gereden. De mest bestond uit de poep aangevuld met stro. Deze mix bleef dan liggen tot het rottingsproces voldoende had plaatsgevonden om de ruige stalmest over het land uit te spreiden. Wat me uit die tijd heel sterk is bijgebleven waren de grote hoeveelheden rode wormen die in de te composteren mest zaten. Die rode wormen waren uitstekend bruikbaar om te vissen want de vis deed het heel goed op deze wormensoort. Het flinke aandeel stro wat in de mest zat werd weer gebruikt door weidevogels (kievit, grutto en scholekster) om nesten van te maken als het land in het voorjaar erg drassig was.

Terreincondities en weidevogelontwikkeling:
Winterbegrazing ganzen en schapen
Grondwaterstand
Populatievermindering
Predatie
Voedselaanbod kuikens
Bodemleven


Nieuwe bemestingsmethode: Het gebruik van bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Bokashi is een methode waarbij organisch materiaal met toevoeging van regeneratieve micro-organismen en oergesteentegranulaat luchtdicht wordt afgedekt om te fermenteren. Bokashi biedt niet alleen voeding voor planten en verbetert de structuur van de bodem, maar activeert ook het bodemleven. Microben vestigen zich daardoor in de bodem, vermeerderen zich en domineren over de aanwezige schadelijke bacteriën, schimmels en virussen. Daarmee creëer je tegelijk een ziektewerende bodem en een betere natuurlijke balans.

Bokashi is een bodemverbeteraar van gefermenteerd organisch materiaal dat de laatste tijd steeds vaker gebruikt door terrein beherende organisaties in plaats van mest of compost. Bokashi kan van nagenoeg elk type vers organisch materiaal gemaakt worden. Voorbeelden zijn (drijf)mest, gras, riet, bladeren, snoeisel, maar houtachtige materialen zijn na hakselen ook geschikt. Bij Staatsbosbeheer in Reeuwijk zijn voor het 2e jaar ook verschillende Bokashi kuilhopen met gemaaid gras gemaakt in de polders Stein Noord en Oukoop. 


Pagina nog in bewerking