Smiententelling Reeuwijkse Plassen 11 januari 2024 2024


Het is begin Januari 2024. Al enkele dagen lichte tot zelfs matige vorst tussen 8 en 11 januari. Door de harde wind bleven grote delen van de Reeuwijkse Plassen open water. Wel waren de meeste  sloten en boezemwateren van omliggende polders dicht gevroren. Door al die dicht gevroren sloten zijn veel wintergasten, en dan met name de eendachtigen, naar het plassengebied getrokken omdat daar open water was. Vooral de aantallen smienten zijn op de plas Broekvelden enorm opgelopen.  Op plas Broekvelden is in het verleden zand gewonnen en door de diepte van de plas, tot wel 30 meter, vriest deze vrijwel nooit dicht. Door zijn belangrijke functie als rustgebied voor watervogels is deze plas aangewezen als NATURA-2000 gebied. De enorme toename met smienten op de dagen 10 en 11 januari bleef niet onopgemerkt bij mij. Om een goed beeld te krijgen over het aantal smienten dat door de vorst naar het plassengebied verkaste heb ik op 10 en 11 januari tellingen uitgevoerd om een goed beeld te krijgen over de verschuivingen van het poldergebied naar het plassengebied.

Naast die grote aantallen smienten een 100-tal grote zilverreigers, ze zaten te koukleumen op een eilandje in de plas Ravensberg. Toch waren er ook verschillende grote zilverreigers die op pad gingen naar voedsel. Omdat de vis niet bereikbaar was probeerden diverse exemplaren het maar op muizenvangst zoals was te zien in de polder Stein. Ook nog een leuke waarneming van een ca. 75-tal barmsijzen die op elzenproppen zaten te foerageren in een els langs de Kooidijk bij de surfplas.

 

 

 

 

Op de andere plassen ( Elfhoeven, s-Gravenbroek, Kalverbroek en Vrijhoef verbleven op 11 januari 2024 geen smienten. Wel waren op deze plassen wakken met daarin wilde eenden, meerkoeten en enkele krakeenden.
Ook in de polders Stein Noord en Sluipwijk verbleven geen smienten. Wel in de polder Oukoop enkele tientallen/honderden smienten tussen de meerkoeten en wilde eenden in wakken in het veenputtencomplex en de Enkele Wiericke.

Enkele aantallen van andere eendensoorten geteld op 11 januari 2024. Op de plas Klein Vogelenzang 160 slobeenden, 55 kuifeenden en 30 tafeleenden. Op plas Broekvelden ca. 350 krakeenden die zo'n beetje allemaal aan de noordkant dicht langs het fietspad lagen op de plas.

Alles bij elkaar werden op 11 januari 2024 voor het gehele plassengebied grofweg een 900 -1100 wilde eenden geteld waarvan ca. 350 exx op plas Broekvelden.

11 Januari 2024. Grote zilverreigers op zoek naar muizen en mollen omdat de vis niet bereikbaar is. Polder Stein Reeuwijk


Deelgebied Reeuwijkse Plassen (telling smienten) 10 Januari 2024 11 januari 2024
Plas Broekvelden 47000 65000
Polder Reeuwijk 2200 4500
Plas s'Gravekoop 3500 7000
Plas Klein Vogelenzang 1800 2300
Plas Nieuwenbroek 1600 35
Plas Ravensberg n.g. 250
Plas Sloene n.g. 175

Fotoalbum Smiententelling 11 januari 2024


11 Januari 2024. Overzicht plas Broekvelden Reeuwijk met een overzicht op een gedeelte van het geschatte
aantal van 65000 smienten.


11 Januari 2024. Heen en weer gevlieg van grote aantallen smienten tussen plas Broekvelden en de noordelijk daarvan gelegen polder Reeuwijk. Om maar zo weinig mogelijk energie te gebruiken bleven de smienten op betrekkelijk korte afstand van de plas om er op gras te grazen. In totaal werden er in de graslanden ca. 4500 smienten geteld die druk liepen te foerageren. Een loslopende hond waarvan de eigenaar niet kon voorkomen dat zijn hond de polder in trok zorgde er voor dat er veel onrust was onder de smienten.


11 Januari 2024.  De plas Broekvelden zo'n beetje helemaal vol met smienten. Hoe kom je tot zo'n aantal van 65000 smienten. Het te tellen gebied wordt opgedeeld in blokjes smienten. Daarbij is bepalend de dichtheid zoals ze zitten. Blokjes van 500 tot 1000 worden opgeteld tot een totaal voor de gehele plas. Deze methodiek is ontwikkeld door het SOVON (Stichting Ornithologisch veldonderzoek Nederland) en wordt als standaard methodiek voorgeschreven en gebruikt bij het verrichten van vogeltellingen.


11 januari 2024. Grote groepen smienten in de van de plas Broekvelden aangrenzende polder Reeuwijk vlogen regenmatig heen en weer om te te gaan grazen op het gras in de polder.


11 Januari 2024. Plas Nieuwenbroek. Op 10 januari was nog een flink deel open water met 1600 smienten. Op 11 januari was er nog een wak met ca. 160 vogels waarvan 35 smienten,