Polder Bloemendaal bij Waddinxveen

Weids Bloemendaal
Voor de polder Bloemendaal is een samenwerkingsverband opgericht: het beleid is het behouden van het bestaande landschap en het goed beheren van de Polder Bloemendaal.  Het is een open, waterrijk polderland, rijk aan natuur, uitnodigend voor omwonenden en recreanten om er van te genieten. Een gebied waar zowel landbouw, natuur- en landschapsbeheer als recreatie hand in hand gaan. Dat is de kern van de toekomstvisie op de Polder Bloemendaal volgens de Inrichtingsvisie Weids Bloemendaal welke de Waddinxveense gemeenteraad eind 2011 heeft vastgesteld. De polder heeft nog steeds een redelijke weidevogelstand en is voor wintervogels een belangrijk overwinteringsgebied. Het agrarische beheer is vrij extensief (zeker op de percelen die STAATSBOSBEHEER extensief verpacht, waardoor er kansen zijn voor een goede vegetatieontwikkeling. Het voorkomen van de  zeldzame w
ilde kievitsbloem is daar een voorbeeld van. 

 

 

Begin april 2019 werden een kleine 1000 bloeiende kievitsbloemen geteld. De aantalsontwikkeling lijkt de goede kant op te gaan, want er werden ook bloeiende exemplaren gezien op een plek waar nog niet eerder kievitsbloemen waren gezien.


De polder Bloemendaal herbergt naast de polder Stein/Lang Roggebroek in Reeuwijk nog een flinke populatie wilde kievitsbloemen.


Een deel van de polder Bloemendaal is bij Staatsbosbeheer in eigendom en beheer.


Weidevogels voorjaar 2016

Het onderzochte gebied (99 ha) bestaat uit twee onderling verschillende polderlandschappen. Ongeveer in het midden van het gebied ligt de smalle Winterdijk- waarop zich een wandelpad bevindt- welke het poldergebied van het noorden naar het zuiden doorsnijdt.

Ten oosten van de dijk bestaat het polderlandschap vooral uit graslanden, met hier en daar wat verruigde delen; zo bestaan sommige percelen 
voor een groot deel uit ruigtekruiden of riet/zeggenvegetaties. Dit gedeelte is, ten opzichte van de polder ten westen van de Winterdijk, vrij arm aan weidevogels.
Het gedeelte ten westen van de Winterdijk bestaat uit een afwisseling van gras‐ en hooiland. Op sommige percelen
is een duidelijke mozaïekstructuur van hoge en lage graslanden aanwezig, met af en toe vochtige terreindelen. Op laatstgenoemde locaties  worden de hoogste dichtheden weidevogels aangetroffen. 
De broedvogelkartering is uitgevoerd door medewerkers van het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesburo Van der Goes en Groot.


Soort                        Aantal territoria 2016      
Knobbelzwaan                     6                                 
Bergeend                              6                                 
Krakeend                             15                                
Slobeend                             12                                 
Kuifeend                                5                                  
Scholekster                           2                                   
Kievit                                    26                                 
Grutto                                  10                                
Tureluur                                9                                   
Zwarte stern                         7                                  
Graspieper                            1

Jonge zwarte stern op een kunstvlotje bedelend om voer.


Fotoalbum: Polder Bloemendaal

winterdijk5-rwkbloemendaalwinterdijkalslandschap1jan2002-1.jpg
rwkbloemendaalguldenboterbl17apr2003verkleind.jpg
winterdijk-noordelijkbrug-DM2sept06_25_scherp.jpg
winterdijk-vanaffietspadRW-FM2sept06_25_scherp.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalwinterdijkFM10sept0917120tekst.jpg
rwkbloemendaalwinterdijk2-FM2jan04.jpg
Waddinxveen_pldr_Bloemendaal_Winterdijk_5apr2015_015_20_tekst.jpg
waddinxveen_pldrbloemendaal_winterdijk_FM10sept09_177_25_tekst.jpg
waddinxveen_pldr_bloemendaal_29juli2012_440_25_tekst.jpg
waddinxveen_pldr_bloemendaal_kr_boterbloemen_8mei2012_071_25_tekst.jpg
Pldrbloemendaal13nov2017IMG_513118-1.jpg
Pldrbloemendaal13nov2017IMG_513018.jpg
Pldrbloemendaal13nov2017IMG_512718.jpg
Pldrbloemendaalbaggeren13nov2017IMG_515118.jpg
Pldrbloemendaalbaggeren13nov2017IMG_515218.jpg
Pldrbloemendaalkieviten13nov2017IMG_515018scherp-1.jpg
kievitenpldrbloemendaal13nov2017IMG_514025scherp-1.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_728718.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_728818.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_728918.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_729120.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_729220.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_729320.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_729920.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_730120.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_730520.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_730620.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBB15aug2019IMG_731220.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBBkippenkadeknoopkruid15aug2019IMG_729620.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalSBBkippenkadeknoopkruid15aug2019IMG_729820.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalboerderijlangsGouwenr11415aug2019IMG_731818.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalboerderijlangsGouwenr11415aug2019IMG_731618.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalboerderijlangsGouwenr11415aug2019IMG_731718-1.jpg
waddinxveenpldrbloemendaalboerderijlangsGouwenr11415aug2019IMG_731518.jpg

Een historisch (schrijf)foutje in de polder Bloemendaal bij Waddinxveen
Wouterdijk of Winterdijk?

Een oude kaart voor me op tafel leggen en dan stukje voor stukje de kaart bestuderen op topografie en toponiemen.

Het bestuderen van oude topografische kaarten is een serieuze verslaving van mij. Soms loop je bij het raadplegen van zulke oude kaarten tegen verrassingen aan. Vooral  de naamgeving, toponiemen genaamd kunnen interessante  ingangen zijn om nieuwe of afwijkende zaken te ontdekken.  Dat overkwam mij ook bij het  bestuderen van een kaart in een (herdruk)boekje dat in 1773 door Jan Christiaan Sepp is uitgebracht als onderdeel van een reis- en zakatlas. In het boekje 74 gekleurde kaarten bevattende van de VII Vereenigde Nederlandsche Provinciën die in het 1e kwart van de 18e eeuw zijn vervaardigd worden de belangrijkste logementen, jaarmarkten en kermissen van Nederland beschreven.
Een van de kaarten laat de omgeving van Gouda zien en tot mijn verbazing staat daar de Winterdijk in de polder Bloemendaal (tussen Gouda en Waddinxveen) op aangegeven als Wouterdijk. Wouterdijk en Winterdijk lijken nogal op elkaar. De naam Wouterdijk wekte mijn verbazing want vanwege zo'n vroeg kaartje zou het kunnen zijn dat het juiste toponiem in de loop der tijd op een onjuiste manier is overgenomen en daardoor verbasterd.

 

Kaart van omstreek 1733 met de vermelding met de naam Wouterdijk linksboven van de rode ronding (centrum van Gouda).


De Winterdijk in het vroege voorjaar met de vroegere groeiplaats van gulden boterbloem. 
Deze is inmiddels jammer genoeg verloren gegaan door een grote opknapbeurt  van de Winterdijk. Foto: 17 april 2003.


De opgeknapte winterdijk op 10 september 2009.


Met behulp van Europees subsidiegeld zijn door de Stichting Struinen en Vorsen op tal van plekken 
rond de Reeuwijkse Plassen picknickplekjes aangelegd. Zo ook aan het begin van de Winterdijk.


Detail van 17e eeuwse kaart. Hier staat duidelijk Winterdijk

De naam Wouterdijk ben ik alleen maar in de eerder genoemde zakatlas tegen gekomen. Op alle kaarten uit eerdere en latere perioden staat overal de naam  Winterdijk vermeld. Toch wilde ik weten of de naam Wouterdijk dan misschien toch nog op oudere kaarten zou kunnen voorkomen. Ooit heb ik het geluk gehad om een oude topografische Atlas van het Hoogheemraadschap van Rijnland in te mogen zien en foto's te maken. Deze Atlas dateert van anno 1687 zoals op onderstaande foto op een rose ingekleurd schild is te zien. Maar in deze Atlas staat op de kaart met de polder  Bloemendaal toch  gewoon het toponiem Winterdijk aangegeven. Daarom concludeer ik getrokken dat bij dupliceren van bestaande kaarten het woord Wouterdijk foutief is overgenomen . Dit lijkt  echter maar eenmalig gebeurd te zijn en heeft in de loop der geschiedenis erna geen gevolgen gehad voor de naamgeving die we thans nog gebruiken.


Kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland anno 1687 met de vermelding van de naam Winterdijk. 
Om de Winterdijk te vinden volg vanuit Gouda (rechtsonder) de kade via het woordje GOUDE.


Amerikaanse rivierkreeften in polder Bloemendaal

Het is nog net geen plaag. Enorme grote aantallen Amerikaanse rivierkreeften bevolken inmiddels diverse Groene Hart polders rond Gouda en Reeuwijk. Een van de polders waar de soort echt massaal voorkomt is de polder Bloemendaal bij Waddinxveen. (Brood)visser Hans van der Laan vangt in zijn fuiken dagelijks honderden exemplaren in de brede sloten langs de Winterdijk en verkoopt ze als culinaire heerlijkheid uit het Groene Hart.

Ik kwam op een fietstochtje een exemplaar tegen zittend op de Winterdijk. Het is bekend dat de (exoot) Amerikaanse rivierkreeft regelmatig het water verlaat om lopend over het land zich naar andere wateren te begeven. Dit grote exemplaar bleek een vrouwtje te zijn met aan de achterkant van haar lichaam een enorme tros kleintjes meedragend. Mijn benadering was voor haar aanleiding om zich dreigend op te stellen en haar scharen dreigend heen en weer te klappen. Wat bleek de aanleiding te zijn voor haar agressieve gedrag? Aan de onderkant van haar lichaam krioelde het van de jonge kreeftjes Dat bleken allemaal pas geboren Amerikaanse rivierkreeftjes te zijn die de moeder wilde beschermen.


De tros kleine Amerikaanse rivierkreeftjes op het moederlichaam wat beter in beeld gebracht.


De Amerikaanse rivierkreeft wordt inmiddels gepresenteerd  als Groene Hart product


Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuw fotomateriaal en informatie