Broedvogelontwikkeling Hooge Boezem (Doove Gat)
bij Haastrecht

In het najaar van 2010 werd een 1e aanvang gemaakt met de herinrichting van de Hooge Boezem. Een paar graslanden gelegen tegen de rietstrook het Doove Gat werden geplagd. Najaar 2013 werd de 2e fase aangepakt waarbij natuurontwikkeling en waterberging de uitgangssituatie vormden.

Ook werd het waterpeil eind 2014 verder opgezet, gunstig voor de weidevogelcondities.

 

De Stichting Vogelringstation Nebularia inventariseert op verzoek van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap vanaf 2013 de broedvogels en combineert dat met ringonderzoek. Ook in het voorjaar van 2017 zijn de broedvogels gekarteerd en mij interesseerden met name het aantal weidevogels dat heeft gebroed. In dat voorjaar van de verschillende jaren heb ik me met name gericht op het broedsucces van grutto's en tureluurs in het graslandgebied van de Hooge Boezem. Omdat het maar om een betrekkelijk kleine gebied gaat met een goed overzicht op de grasdlanden was het volgen van grutto's en tureluurs met hun kuikens zeer goed te doen. De aantallen broedterritoria heb ik (mede met dank aan Nebularia voor het gebruik) in een tabel op een rijtje gezet.


Overzicht op het vochtige weidevogelgrasland, prima broedbiotoop voor weidevogels. Foto: 13 mei 2017.


Alarmerende tureluur boven mijn hoofd op het fietspad en wakend/half slapend zittend op een hekpaak. Regelmatige bezoekers zullen dit beeld herkennen want het tureluurpaar is ruim twee weken aktief geweest met alarmeren om de aanwezige kuikens te beschermen.


Grutto-ouder wakend over de kuikens op een opgebaggerd stuk kienhout in de Hooge Boezem. Foto: 2 juni 2017.


Weidevogelontwikkeling

Weidevogel         2013     2014     2015     2016       2017     2020      2021     2022  
Kievit                         6           5            17         20         15          9-10      6-7         7-9
Grutto                      11          6              9          11          9          6-7          3           4-5
Scholekster              3           4              5            5           4          1-2        2-3            2
Tureluur                   4           2              5            8           5          3-4        2-3          3-4

In het voorjaar van 2017 heeft Freek Mayenburg in de Hooge Boezem veel aandacht besteed aan het broedsucces van grutto en tureluur. Daarvoor heeft hij intensief diverse broedparen van grutto en tureluur (fotografisch) gevolgd met hun kuikens.  Zijn constatering was dat  van de genoemde weidevogelsoorten in dat jaar voldoende kuikens vliegvlug zijn geworden, genoeg om de broedpopulatie voor dit weidevogelgebiedje overeind te houden. 


Moerasvogels

Overzicht van een moerasdeel aangelegd in 2010 met op de achtergrond weidevogelgrasland en de R.K. Barnabaskerk van Haastrecht. Foto: 14 januari 2013.


 Moerasvogelsoort          2013     2014     2015     2016     2017
Roerdomp                            0        0-1          0            0            0
Bruine kiekendief               2           1            1           1            1
Blauwborst                          3           6            6           5            5

Rietzanger                           16        22          35         35          39
Bosrietzanger                      2          4             3           5            4
Sprinkhaanrietzanger        1          1             1           1            1
Snor                                      0          3             4           2            4
Rietgors                               13       17           21         21          15
Waterral                               0          2             2           4            2
Porseleinhoen                     0          0           0-1        0-1          0


De Cetti zanger is tot nu toe nog niet als broedvogels vastgesteld, maar is in de nazomer en het najaar van 2017 wel een aantal keren roepend gehoord. Dat biedt wellicht kansen voor het broedseizoen 2018.

In het verleden broedde in de langgerekte rietstrook vrijwel jaarlijks  de roerdomp. Ook was deze rietstrook slaapplaats van blauwe kiekendief, met aantallen van 5-10 stuks. Dat is echter verleden tijd. Wel slapen er nu soms bruine kiekendieven. Ook is de rietstrook jaarlijks broedplaats van een paartje  bruine kiekendief. 


In de maand augustus 2016 verbleef er een paar weken lang een porseleinhoen in de Hooge Boezem.


Visdief en kokmeeuw

Ook visdief en kokmeeuw doen het goed als broedvogel. In 2017 werden 45 visdiefnesten geteld. De kokmeeuw broedde voor het eerst in 2014 met drie paartjes in de visdiefkolonie. In 2017 was dat toegenomen tot 42 paar.


De visdiefjes en kokmeeuwen broeden op de eilandjes die zijn aangelegd.


Visdief met kuiken.


Nestelende kokmeeuwen op een eilandje in de Hooge Boezem. Door afkalving worden de eilandjes wel steeds kleiner. Foto: 10 april 2018


Een kokmeeuwpaartje had er voor gekozen een nest te maken op een stuk kienhout dat boven water uitstak. Foto: 2 mei 2018


De eilandjes worden ieder najaar gemaaid en afgeruimd  om op die manier de broedcondities voor visdief (en kokmeeuw) optimaal te houden.


Fotoalbum: Hooge Boezem