Steltlopers en plevierachtigen


Fotoalbum: Bokje



Klik op foto


Fotoalbum: Bontbekplevier


Fotoalbum: Bonte strandloper


Fotoalbum: Bosruiter


Fotoalbum: Drieteenstrandloper


Fotoalbum: Goudplevier


Fotoalbum: Groenpootruiter


Fotoalbum: Grutto

Klik op foto


Fotoalbum: Kanoetstrandloper


Fotoalbum: Kemphaan

Klik op foto


Fotoalbum: Kievit

Klik op foto


Fotoalbum: Kleine plevier


Fotoalbum: Kleine strandloper


Krombekstrandloper


Poelruiter


Fotoalbum: Rosse grutto


Fotoalbum: Steltkluut


Strandplevier


Fotoalbum: Temmincks strandloper


Fotoalbum: Tureluur

Klik op foto


Fotoalbum: Watersnip

Klik op foto


Fotoalbum: Wulp


Fotoalbum: Zilverplevier


Fotoalbum: Zwarte ruiter

Klik op foto