Nieuwsbrief Juni 2020


Foto van de maand

Een beetje een mysterieuze foto vroeg in de ochtend gemaakt. Het was nog mistig.
Volwassen purperreiger tussen het rood van veldzuring.  Rechts een houtduif. Foto: 14 juni 2020


Vogelkijkscherm in Reeuwijk afgebrand

Triest. Het vogelkijkscherm bij de plas Broekvelden langs de Lecksdijk is een paar weken geleden in rook opgegaan. Vogelkijkschermen gemaakt van hout waar natuurliefhebbers vogels ongestoord kunnen observeren en fotograferen zijn niet veilig voor lieden die graag rotzooi trappen waaronder dus ook het affikken van vogelkijkschermen en vogelkijkhutten. Ook in het Lauwersmeer is recent een prachtige houten vogelkijkhut waar veel mensen van genoten doelbewust in de brand gestoken.  Wat zijn dat toch voor mensen die er op uit  gaan om van alles te vernielen en daar is het vogelkijkscherm langs de surfplas nu ook het slachtoffer van geworden.

Wat daar nog bijkomt is dat alle fraaie schilderstukken gemaakt door  natuurliefhebber  en amateurvogelfotograaf Dorus Duits nu ook verbrand zijn. Dorus had zo'n beetje alle bijzondere en zeldzame vogelsoorten die hij tegenkwam op zijn bijna dagelijke fietstocht rondom de surfplas geschilderd en de portretten op de wand geplaatst van het vogelkijkscherm. Allemaal in rook opgegaan nu. Om toch een herinnering daar aan te houden een foto-overzicht van de schilderijen van Dorus, de hoop hebbende dat het vogelkijkscherm alsnog wordt opgebouwd maar nu met materiaal wat vandalismebestendig  is voor  brandstichting.De restanten van het volledig afgebrande vogelkijkscherm langs plas Broekvelden


Een woerdengezelschap

Groepje eendwoerden bestaande uit 3 krakeenden, 5 kuifeenden,  1 slobeend en 1 wintertaling. De vrouwtjes broedend op het nest of misschien al met kuikens rondzwemmend. Vrijwel alle woerden van eenden verlaten het vrouwtje als het legsel volledig is en de eend begint te  broeden.  De woerden verzamelen zich dan in groepen en vallen in de rui. 12 juni 2020 werden er zo'n 160 krakeenden geteld op de Hooge Boezem, vrijwel allemaal woerden. Foto: Hooge Boezem bij Haastrecht 6 juni 2020.


Volhouders op Plas Elfhoeven in Reeuwijk

De eilandjes in plas Elfhoeven zijn door de Gemeente Reeuwijk/Bodegraven flink aangepakt om wegspoelen te voorkomen. Het verdedigen van die eilandjes tegen de waterwolf heeft flink wat geld gekost. Palenrijen zijn geplaatst, er is beschoeid, grond aangevoerd waar nodig en  bomen  zijn verwijderd. Ook is riet geplant om meer waterriet te krijgen. Om ganzenvraat te voorkomen is het jonge aangeplante riet met gaasnet overdekt.
Bewoners in de omgeving en recreanten met bootjes op de plas klaagden al jaren over die grote aantallen kokmeeuwen die hun rust verstoorden met hun gekrijs, geschijt en het massale alarmeren als er bootjes dicht langs hun broedgebied voeren. Wel ze hebben hun zin maar toch nog niet helemaal. Vrijwel alle broedende kokmeeuwen (en visdiefjes) zijn van de plas verdwenen op een beperkt aantal volhouders na. Een vaartochtje over de plas op 30 mei 2020 om te zien wat er nog aan visdiefjes en kokmeeuwen broedt liet zien dat vogels zich niet zo maar laten verjagen. Er werden 3 visdiefjes nestelend aangetroffen en minstens 15 paar kokmeeuwen hadden kuikens rondlopen. 


Broedend visdiefje op 30 mei 2020 op een eilandje in plas Elfhoeven. Achter de visdief geplant riet beschermd door gespannen netwerk om vraat door zomerganzen te voorkomen. Wel begreep ik van mensen die hier regelmatig komen dat er al verschillende slachtoffers onder de vogels waren die verward raakten in het gespannen net.


Fotoalbum: plas Elfhoeven Reeuwijk 30 mei 2020


De vele palen geplaatst voor verdediging van de oevers van de eilandjes  bieden goede zitplaatsen voor de kokmeeuwen en visdiefjes. Foto: 30 mei 2020


Fotoalbum: Nieuwsbrief Juni 2020

rupsgrotebeerbenschopperboezem2juni2020IMG_618020scherp.jpg
rupsgrotebeerbenschopperboezem2juni2020IMG_617325cropscherp.jpg
insectPhryganeagrandisrwkpldroukoopnrd21mei2020IMG_568220scherp.jpg
beheerwaterpomprwkkortroggebroekdegoeij23mei2020IMG_578220scherp.jpg
koeienmelkveerwkkortroggebroekdegoeij23mei2020IMG_578120scherp.jpg
doorloopmelkstalkrwrdbilwijk3juni2020IMG_621125cropscherp.jpg
doorloopmelkstalkrwrdbilwijk3juni2020IMG_635425cropscherp.jpg
haastrechtsteinzdboezemveenpluis23mei2020IMG_585920scherp.jpg
haastrechtsteinzdboezemveenpluis23mei2020IMG_586220scherp.jpg
hoogeboezemoverzichtlandschapkokmeeuwkolonie23mei2020IMG_581420scherp.jpg
kievitopnesthoogeboezem23mei2020IMG_586730cropscherp-1.jpg
kuifeendwoerdenhoogeboezem23mei2020IMG_588420scherp.jpg
kuifeendwoerdenhoogeboezem23mei2020IMG_589220scherp.jpg
kuifeendenwoerdenruiendhoogeboezem5juni2020IMG_648625cropscherp-1.jpg
krakeendenwoerdenruiendhoogeboezem6juni2020IMG_647625cropscherp.jpg
meerkoetopnestgelelissenpldrkeulevaart23mei2020IMG_581020scherp.jpg
rietzangerzanghoogeboezem23mei2020IMG_584220scherp.jpg
rietzangerzanghoogeboezem23mei2020IMG_585320scherp.jpg
rietzangeroppaalrwkpldrstein2juni2020IMG_619730cropscherp.jpg
rwksteinnrdgelelissenhaagnap23mei2020IMG_577320scherp.jpg
tureluurhoogeboezem23mei2020IMG_583020scherp.jpg
tureluurrwkpldrsteinplasdras2juni2020IMG_619920scherp.jpg
watermolenhoogeboezemvolmalenperceelbijmolen23mei2020IMG_588720scherp.jpg
putterrwkpldrstein2juni2020IMG_619625cropscherp.jpg
breedbladigeorchisGoudarondweg6juni2020IMG_649030cropscherp.jpg
breedbladigeorchisGoudarondweg6juni2020IMG_649420scherp.jpg
wintertalingwoerdhoogeboezem5juni2020IMG_642430cropscherp.jpg
bosbiesprinsendijkrwkpldroukoopvanderbunt8juni2020IMG_654525scherp.jpg
gewoonknoopkruidwierickedijkrwkpldrlangeweide8juni2020IMG_654320scherp.jpg
benschopperboezemmolenfunderingweidevogeldeel8juni2020IMG_655230cropscherp.jpg
eendennestuitgemaaidbenschopperboezemweidevogeldeel8juni2020IMG_657025cropscherp.jpg
moerasdroogbloembenschopperboezemweidevogeldeel8juni2020IMG_654830cropscherp.jpg
kantighelmkruidrwkpldroukoopvaneijk10juni2020IMG_664520scherp.jpg
kantighelmkruidrwkpldroukoopvaneijk10juni2020IMG_664920scherp.jpg
purperreigerenslobeendrwkoukoop10juni2020IMG_IMG_666330cropscherp.jpg
bosrietzangerzanghoogeboezem13juni2020IMG_677130cropscherp.jpg
bosrietzangerzanghoogeboezem13juni2020IMG_681330cropscherp.jpg
grotekaardebolhoogeboezem13juni2020IMG_682220scherp.jpg

Een hele "kleine" Kleine plevier

Een kleine plevier had als broedplaats de visdievenkolonie op de Hooge boezem uitgekozen bij Haastrecht.  Op die manier kreeg het broedpaar mooi bescherming door de agressieve wijze waarop visdieven hun nest verdedigen tegen predatoren. Op 5 juni 2020 liep een van de ouders met een kuiken langs de slikoever. Af en toe kroop het kuiken onder de oudervogel om op te warmen. Dit was het enige kuiken nog. Op de achtergrond van de foto goudknopje in bloei. Al snel daarna ging het kuiken verloren en begon het paartje weer aan een vervolglegsel.


Kleine mantelmeeuw, de nieuwe predatorsoort in de polders Groene Hart

Een aantal jaren geleden zag je ze vrijwel nooit in de polder. Kleine mantelmeeuwen. Nu toegevoegd  in het het rijtje van vliegende predatoren als bruine kiekendief, zwarte kraai, blauwe reiger, ooievaar, buizerd en kauw. Dit voorjaar waren ze constant aanwezig  geduldig boven de graslanden vliegend of loerend vanaf een paaltje. Jonge weidevogels zijn niet veilig en constateerde zelfs dat ze handig zijn in het grijpen van pasgeboren brandganzen waarvan er flink wat in de polder Stein Noord broeden. Na het maaien van grasland zijn ze er ook snel bij om eventuele restanten van doodgemaaide dieren op te eten. Foto:  10 juni 2020 polder Stein Noord.


Fotoalbum: Futenfamilie (wisseling van de wacht)

Een futenpaar had er voor gekozen een nest te maken vlak naast de Tiendweg in de polder Keulevaart.  Precies aan de andere kant van de Tiendweg had ook een 2e paar futen een nest.  Het eerst genoemde paar had kuikens en toen er wisseling van de (broed)wacht was kon ik daar een fotoserie van maken. De eerste twee fuutjes waren net geboren en  de andere twee eieren moesten nog uitkomen. De twee jonge fuutjes zaten op de rug van een ouder maar rolden bij het wisselen van de rug af. Mooi was te zien hoe de jongelingen vervolgens toch weer met de nodige moeite op de rug terug kropen. Voor alle duidelijkheid. Het fotograferen kon zonder enige verstoring. De futen waren gewend aan de vele wandelaars die langs liepen.


Jong fuutje druk bezig met onder de vleugel te kruipen van een ouder. Foto: 26 mei 2020


Fotoalbum: Futen wisseling van de wacht


Fotografische bijvangst. Op de druk bereden Bilwijker weg bij Haastrecht kroop een insect wat mij onbekend voorkwam. Een flink insect van ca. 3 cm lang. Dus een paar foto's gemaakt. Het insect bleek geen Nederlandse naam te hebben. Voor mij was het een soort van grote langpootmug. Het ging om Eutonia barbipes. Foto: 25 mei 2020