Nieuwsbrief september 2018


Twee zeldzame koereigers in de polder Oukoop

Eind augustus 2018 verbleven er plotsklaps twee koereigers in de polder Oukoop. Ze foerageerden tussen de roodbonte koeien, op zoek naar insecten die het vee opjoeg tijdens het grazen. Maar ook werd gezien dat de reigers verschillende kikkers vingen. De van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger is één van de zeldzamere reigersoorten in ons land. De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens. In 2006 was er een evenmin succesvol broedgeval in de Braakman (Zeeland). Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen. Ook zitten ze graag op de rug van vee zodat ze zonder moeite mee kunnen reizen. Een mooie fotoserie kon worden gemaakt.Fotoalbum: Nieuwsbrief september 2018

merel1ejaarsdeclerstr23aug2018IMG_886118scherp.jpg
merel1ejaarsdeclerstr23aug2018IMG_886425cropscherp.jpg
blauwereigerhoogeboezem1sept2018IMG_901218scherp.jpg
schapenbegrazingrwksteinplasdras1sept2018IMG_902518scherp.jpg
ooieveerrwksteinplasdras1sept2018IMG_901918scherp.jpg
waterposteleinhoogeboezem1sept2018IMG_900718scherp.jpg
beheerrwkoukoopgemaaideoeverinwiers21sept2018IMG_935618.jpg
beheerkantschonennajaarsschouwrwkoukoopnrd10sept2018IMG_913018.jpg
beheernajaarsschoningoeverstein16sept2018IMG_924718scherp.jpg
bontzandoogjerwkoukoopnrd10sept2018IMG_914023cropscherp.jpg
citroenvlinderdeclerstrtuin17sept2018IMG_925818scherp.jpg
grotezilverreigersteinplasdras4sept2018IMG_908025cropscherp.jpg
grotezilverreigersteinplasdras4sept2018IMG_908425crop.jpg
kleinemantelmeeuwrivierkreeftplasdrasstein4sept2018IMG_908640cropscherp.jpg
paapjeophekoukoopnrd10sept2018IMG_911830cropscherp.jpg
tapuitrwklangroggebroek19sept2018IMG_928925cropscherp.jpg
tapuitrwklangroggebroek19sept2018IMG_928430cropscherp.jpg
krakeendenbenschopperboezem21sept2018IMG_932220scherp.jpg
rietplantjongrietrwkoukoopnrd10sept2018IMG_912220-1.jpg
rietplantrietvraatrwkoukoopnrd10sept2018IMG_912620scherp-1.jpg
witgatsteinplasdras4sept2018IMG_908940cropscherp.jpg
zuringwantsdeclerstrtuin14sept2018IMG_922818scherp.jpg
zwavelzwamjongexemplrwkstein10sept2018IMG_911618.jpg
blankechampignonparasolrwksehout14918.jpg
rossepopulierenboleetrwksehout14918b.jpg
rossepopulierenboleetrwksehoutc14918a.jpg
gewonekrulzoomrecreatieTwaalfmorgen16sept2018IMG_924918scherp.jpg
geschubdeinktzwamoukoop26sept2018IMG_942415scherp.jpg
kruipganzerikoukoopnrdkippenkade16sept2018IMG_925118scherp.jpg
groenejonkerlandschap2sept2018IMG_9026218-1.jpg
groenejonkerlandschapdoornappel2sept2018IMG_9026918.jpg
koeienbenschopperboezemhoonaard21sept2018IMG_932718.jpg
torenvalkrekstein24sept2018IMG_941030cropscherp.jpg

Polder Oukoop in Reeuwijk: ontwikkeling rietplant bij de natuurontwikkeling

Zo zou het polderdeel van Oukoop noordelijk van het veenputtencomplex er over een aantal jaren uit kunnen zien. De maatregelen op deze foto dateren van 2012.
Op de voorgrond gegraven veenputjes begroeid met riet
Foto: 19 september 2018

Het is nu een jaar geleden dat de uitvoering natuurontwikkeling in de polder Oukoop plaatsvond. De vegetatieontwikkeling op de afgegraven laagten in middendelen van percelen komt al goed op gang zo is te zien op de twee onderstaande foto's van een perceel net gelegen noordelijk van het fietspad. Ook de in augustus 2018 geplante wortelstokken zijn goed aangeslagen, overal zijn groene jonge rietloten verschenen. Op ongeveer 50% van de oppervlakte die vergraven is zijn maatregelen genomen in de vorm van het plaatsen van rasterwerk en linten  om rietvraat door ganzen te voorkomen. De andere 50% is niet begaasd. Hier werd op een perceel flinke vraatschade geconstateerd denkelijk door ganzen.


Situatie net na het afplaggen. Foto: 25 augustus 2017

Situatie ruim een jaar later. Foto: 10 september 2018


Geplagde/ verlaagde delen  van perceel grenzend aan de noordkant van de Kippenkade. Foto: 9 oktober 2017

Hetzelfde perceel op 4 augustus 2018. Door de grote droogte zijn de twee laagten volledig drooggevallen. Rietstekken zijn geplant en de laagten zijn daarna volgepompt zodat de geplante rietstekken kunnen aanslaan.

De geplante rietwortelstokken beginnen al fink aan te slaan.
Foto: 10 september 2018

 Maar ook vraat door vogels aan de geplante rietstekken en het jonge riet. Foto: 10 september 2018

 

Geplante rietwortelstokken in een drassige ondergrond. Door de langdurige droogte moesten laagten na de aanplant volgepompt worden. Foto: 31 juli 2018

Op ongeveer 50% van de geplagde delen is gaaswerk geplaatst om eventuele rietvraat door ganzen tegen te gaan. Foto: 31 juli 2018

Het jonge riet begint al goed te groeien. Het gaas is aangebracht om vraat door ganzen tegen te gaan en lijkt goed te werken.
Foto: 19 september 2018


Meerdere visarenden in het Reeuwijkse op hetzelfde moment

De visarendentrek is momenteel aan de gang en er worden flink wat exemplaren trekkend over Nederland zuidwaarts waargenomen. Ook het polder- en plassengebied in Reeuwijk wordt aangedaan. Dat bleek op 19 september 2018. Een visarend werd gezien in de polder Stein. De vogel zat langdurig op de tak van een boom en werd vroeg in de ochtend gemeld op www.waarneming.nl
Ikzelf bezocht op dezelfde dag de polder Oukoop, zag samen met Jan Kruijt omstreeks 12.00 een visarend vliegend boven de Put van Kruijt en telefoneerde dit aan Pim Steenbergen. Die stond op hetzelfde moment te kijken bij de visarend in de polder Stein die nog in dezelfde boom zat. Toen ik om 13.00 uur daar kwam zat de visarend nog steeds in de boom. Hoewel zeer ver weg kon er toch een redelijke foto worden gemaakt.
Het is inmiddels 3 oktober 2018. De visarend is nog steeds aanwezig in de polder Stein en verblijft bij een gegraven veenput aan de westkant van de polder waar de vogel zittend in een paar dode bomen ook vist op de veenput. Meerdere keren werd gezien dat er een vis (meestal betrof het rietvoorn) werd gevangen. Uiteindelijk zal de visarend vertrokken zijn op 6 oktober want na die datum zijn geen waarnemingen meer geweest.

Ook in 2016 heeft er september ruim een maand een visarend gebivakkeerd in de Reeuwijkse polder Oukoop. Zijn favoriete visplek was daar vanaf een dode berk langs de Prinsendijk. Helaas is die boom later omgezaagd bij tuinwerkzaamheden.

Visarend rustend in een boom in de polder Stein Noord in Reeuwijk. Foto: 19 september 2018.
De foto is vanaf een afstand van ca. 300 mtr gemaakt met een CANON digitale camera 65x optische zoom.

Visarend op zoek naar een vis. Foto: 3 oktober 2018

De visarend in de polder Stein is nog steeds aanwezig. Zit hier op een dode tak boven het water
van een veenput te turen naar vis. Foto: 3 oktober 2018


Nieuw fotoalbum: Drieteenstrandloper

Zie ook fotoalbum:
Steltlopers en plevieren