Nieuwsbrief Juli-Augustus 2021


Fotoalbum: Juli-Augustus 2021


Bezoekje aan een Baggerdepot in de polder Stein Zuid

In de polder Stein Zuid is een groot baggerdepot aangelegd. Een wal is gemaakt van grond uitgegraven uit het perceel. Via een pijpleiding worden sloten uitgebaggerd en de bagger wordt in het depot gespoten. Een bezoekje gebracht met meerdere doelen. Kijken of er in de opgebrachte grond van de wal ook archeologische voorwerpen zouden liggen en tegelijk wat vogelobservatie doen op de aanwezige natte baggermassa. Vogels die er verbleven waren twee steltlopertjes, een oeverloper en een witgatje. Verder twee witte kwikstaarten, een torenvalk en een kleine mantelmeeuw.
Geen archeologische vondsten werden gedaan. De licht kleiige/veenachtige grond was maagdelijk, en behalve een paar pijpensteeltjes en aardewerkscherven was er niets te vinden. Wel opvallend, verspreid liggend kwam ik ruim 100 uitgevreten rugschildjes tegen van de exoot Amerikaanse rivierkreeft. Het zoveelste bewijs dat de sloten van de polders hier letterlijk bijna vol zitten met deze ongewenste kreeftachtige.


Amerikaanse rivierkreeft flink gepredeerd.

Leeggevreten schildjes van de Amerikaanse rivierkreeft op en langs de wal van een baggerdept. Alles bij elkaar lagen er wel zo'n 100 van die schildjes. Op de rand van de wal zat een kleine mantelmeeuw. Deze meeuwensoort is er verzot op en wellicht was dit zijn vaste plek om de rivierkreeften te verorberen. Foto: 21 augustus 2021 


Kleine mantelmeeuw op de bovenrand zittend. De vrijwel zekere predator  van een aantal van de aangetroffen rivierkreeften.
Foto: 21 augustus 2021.


Toemaakdek tussen de boerderijen en Tiendweg ontbreekt

Delen van graslandpolders rondom Gouda/Reeuwijk hebben een toemaakdek. Toemaak is stadafval/compost dat in vroegere jaren werd gebruikt om de bodem te bemesten. Dat gebeurde al in de 2e helft van de 16e eeuw en vond vooral plaats op veldkavels. Veldkavels waren percelen die ver van de boerderij af lagen zoals b.v. achter tiendwegen op afstand gelegen van de boerderijen. Voor de huiskavels welke wel dicht tegen de boerderij aan lagen was voldoende dierlijke mest beschikbaar, maar niet voor de percelen ver weg van de boerderij lagen. In die tijd had men nog maar weinig vee en dierlijke mest was toen nog een kostbaar goedje. Op de percelen ver weg van de boerderij, de veldkavels dus, werd dan stadsafval/stadscompost gebruikt als dat voorhanden was.  Dat was gewild en moest gekocht worden. Het perceel waar het baggerdepot is aangelegd is een huiskavel die vroeger w.s wel goed bemest kon worden met dierlijke mest maar waar geen stadsafval/compost is gebruikt. In percelen achter de Tiendweg en noordelijk van de spoorlijn in de polder Stein is wel stadsafval/compost gebruikt als bemesting. Dat blijkt wel uit de vele vondsten van aardewerkscherven, glaswerk, zelfs muntjes en Goudse pijpenkopjes in molshopen, en verder in de loop der jaren aangetroffen tijdens werkzaamheden.  

Meer lezen over toemaakdek rond Gouda/Reeuwijk?     Klik hier Toemaakdek


Dijkdoorbraak bij de Tempelpolder bij Reeuwijk Dorp

26 Juli 2021 brak een stukje dijk door tussen de onverveende Tempelpolder en de aangrenzende verveende Middelburgpolder. Het loonbedrijf Olieman was snel ter plaatse om de dijkbreuk te herstellen. Over de oorzaak is en wordt nog steeds druk gespeculeerd. Amerikaanse rivierkreeften, de vele karpers, slecht onderhoud of overbegrazing door koeien?????

Linkerfoto: De sloot langs de doorgebroken dijk is tijdelijk drooggemalen. 
Rechterfoto: Links de doorgebroken dijk en rechts het zwart van de plek waar water en bagger naar zijn toegestroomd.


Natuurgebied Steinse Groen in de polder Stein zuid (Nieuwe uitvoering natuurontwikkeling binnenkort van start)

Dit perceel, nu nog in gebruik als biologisch grasland ingezaaid met rode klaver, waar een paar jaar geleden nog mais werd geteld zal in September/oktober 2021 worden omgevormd. Het perceel liggend ten zuiden van het bestaande Steinse Groen (voormalige Steinse boezem), tussen Steinsedijk en de gakanaliseerde Hollandse IJssel, wordt in het najaar van 2021 ingericht als natuurgebied. De 3½ hectare wordt omgevormd tot ‘kruidenen faunarijk grasland’. Ook komt er een poel, vooral bedoeld voor amfibieën en libellen, met daaromheen ‘ruigte’: hoog opschietende kruiden, met mogelijk vlier en wilg. Een ‘struweelhaag’ van inheemse struiken komt langs een bestaande (ondiepe) sloot.


Het met inheemse zaden ingezaaide perceel van het Steine Groen begint al aardig bloemrijk te worden. Een kleine inkijk leverde plantensoorten op als Korenbloem, Grote klaproos, Gele ganzenbloem, Hanepoot en Reukeloze kamille te midden van een dominantie van Perzikkruid. De geplagde oever langs de sloot is ook ingezaaid maar met een ander inheems zadenmengsel. Er kwamen al veel plantjes op maar vrijwel alles nog vegetatief. Opvallend, bijzonder veel walstro-achtige plantjes. 
Foto: 21 augustus 2021