Nieuwsbrief maart 2018

Kruisingsvorm Grote Canadagans x Grauwe gans

Kruisingen tussen verschillende ganzensoorten komt regelmatig voor.  De bekendste zijn tamme ganzen die zich kruisen met grauwe gans, brandgans, grote Canadagans dan wel andersom. 25 maart 2018 kwam ik op de Hooge Boezem bij Haastrecht een gans tegen waarvan de koptekening leek op die van een grote Canadagans, maar het toch niet was. Ik ga er vanuit dat het een kruising moet zijn tussen een grote Canadagans en grauwe gans.

Tussen de grauwe ganzen en een grote Canadagans een kruisingsvorm van Grote Canadagans x Grauwe gans. Foto: 25 maart 2018


Fotoalbum: kruisingsvormen ganzen


Groep grote barmsijzen bij de Hooge Boezem Haastrecht

Ik had er deze winter al een paar keer een enkel exemplaar van waargenomen. De grote barmsijs. Tijdens een fietstochtje hoorde ik in de top van een windsingel oude elzen een heleboel gekwetter hetgeen ik herkende als barmsijzen. Deze winter zijn er forse aantallen grote barmsijzen naar Nederland gekomen omdat er weinig voedsel is in hun broedgebieden in Noord-Europa. Er zat een groep van ca. 60 grote barmsijzen in een oude els die zich tegoed deden aan de zaadjes in de elzenproppen. Regelmatig streken er ook exemplaren op de grond neer die de tussen het gras gevallen zaden opsnoepten. De barmsijzen waren totaal niet schuw en er kon een mooie serie foto's worden gemaakt.

Grote barmsijs op de grond voedselzoekend. Geringde vogel. Foto: 22 maart 2018

Fotoalbum grote barmsijs


Kleumende vogels in de 3e vorstperiode 17 maart 2018 - 18 maart 2018

Deze winter hebben we inmiddels al drie vorstperioden achter de rug. De 1e korte vorstperiode stelde weinig voor met enkele nachten lichte vorst.

De 2e vorstperiode (23 febr tot 3 maart 2018) was matig en zelfs met een nacht strenge vorst. Daarbij enkele dagen een harde oostenwind die een gevoelswaarde opleverde van min10-15 graden. Midden maart keerde de matige vorst met een harde oostenwind weer een 2-tal dagen terug.


17 maart 2018. Een kievit in zijn broedgebied op een stuk maisland in de uiterwaard tussen Gouda-Haastrecht zit er een beetje verloren bij op het ijs. Het heeft matig gevroren en er staat een harde ijskoude wind. Al enkele dagen waren er twee paartjes op het stuk bouwland aanwezig, af en toe baltsend, maar nog zonder eieren. Jaarlijks broeden op dit perceel 6-7 kieviten en een paartje scholeksters. Op 15 maart 2018 is het eerste kievitsei al gevonden in de Alblasserwaard nabij Giessenlanden. Deze late vorstperiode zou wel eens flink roet in het eten kunnen gooien voor het geslaagd broeden van kieviten (en andere weidevogels als grutto). Uiteraard gaan we dit weer nauwkeurig volgen. Op 20 maart 2018 waren er al weer 4-5 paartjes kieviten aanwezig, druk baltsend via het maken van hun specifieke vluchtpatroon.


Een gruttopaar al aanwezig op de broedplaats in de Hooge boezem bij Haastrecht. Foto: 19 maart 2018


Een groep grutto's in de polder Groot Keulevaart (nabij de Benschopper Boezem) bij Haastrecht druk aan het foerageren om
op te vetten ter voorbereiding op het broedseizoen. Foto: 19 maart 2018


Turkse tortelduiven trotseren periode van vrieskou (echter zonder broedresultaat)

Het is bekend dat Turkse tortelduiven al vroeg beginnen met nestelen. Soms broeden ze zelfs  in de wintermaanden. Maar dat ze zelfs bij matige tot strenge vorst tot broeden komen zoals in de afgelopen periode van 23 februari 2018 t/m 3 maart 2018 was wel heel bizar. En het ging niet om één broedgeval, maar zelfs om twee die ik tegenkwam. 7 maart 2018 constateerde ik dat er nog steeds gebroed werd op de nesten, en een van de twee paren zelfs kleine kuikens hadden. Maar uiteindelijk is er van beide broedsels niets terecht gekomen.


Turkse tortel broedend op nest in wijk Agterpoort in Haastrecht. Foto: 25 februari 2018. Het nest vrij zat beschut in een ligusterstruik.
Het vroor s'-nachts 5-6 graden. Windkracht ca. 3.


Turkse tortel broedend op nest in Gouda Goverwelle. Foto: 1 maart 2018. Broedend bij een ijzigkoude oostenwind,
windkracht 5 en s'-nachts vroor het ca.  min 9 graden. Het nest vol op de ijskoude oostenwind.


Natuurboerderij de Goey in Reeuwijk boert nu biologisch

Natuurboerderij Hoeve Stein is zover dat het inmiddels invulling geeft aan de ontwikkeling van een lint van zgn wetlandnatuur in West-Nederland (EHS). De natuurontwikkeling van sloten en afgeplagde slootkanten vormt daarbij het speerpunt. Op het grasland  zal hoogwaardig gras geproduceerd worden. Maatschap De Goeij is inmiddels overgestapt naar biologisch boeren. In plaats van kunstmest zal gecomposteerde ruige stalmest (natuurdeel Staatsbosbeheer) en drijfmest (huiskavels) gebruikt worden. Deze bemesting wordt op het bedrijf geproduceerd uit dierlijke mest, houtsnippers en oevergewas. De natuurboerderij krijgt een omvang van 200 ha, waarbij de veebezetting maximaal één koe per ha zal gaan bedragen. Met de ontwikkeling van de natuurboerderij, die 200 hectare natuur beheert wordt een stevige basis gelegd voor de natuurontwikkeling en het duurzame beheer van een fors deel van polderdelen  in Oukoop/Negenviertel, Lang Roggebroek en het oostelijke deel van Stein Noord.


De vorstperiode in februari maakte het mogelijk om flink wat percelen onder de ruige stalmest te rijden zoals onderstaande foto laat zien. De bodem was flink bevroren waardoor het mogelijk was zonder bodemschade de mest uit te rijden. Nu maar volgen of de strorijke mest voldoende aantrekkingskracht heeft op de weidevogels om er te gaan broeden.


Ruige mest uitgestrooid tijdens de vorstperiode tussen 23 febr/3 mrt 2018 op een graslandperceel in de polder Lang Roggebroek. In totaal zijn 40-50 hectare bemest met ruige mest in de polderdelen Stein Noord, Lang Roggebroek en Oukoop.


 


Ruige stalmest en weidevogels
Dat weidevogels (waaronder grutto's) graag gebruik maken van de strootjes die in ruige mest zitten om hun nest te bouwen wordt bewezen door een verhaal uit de polder Sluipwijk van het voorjaar 2014. Om te lezen klik op de foto hiernaast


Lammetjes van het Rackaschaap

Al rond 14 maart 2018 zag ik de eerste lammetjes al weer dartelen bij moederschapen. Van het schapenras Rackaschaap lopen bij mij in de buurt enkele exemplaren die de noordelijke berm van de Steinse Dijk tussen Gouda Goverwelle en Haastrecht begrazen. Een schaap had een tweeling gekregen, prachtige lammetjes waarvan ik U een paar foto's kan presenteren. Verder kan ik U nog melden dat de lammetjes vanwege de ijskoude wind op 17 maart op stal zijn gehaald door de (diervriendelijke) eigenaar.


Fotoalbum: Rackaschaap


Vroege grauwe ganskuikens bij de Hooge boezem in Haastrecht

Grauwe ganzen beginnen al heel vroeg met broeden en de eerste kuikens zie je dan in de laatste week van maart overal verschijnen in het Groene Hart. Dit voorjaar hebben we twee korte vorstperioden achter de rug en tijdens de 2e vorstperiode tussen 23 februari en 3 maart 2018 vroor het matig tot zelf een nacht streng. De grauwe ganzen hebben er blijkbaar niet al te veel van te lijden gehad want op 16 maart 2018 zag ik bij de Hooge Boezem in Haastrecht al het eerste paar met kuikens die ca. 2 tot 3 dagen oud waren. Op de vogelwebsite  www.waarneming.nl  zijn tot op heden (16 maart 2018) nog geen grauwe ganzen met kuikens gemeld.

Grauwe ganzenpaar met kuikens gefotografeerd op 16 maart 2018. Zo vroeg in het voorjaar heb ik niet eerder kuikens gezien.


Boomzittende nijlganzen

De exootsoort nijlgans broedt regelmatig in nesten in bomen. Het paartje op de foto kwam ik tegen op het landgoed Linschoten zittend op een tak van een oude loofboom. In de buurt broeden blauwe reigers in een kleine kolonie. Misschien kraken ze wel een nest van een blauwe reiger om er hun eieren in te leggen want het zijn brutale en agressieve rakkers..


Nijlgans paar in boom op landgoed Linschoten. Foto: 13 maart 2018


Paartje nijlganzen op zoek naar een geschikte nestelgelegenheid. In de holte van een knotwilg. Foto: 16 maart 2012.