Weidevogelontwikkelingen Voormalige Benschopper Boezem (eigendom en beheer Staatsbosbeheer)
Het reservaat Benschopper Boezem ligt in de Lopikerwaard zuidelijk van Hekendorp in de polder Keulevaart. Het is vanuit de Ruilverkaveling Lopikerwaard aangewezen als beschermd natuurgebied sinds de 90er jaren van de vorige eeuw. Het heeft een oppervlakte van een kleine 50 hektare.
Het reservaat is in  vier landschapstypen te onderscheiden:
++  Noordelijk graslandcomplex  tussen de Tiendweg en Hollandse IJssel: doelstelling weidevogelgebied.
++  Zuidelijk daarvan een blok graslanden: doelstelling botanisch grasland
++  Aan de zuidkant een stuk moeras ontstaan door natuurontwikkeling: doelstelling moeras
++  In de polder Hoonaard stukjes weidevogelgrasland, twee gegraven veenputjes en een stukje loofbos.
      Doelstelling weidevogelgebied en landschappelijke diversiteit

Geel lint van dotters in oevers.
Foto: 31 maart 2019


Fotoalbum: Landschap Benschopper Boezem (weidevogelblok en botanisch blok)


Weidevogelseizoen voorjaar 2021

Twee verschillende kieviten op het nest op 27 maart 2021. Soms liggen meerdere kievitsnesten vlak bij elkaar zoals hier is te zien. 


Westelijke grens tussen reservaatblok en agrarisch perceel. Het agrarische perceel was eerder beweid geweest met melkvee. Hier verbleven diverse grutto- en tureluurpaartjes met kuikens.
Foto: 10 juni 2021.

Bij een bezoek op 13 april 2021 lag het noordelijke weidevogelblokje (tussen Tiendweg en Hollandse IJssel) er goed bij. Droge en drassige delen wisselden elkaar af waardoor aantrekkelijk als broedbiotoop voor de weidevogels. Verspreid in het zuidelijke deel nogal wat pitruspollen. Het meest zuidelijke deel grenzend aan de Tiendweg was recent onder de ruige stalmest gereden. Het was 13 april 2021 al aardig druk met weidevogels. Grofweg geteld werden 9-11 paar grutto's, zo'n  7-10 paartjes kievit (verschillende op het nest) 3-4 paartjes tureluur en 1 paar scholekster.

8 juni 2021 een alarmtelling uitgevoerd. Het blok agrarisch grasland tussen het reservaat en Hoenkoopse rijwielpad was volledig gemaaid. Op een oostellijk gelegen gemaaid perceel tegen het reservaat aan liep een groepje van 10 volwassen grutto's en een gruttopaar met een halfwas kuiken. Ook liepen hier 5 adulte tureluurs zonder kuikens. Aan de westkant van het reservaat op een eerder met melkvee beweid perceel liepen 3 halfwas gruttokuikens en diverse gruttoparen. Incl het reservaat zelf, waar boven het hooiland nog enkele grutto's alarmeerden, werden 7-8 paren alarmerende grutto's geteld en tenminste 2 paartjes tureluurs. Ook een slobeend vrouwtje met kuikens. 

10 juni 2021. Een groep van 19 grutto's in zomerkleed zat in een pas gemaaid grasland grenzend aan het reservaat. Een alarmerend gruttopaar bij deze grutto's met een kuikens wat al vliegvlug was maar waar de ouders nog fel voor alarmeerden. Ook 5 volwassen tureluurs met 1 kuiken vrijwel vliegvlug. In het reservaat zelf nog maar weinig alarm. Nog 3 á 4 gruttoparen die alarmeerden maar zich concentreerden aan de westelijk rand op een eerder beweid weiland. Hier liepen ook  2 paartjes tureluurs. Oostelijk van het reservaat op een gemaaid perceel een scholeksterpaar met groot kuiken en een paartje tureluurs.


15 juni 2021. In het reservaat een grutto en een tureluur wakend op hekpaal. Twee paar grutto's met kuiken(s) op met melkvee beweid perceel westelijk van reservaat. Hier ook paartje alarmerende tureluurs. Oostelijk van het reservaat paar scholeksters met groot kuiken en opmerkelijk zo laat al een baltsende tureluur. Op gemaaid grasland tegen het reservaat aan 30 kievit en 9 grutto's. Tegenlicht en ver weg zittend waardoor geen onderscheid gemaakt kon worden in juveniel en adult.

24 juni 2021. In het reservaat een grutto wakend op een paal. Op particulier perceel oostelijk reservaat wat in de 2e week van juni gemaaid was zaten 3 grutto's waarvan een  exemplaar vliegvlug. Geen tureluurs meer gezien.


Het meest zuidelijk deel van het weidevogelblok bemest met ruige stalmest. Foto: 3 april 2021Weidevogelkartering voorjaar 2020 Benschopper Boezem
incl deelgebied Hoonaard

Kaart met de ligging van een aantal telgebieden.
Blok 16 betreft de Benschopper Boezem.

Een weidevogelkartering is in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. De 1e telling is uitgevoerd op 7 april 2020, de 2e telling was 17 april 2020, de 3e telling op 6 mei 2020 en alarmtellingen op 20, 26 mei, 2 en 8 juni 2020. Tussendoor en na 6 mei ook nog enkele tussentijdse bezoeken  gebracht voor onderzoek naar het broedsucces van de weidevogels waarvan losse informatie is toegevoegd. Onderstaand per deelgebied de resultaten.


Weidevogelblok tussen Tiendweg en Hollandse IJssel

7 april 2020 Weidevogelblok

Kievit   6-7 paar
Grutto 7-8 paar
Tureluur 2 paar
Slobeend 1 paar
Krakeend 1 paar
Wintertaling 5 ex
Kuifeend 4 ex
Watersnip 2 ex
Grauwe gans 4ex
Waterhoen 1ex

17 april 2020 Weidevogelblok

Kievit   6-7 paar
Grutto 10-11 paar
Tureluur 2-3 paar
Slobeend 1 paar, 2x woerd
Wintertaling 1 paar
Krakeend 1 paar
Kuifeend 1 paar
Bruine kiekendief 1 ex

6 mei 2020 Weidevogelblok

Kievit   5 paar alarm
Grutto 8 paar alarm
Tureluur 1 ex, 2 paar alarm
Slobeend 2x woerd
Krakeend 1 paar, 1x woerd
Kuifeend 1 paar
Bruine kiekendief 1 ex

20 mei 2020 Weidevogelblok

Kievit  7 exx alarm
Grutto 13 exx alarm
Tureluur 8 exx alarm
Slobeend 2x woerd
Krakeend 1 paar, 2x woerd
Kuifeend 2 paar
Tafeleend 1 paar
Grasmus 1 ex zang

26 mei 2020 Weidevogelblok

Kievit  5 exx alarm
Grutto 19 exx alarm
Tureluur 9 exx alarm
Slobeend 2x woerd
Krakeend  2x woerd
Grasmus 1 ex zang

8 juni 2020 Weidevogelblok

Kievit  4 paar alarm
Grutto 4 paar alarm
Grutto 9 exx los
Tureluur 5 paar alarm
Slobeend 1x vrouw alarm
Grasmus 1 ex zang

Totaal broedterritoria 
Weidevogelblok voorjaar 2020

Kievit   6-7 paar
Grutto 10-11 paar
Tureluur 4-5 paar
Scholekster 0 paar
Slobeend 2 paar
Krakeend 3 paar
Kuifeend 2 paar
Tafeleend 0-1 paar
Waterhoen 0-1 paar
Grasmus 1
Kleine karekiet 1paar
Rietzanger 1 paar


Botanisch deel tussen Tiendweg en moerasdeel

7 april 2020
Botanisch dee
l

Grauwe gans 1 paar
Rietgors 1 man
Graspieper 2 overvliegend trek

17 april 2020
Botanisch dee
l

Grauwe gans 1 paar kuikens
Rietgors 1 vrouw alarm
Rietzanger 1 zang (25/4)

6 mei 2020
Botanisch dee
l

Grote Canadagans 1 paar kuikens
Krakeend 2 paar
Rietgors 1 man
Rietzanger 2 zang (29/4)

20 mei 2020
Botanisch dee
l

Krakeend 1 paar,
1 ex woerd
Rietgors 1 man
Rietzanger 4 zang 
Kleine karekiet 2 zang

Totaal broedterritoria 
Botanisch dee
l
voorjaar 2020

Krakeend  1-2 paar
Grote Canadagans 1 paar 
Rietgors 1-2 paar
Rietzanger Min 4  paar
Kleine karekiet  Min 2 paar


Moerasdeel zuidelijk van Botanisch deel tot wandel-fietspad

7 april 2020 Moerasdeel
Kievit 2 paar
Grutto 21 ex
Tureluur 8 ex
Watersnip 2 ex
Grauwe gans 35 ex
Canadagans 1 paar 
Slobeend 17 ex
Wintertaling 9 ex
Krakeend 6 ex
Zomertaling 2 paar
Knobbelzwaan 1 paar

17 april 2020 Moerasdeel
Kievit 2 paar alarm
Grutto 2 ex
Tureluur 1 paar alarm,
4 ex
Grauwe gans 1 p kuikens, 90 ex
Canadagans 2 paar 
Nijlgans 1 paar
Slobeend  1 paar
Wintertaling 4 paar
Krakeend  2 paar
Zomertaling 2 ex  woerd
Knobbelzwaan 1 nest 
Kemphaan  1 ex haan
Groenpootruiter 1 ex
Kleine plevier 4 ex
Bosruiter 1 ex (25/4)
Rietzanger 1 zang
Rietgors 1 vrouw alarm (25/4)

6 mei 2020 Moerasdeel
Kievit 1 paar alarm
Grutto 7 ex
Tureluur 2 paar alarm,
3 ex
Grauwe gans 20 ex
Canadagans 1 paar 
Nijlgans 1 paar
Slobeend  3 exx woerd
Wintertaling 1 ex woerd
Krakeend  2 paar
Zomertaling 1 ex  woerd
Knobbelzwaan 1 nest 
Zwarte ruiter 1 ex
Kleine plevier 1 paar balts
Rietzanger 1 zang
Rietgors 1 man zang
Zwarte stern 2 exx

20 mei 2020 Moerasdeel
Kievit 5 exx alarm
Grutto 1 paar alarm
Tureluur 1 paar alarm
Grauwe gans 1 paar kuikens
Canadagans 1 paar
Nijlgans 1 paar 
Slobeend 1 ex woerd wakend
Krakeend  17 exx man, 4 exx vrouw, 1paar, 1x man alarm, 1x nest.
Zomertaling 3 ex  woerd
Knobbelzwaan 1 nest 
Rietzanger 1 zang
Bergeend 1 p kuikens
Kuifeend 1 paar

Totaal broedterritoria 
Moerasdeel
voorjaar 2020

Bruine kiekendief 0-1 paar
Kievit 2 paar
Grutto 1 paar
Tureluur 2 paar
Grauwe gans ? (eieren geprikt)
Canadagans 1 paar 
Nijlgans 1 paar
Slobeend  Min 1 paar
Wintertaling 0-1 paar
Krakeend  2-3 paar
Zomertaling  min 1 paar
Bergeend 1 paar
Kuifeend 1 paar
Knobbelzwaan 1 nest 
Kleine plevier 1 paar 
Rietzanger 1 paar
Rietgors Min 3 paar


Polderdeel Hoonaard graslanden aan weerszijden wandel-fietspad (bosdeel niet onderzocht)

7 april 2020 deelgebied Hoonaard
Kievit  4 paar
Grutto 2 paar
Tureluur 1  ex
Scholekster 1 paar
Kuifeend 2 paar
Grauwe gans 4 paar pulli, 30 exx
Waterhoen 1 paar
Buizerd 1 ex

17 april 2020 deelgebied Hoonaard
Kievit  3 paar alarm,
2 paar
Grutto 3 paar
Tureluur 1 ex, 1 paar balts
Scholekster 1 paar
Kuifeend 1 paar
Grauwe gans 45x
Waterhoen 1ex
slobeend 1 paar (25/4)

6 mei 2020 deelgebied Hoonaard
Kievit  2 paar alarm
Grutto 4 paar alarm
Tureluur 1 ex, 2 ex balts
Scholekster 1 ex
Kuifeend 2 paar
Krakeend 1 paar
Grauwe gans 6 paar pulli, 15 exx
Slobeend  1 paar, 1x woerd
Koekoek 1 roep

20 mei 2020 deelgebied Hoonaard
Kievit  2 paar alarm
Grutto 4 exx alarm
Tureluur 1 paar alarm
Scholekster 0
Kuifeend 1 paar
Krakeend 1 paar,
1 ex man
Grauwe gans N.G.
Slobeend  1 ex woerd wakend
Koekoek 1 roep

26 mei 2020 deelgebied Hoonaard
Kievit  2 paar alarm
Grutto 0 alarm
Tureluur 1 ex
Scholekster 0
Kuifeend 3  woerd
Krakeend 1 paar, 2 exx woerd

Totaal broedterritoria 
deelgebied Hoonaard
voorjaar 2020

Kievit  4-5 paar
Grutto 4 paar 
Tureluur  2 paar
Scholekster 1 paar
Kuifeend 1-2 paar
Grauwe gans >6 paar pulli,
Slobeend  Min 1 paar
Krakeend 1-2 paar
Koekoek 0-1 paar
Waterhoen min 1 paar


Weidevogelontwikkeling Benschopper Boezem, het gedeelte tussen  de
Tiendweg - Provinciale  Weg Oost/Hollandse IJssel.
Periode 1997 t/m 2020 (onderzoek Freek Mayenburg)

Weidevogel              1997     1999     2000     2001     2002     2004     2006     2007     2011     2014       2017     2018    2019     2020
Grutto                          6            3           9           6            5            5            8          11         1-2       10-12       7-9      10-11    9-10    10-11
Kievit                           14          14          9           8          12          10          16          24        4-6       13-15     11-13     8-10      6-7       6-7
Tureluur                       3            2           4           3           4            5             3           4          0-1         3-4         2-3        2-3        3-4       4-5
Scholekster                 2             2           0           1           1            2             1           1           0             1             1         1-2          1           0
Slobeend                                                                                                                                                                                                          2
Zomertaling                                                                                                                                                                                                     0
Krakeend                                                                                                                                                                                                          3
Kuifeend                                                                                                                                                                                                           2
Tafeleend                                                                                                                                                                                                        0-1
Bergeend                                                                                                                                                                                                          0

=========================================================================================================================
Eendachtigen. Broedaantallen voor het gehele reservaat                                                                                                           2020
Slobeend                                                                                                                                                                                                          4
Zomertaling                                                                                                                                                                                                     1
Krakeend                                                                                                                                                                                                       7-10
Kuifeend                                                                                                                                                                                                         4-5
Tafeleend                                                                                                                                                                                                        0-1
Bergeend                                                                                                                                                                                                          1


Weidevogels voorjaar 2020 in het weidevogelblok Tiendweg-Provinciale West Oost

26 maart 2020 viel tijdens een bezoek op dat er al diverse gruttoparen aanwezig waren die territoriumgedrag vertoonden. Het weidevogelblok bestaat uit twee delen en wordt in het midden gescheiden door een sloot. Het zuidelijk deel (zie onderstaande foto) lijkt steeds meer begroeid te raken met pitrus en lag er t.o.v. eerdere jaren minder vochtig bij hoewel er in verschillende laagtedelen nog wel wat water stond. In dit deel broedden in voorgaande jaren diverse kievitparen, maar nu niet, hetgeen wellicht te maken heeft met de sterke uitbreiding van pitrus. Er werden minimaal 6 paar terriroriumhoudende en soms alarmerende paren kieviten geteld.

17 april 2020 een 2e telling uitgevoerd. In het meest zuidelijke deel werden geen kieviten waargenomen. Alle kieviten werden geteld in het meer noordelijke deel. In het zuidelijk deel alleen maar 3 paar grutto's en 5-6 gruttoparen in het meer noordelijke deel. Ook daar de tureluurs en de eendachtigen. De natte plekken in het zuidelijke deel waren door het droge weer al aardig opgedroogd.

20 mei 2020 een alarmtelling uitgevoerd. Er werd druk gealarmeerd. Duidelijk was dat er nog vrijwel geen weidevogels met kuikens uit het weidevogelblok waren vertrokken. De graslanden aangrenzend aan het reservaat waren gemaaid maar er was nog maar weinig hergroei door de langdurige droogte en door de kaalheid waren de percelen (nog) niet erg geschikt om te kunnen dienen als kuikenland. Er waren op die percelen dan ook geen grutto's aanwezig op een paar na. Wel drie alarmerende kieviten met kuikens.
26 mei 2020 nog een alarmtelling uitgevoerd. Nog steeds verbleven en alarmeerden alle weidevogels binnen het blok. In een aangrenzend stuk grasland verbleven wel 5 grutto's zonder enige broedbinding.
2 juni 2020 alarmtelling d.m.v. insteek maken. Vooraf bekeken wat er aan grutto’s zat op een perceel westelijk van de boezem wat pas gemaaid was. 5 grutto’s als groepje waartussen een juveniel vliegvlug exemplaar liep. Er alarmeerden boven het boezemland 12 grutto’s, 4 tureluurs en 5 kieviten. Ook op een perceel aan de oostkant wat voor de 2e keer gemaaid zou gaan worden alarmeerden 1 paar grutto en 1 paar tureluur.
8 juni 2020 alarmtelling gedaan door het maken van een insteek. 4 paar grutto, 5 paar tureluur, 2 paar kievit en 1 slobeend vrouw alarmerend met kuikens. Op een beweid stuk grasland westelijk van de boezem 9 adulte grutto's. Op perceel westelijk daar weer van 1 paar grutto's alarmerend. Twee percelen oostelijk van de boezem waren pas gemaaid.
14 juni 2020. Geen weidevogels meer in reservaat. Wel 1 paar alarmerende grutto’s en tureluurs in beweide perceel westelijk. Ook aan de oostkant in gemaaid perceel 1 paar alarmerende tureluurs. Reservaat nog niet gemaaid.


Gruttoalarmtellingen van paren per gebied voorjaar 2020

Blok 16  Benschopper Boezem (Staatsbosbeheer)
Teller: Freek Mayenburg
Totaal broedterritoria    26 mei     2 juni    8 juni     14 juni
              10-11                          9-10        6              4             1  


Overzicht van het weidevogelgrasland in de Benschopper Boezem tussen de Tiendweg-Provinciale Weg Oost.
Pitrus breidt zich steeds verder uit in het zuidelijk deel van het perceel. Ook waren de doorgaans natte laagten al vroeg in het voorjaar opgedroogd. Foto: 23 maart 2020


Het meer noordelijk gelegen deel van het weidevogelblok. De vegetatie is afwisselend van hoogte. Minder begroeide stukjes wisselen elkaar af met hoog opgaande bloemrijke vegetatie welke vrij open is. Uiterst geschikt als broedgebied en kuikenland voor weidevogels.
Hier werden de meeste broedende weidevogels dan ook aangetroffen. Foto: 21 mei 2020.


Dit is een van de ongeveer 15 grutto's die op 23 maart 2020 verspreid liepen en al druk bezig waren met het verkennen en afbakenen van hun broedgebied in het weidevogeldeel van de Benschopper Boezem.


Voor meeuwen is het injecteren van drijfmest een feest. Ze komen er massaal op af omdat veel wormen en insecten naar de oppervlakte kruipen door de ingebrachte mest.
Foto: 28 maart 2020


Op de alarmtelling op 20 mei 2020 werden in drie aangrenzende oostelijk gelegen agrarische graslanden die op 9/10 mei gemaaid waren vrijwel geen weidevogels aangetroffen op een alarmerend paartje grutto en 3 paar alarmerende kieviten na. Vrijwel alle weidevogels met hun kuikens verbleven nog in het reservaat.
Op de alarmtelling van 26 mei verbleven alle weidevogels nog binnen het SBB-broedblok. Wel zaten 5 grutto's in een aangrenzend agrarisch perceel. Zij toonden geen broedbinding meer.

Agrarische gronden tussen boezem en Hoenkoopse buurtweg

Tussen het weidevogelblok van de Benschopper Boezem en de Hoenkoopse buurtweg ligt een agrarisch graslandblok waar ook weidevogels broeden. De aantallen zijn in de loop der jaren echter sterk afgenomen waarbij het vroege maaien een belangrijke oorzaak is.
Op 28 maart 2020 werd een groot deel van het blok met de sleepvoet bemest. Zeker voor kieviten, die op deze datum al nesten hebben is dit een risico.

7 april 2020 telde ik slechts 2 losse grutto's en een paartje scholeksters in dit agrarische beheerde blok. Het lijkt er inderdaad op dat de voormalige goede weidevogelstand nu vrijwel volledig is  gedecimaliseerd.

17 april 2020 telde ik in dit blok 2-3 paar grutto's. 1 paar scholeksters en 1 losse kievit. Ook nog 2 paar kuifeend en 2 paar krakeend.

Rond 9/10 mei 2020 mei is een groot gedeelte van dit blok grasland gemaaid.


Weidevogels voorjaar 2019 blok Tiendweg-Provinciale West Oost

Overzicht van het weidevogelgrasland in de Benschopper Boezem tussen de Tiendweg-Provinciale Weg Oost. Foto: 31 maart 2019

 


Het weidevogelblok op 30 juni 2019. Gemaaid maar verschillende delen die lang vochtig zijn gebleven  zijn ongemaaid gebleven.
Foto: 30 juni 2019.

 


Verloop broedseizoen voorjaar 2019

Begin april 2019 lag het weidevogelblokje er goed bij. Droge en drassige delen wisselden elkaar af waardoor aantrekkelijk als broedbiotoop voor de weidevogels. Wel verspreid nogal wat pitruspollen, die niet de overhand dienen te krijgen. Niet zichtbaar maar wel uitgevoerd, in handkracht zijn in de zomer van 2018 de vele planten van ridderzuring door een nieuwe pachter uitgestoken, een soort die in de landbouw als probleemplant wordt beschouwd.

12 April 2019 een telling uitgevoerd. In de agrarische graslanden tussen het weidevogelblok en de Hoenkoopse buurtweg werden aangetroffen 3-4 paar grutto, 6-7 paar kievit, 2 paar scholekster en 1 paar tureluur. Meestal worden deze percelen vrij vroeg gemaaid maar nu op 30 april 2019 was er nog maar een perceel gemaaid.

In het reservaatdeel zelf werden op 12 april 2019 geteld 6-7 paar kievit, 9-10 paar grutto en 2-3 paar tureluur. Geen scholeksters aanwezig. Verder nog aanwezig 2 paar slobeend, 4 paar krakeend en 2 paar wintertaling.

25 mei 2019 alarmeerden nog 5 paar grutto's en 3 paartjes tureluurs.


Kievit broedend op nest in het weidevogelblok Benschopper Boezem. Foto: 9 april 2019


Broedsucces weidevogels voorjaar 2017

De oppervlakte van dit weidevogeldeel is maar beperkt. Het gaat om een blok van ca. 10 hektare liggend tussen de twee vroegere kaden van de voormalige Benschopper Boezem tussen de Tiendweg en de Provinciale Weg Oost. Ook in het voorjaar van 2017 vestigden zich weer net als in voorgaande jaren een flink aantal weidevogels in het  vochtige grasland. Er is echter wel een probleem dat al een aantal jaren speelt. Het kleine weidevogelreservaatje ligt tussen intensief beheerde agrarische graslanden. De agrarische  graslanden  worden vroeg gemaaid (eind april/half mei) terwijl er dat moment op die Engelse raaigraspercelen nog diverse grutto's eilegsels of kleine kuikens hebben. Met alle negatieve gevolgen van dien.

Maar ook weidevogelkuikens (met name gruttokuikens) uit de Benschopper Boezem worden slachtoffer van dat intensieve beheer. Als de gruttokuikens wat groter zijn dan trekken verschillende grutto-ouders en kuikens naar deze agrarische graslanden die dan inmiddels al weer aardig opgegroeid zijn na de 1e snede. Die zijn dan op dat moment geschikt als kuikenland. Helaas worden deze agrarische  graslanden al weer snel voor de 2e keer  gemaaid op het moment dat de kuikens nog steeds niet vliegvlug zijn. Dat was ook weer in het voorjaar van 2017 het geval. Aan de hand van het groeiende aantal volwassen grutto's zonder kuikens vrijwel direct nadat de percelen gemaaid en afgeruimd waren kon worden geconcludeerd dat er behoorlijk wat mis was gegaan.

Het aantal broedende weidevogels op de aangrenzende agrarische graslanden neemt vanwege het inmiddels al jarenlange intensieve beheer en slechte broedsucces steeds verder af  t.o.v. de weidevogelaantallen in de Benschopper Boezem. Het blokje van 10 hectare weidevogelreservaat van SBB is echter onvoldoende om de weidevogels duurzaam te behouden. Met het instellen van een wat grotere buffer van agrarische graslandpercelen die rekening houden met de weidevogels zou het broedsucces verbeterd kunnen worden. Als daar geen mogelijkheden voor zijn b.v. via nieuw beleid  van de Provincie Utrecht dan ben ik bang dat op termijn ook de weidevogelaantallen  in het SBB deel van de Benschopper Boezem steeds verder zullen gaan afnemen.


Broedsucces weidevogels in het voorjaar 2014.

Waarom broeden weidevogels zo graag in het (SBB) perceel op onderstaande foto's?  Allereerst: Het perceel is vochtig en delen van het perceel staan in de wintermaanden en het vroege voorjaar plasdras. Het heeft een pollerige vegetatiestructuur. Een groot deel van de vegetatie is vrij laag, wel afwisselend van hoogte. Soorten als geknikte vossenstaart, waterpeper en lokaal hoog opgaand rietgras domineren. Een ander deel van het perceel behoort weer tot het grote vossenstaart-veldzuringtype. Juist deze variaties zijn niet alleen geschikt als broedplaats maar ook als kuikenland. 

Al vanaf 1997 worden de weidevogelontwikkelingen in de het SBB reservaat de Benschopper Boezem nauwlettend gevolgd in het gedeelte gelegen tussen de Tiendweg en Ysseldijk. Het betreft een blok van ca. 10 hectare dat speciaal voor de weidevogels wordt beheerd. Het heeft een wat hogere waterstand t.o.v. het omringende agrarische grasland en de maaidatum ligt na 15 juni. Door het vroege voorjaar van 2014 begonnen de kieviten al heel vroeg met nestelen en ook de grutto's waren een stuk vroeger met nestelen dan in andere jaren.


Beeld van het reservaat Benschopper boezem tussen de Tiendweg en de Provinciale weg Oost op 11 april 2014. 
De greppels  nog lekker vochtig zoals op de rechter foto is te zien en alleen op de wat hoger gelegen  delen 
van het reservaat was er sprake van grasgroei. Aantrekkelijk voor weidevogels dus.


Beeld van het reservaat Benschopper boezem tussen de Tiendweg en de Provinciale weg Oost op 12 mei 2014.
Nog steeds met vochtige plekken maar ook delen die droger zijn.


Territoriumkartering 14 april 2014 

Alarmtelling 15 mei 2014
Grutto 8-9 paar
Tureluur 4-5 paar
Scholekster 1 paar
Agrarische percelen aangrenzend aan weerszijde reservaat waren al gemaaid. De weidevogels alarmeerden in het reservaat zelf.

Alarmtelling 30 mei 2014
Grutto 6-7 paar
Tureluur 3-4 paar
Scholekster 1 paar
Binnen het reservaatgedeelte zelf alarmeerden nog maar twee paartjes grutto, een paartje tureluur en een scholekster. De andere grutto- en tureluurparen verbleven net buiten het reservaat waarvan de meesten aan de westkant op agrarisch beweide percelen die al eind april gemaaid waren.

Alarmtelling 6 juni 2014
Het reservaat was zo goed als leeg.
Grutto 1 paar + vliegvlug kuiken op de oostelijke kade grenzend aan reservaat
Tureluur 2 paar.
11 adulte grutto's verbleven als groepje in een agrarisch weiland aan de westkant van het reservaat.


Weidevogelontwikkeling Benschopper Boezem, het gedeelte tussen  de Tiendweg - Provinciale  Weg Oost/Hollandse IJssel.
Soort                         1997     1999     2000     2001     2002     2004     2006     2007     2011     2014       2017     2018    2019     2020
Grutto                          6            3           9           6            5            5            8          11         1-2       10-12       7-9      10-11    9-10     10-11
Kievit                           14          14          9           8          12          10          16          24        4-6       13-15     11-13     8-10      6-7        6-7
Tureluur                       3            2           4           3           4            5             3           4          0-1         3-4         2-3        2-3        3-4        4-5
Scholekster                 2             2           0           1           1            2             1           1           0             1             1         1-2          1           0Botanisch belangrijke  graslanden in de Benschopper Boezem

Het middendeel van de Benschopper Boezem bestaat uit graslanden waarvoor  vanuit de gekozen doelstellingen botanisch beheer is ingesteld na verwerving van het gebied. Bij overdracht vanuit  de Ruilverkaveling Lopikerwaard is door SBB  ingezet om de resterende bestaande interessante (schraalland)vegetatiekwaliteiten op  een paar botanisch belangrijke graslanden te behouden en te versterken. Die kwaliteiten waren met name aanwezig in oevers van slootkanten in dit deel van het reservaat en bestonden uit relicten van schraallandplanten met soorten als veenpluis, scherpe- en zwarte zgge, blaaszegge en i.h.b. door het voorkomen van grote aantallen  dotterbloemen. De steeds meer zeldzaam wordende grassoort ruwe smele komt in de graslanden nog algemeen voor.  Ook pinksterbloemen komen zeer algemeen voor. In het beheer is er op ingezet om genoemde soorten en vegetatietypen  te behouden. Geconcludeerd kan worden dat dit redelijk is gelukt. Dotters doen het goed en groeien weer als gele linten langs slootkanten en verschillende slootkanten herbergen nog steeds verschillende schraallandsoorten van weleer.


Een beeld van het botanische deel van de Benschopper Boezem, geel van de boterbloemen en langs een paar slootkanten
groeiplaatsen van veenpluis.


Hier en daar groeit in oevers de zeldzame blaaszegge. Op de foto in closeup een vrijwel rijpe bloeiaar.

Blaaszegge in de wat vroegere bloeifase.
Foto: 25 april 2020

Blaaszegge in vegetatieve toestand in de oever langs een slootje. De blauwgrijze planten zijn scherpe zegge en de
licht grasgroene halmen zijn blaaszegge. Foto: 28 maart 2020.


Sommige oevergedeelten zijn in het voorjaar geel gekleurd van de bloeiende dotterbloemen.


Pinksterbloemen zijn algemeen op de botanisch beheerde percelen. Foto: 7 april 2020Fotografisch beeld van het botanisch grasland met gele lissen langs de oevers en de roodbruine kleur van met name veldzuring en
gestreepte witbol.
Foto: 24 mei 2014Fotoalbum: moerasdeel Benschopper Boezem

Door de langdurige lange droogteperiode in het voorjaar 2020 vallen flinke stukken die plasdras stonden steeds verder droog in het moerasdeel van de Benschopper Boezem. Foto: 25 april 2020.


benschboezem1plasdras-FM7febr2002.jpg
benschboezem3plasdras-FM3mrt2003scherp50tekst.jpg
benschboezem1plasdras-FM3mrt2003.jpg
benschboezem4plasdras-FM7febr2002.jpg
benschboezem3plasdras-FM7febr2002.jpg
lopikerwaardbenschopperboezemFM21sept0800418tekst.jpg
benschboezem2-FM30okt06-30.jpg
hekendorp-HollYssel-FM24febr08016-25-scherptekst.jpg
benschopperboezem23okt2017IMG_483818-1.jpg
benschopperboezem23okt2017IMG_483918-1.jpg
benschopperboezem23okt2017IMG_484018-1.jpg
benschopperboezemkuifeenden20mrt2018IMG_594422.jpg
benschopperboezemvermoerast21febr2018IMG_554717-2.jpg
benschopperboezemsneeuw23jan2019IMG_083918.jpg
benschopperboezemmolenvlietsneeuw23jan2019IMG_084818-1-1.jpg
Benschopperboezemmoerasgrauweganzenhaastrecht9april20197720.jpg
Benschopperboezemmoerasgrauweganzenwatermolen9april20197220.jpg
Benschopperboezemmoerasdeel9april20196020.jpg
Benschopperboezemmoerasdeel9april201911918.jpg
Benschopperboezemmoerasdeel9april20196318.jpg
Benschopperboezemmoerasdeel9april20196418.jpg
Benschopperboezemmoerasdeel9april20196918.jpg
Benschopperboezemmoerasdeel9april20198018.jpg
Benschopperboezemmoerasdeel9april20199518.jpg
Benschopperboezemmoerasdeel9april201910018.jpg
Benschopperboezemmoerasdeelgrauwegans9april201910318.jpg
Benschopperboezemmoerasdeelgrauweganzen9april201911818.jpg
Benschopperboezemmoerasdeelknobbelzwaan9april201911018.jpg
Benschopperboezemmoerasdeelknobbelzwaan9april201911518.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_271120scherp.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_271420scherp.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_272820scherp.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_273220scherp.jpg
benschopperboezemmoerasdeel28mrt2020IMG_303520scherp.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_273620scherp.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_274020scherp.jpg
benschopperboezemmoerasdeel28mrt2020IMG_303320scherp.jpg
benschopperboezemmoerasdeel28mrt2020IMG_303220scherp.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_274120scherp.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_274520scherp.jpg
gruttogroepbenschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_272720scherp.jpg
gruttogroepbenschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_272120scherp.jpg
gruttogroepbenschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_275120scherp.jpg
gruttogroepbenschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_275820scherp.jpg
gruttogroepbenschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_276220scherp.jpg
gruttogroepkievitvliegendbenschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_274235cropscherp.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_277320scherp.jpg

 

Meer lezen over de voormalige boezemfunctie?

Klik op  foto of tekstBenschopper Boezem (deel polder Hoonaard)

Een nieuw fietspad is rond 2000 aangelegd tussen de Hoenkoopse Buurtweg en de Oost-Vlisterdijk. Het fietspad doorsnijdt ten dele het nieuw verworven reservaatdeel polder Hoonaard. Dit deel is later toegevoegd als onderdeel van de Benschopper Boezem en omvat grasland, een stukje bosaanleg en twee nieuw gegraven veenputjes. Het gebied heeft vooral landschappelijke waarde. De graslandpercelen rond de noordelijke veenput zijn belangrijk voor weidevogels. Toch lijkt het aantal weidevogels wat er broedt afnemende te zijn.
Op 12 april 2019 werden op de percelen rond de genoemde veenput geteld: 3 paar grutto's, 1 paar kievit, 1 paar tureluur en 2 paar scholekster. Vooral de kievit lijkt fors achteruit gegaan t.o.v. eerdere jaren. In de graslandpercelen zuidelijk van het fietspad broeden vrijwel geen weidevogels.


Fotoalbum: Benschopper Boezem (deel polder Hoonaard)