Polder Oukoop Noord 

Geschiedenis

Met Oukoop Noord wordt bedoeld het deel van de polder Oukoop gelegen tussen het fietspad Reeuwijk-Driebruggen, De Kippenkade en de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke. Dit polderdeel (ter grootte van ca. 30 hektare) was tot ca. 1960 in eigendom van boer de Haan, waarvan de boerderij lag aan het begin van de Kippenkade. De Haan boerde vrij extensief, en in die jaren had het polderdeel nog een goede weidevogelstand. Rond 1970 is als voorbereiding op de Herinrichting Driebruggen een broedvogelkartering uitgevoerd en die liet zien dat de weidevogelstand zeer goed was. Ruim 30 paar grutto's en zelfs een kolonie zwarte sterns van 33 paar werden toen o.a. geteld.
De Haan stopte met het boerenbedrijf en verkocht zijn boerderij aan een particulier. De  landerijen werden verkocht aan de Landinrichting. Eerder had de Haan ook al wat stukjes land langs de Kippenkade verkocht aan particulieren die er recreatiehuisjes  bouwden. De graslanden zijn verschillende jaren door de toenmalige Landinrichting in pacht gegeven aan omliggende boeren, zonder beperking aan het gebruik. Door het intensieve gebruik ging de weidevogelstand in rap tempo achteruit. Tijdens de afronding van de Herinrichting Driebruggen zijn de gronden aan Staatsbosbeheer overgedragen en deze worden nu al zo'n 30 jaar door deze Organisatie via verpachting onder voorwaarden beheerd. Zoals gezegd van die goede weidevogelstand is niet veel meer over. Na de overdracht vanuit de Herinrichting en het in beheer nemen door SBB zijn de natuurwaarden afgenomen ondanks extensief beheer. Er broeden nu nog maar enkele paartjes weidevogels en daarvoor in de plaats kwamen grote aantallen brandganzen die vanaf 1990 in dit polderdeel gingen broeden. 

Vooruitlopend aan de aanwijzing aan SBB is dit poldertje nog een aantal jaren vrij verpacht geweest aan agrariërs uit de buurt. Ze konden de gronden gebruiken zonder beperkingen en jammer genoeg is er toen behoorlijk wat mis gegaan. Het was in de tijd dat het verboden werd om shredderafval te storten in veenputten en sloten in de Krimpenerwaard. Het bedrijf die dat deed zocht een ander afzetgebied en in die periode is er nog een tijdje heel wat shredder (vermalen auto-onderdelen) gestort op dammen in Oukoop Noord om de moeizame verbinding die er soms was te verbeteren.  Later is er wel onderzoek gedaan door de Provincie Zuid-Holland naar de schadelijkheid maar tot saneren is het nooit gekomen.

Kaart met indeling telgebieden  in Reeuwijk waar weidevogelonderzoek is gedaan in 2020.

Blok 10 betreft de Polder Oukoop Noord


Weidevogels 2020 en alarmtellingen

Blok 10 Alarmtellingen blok Oukoop Noord noordelijk van het fietspad/Beheer: Martin van der Hoeven en schapenboer
21 mei 2020. Polder Oukoop Noord  is een graslandblok waar vrijwel niets aan weidevogels broedt. Wel twee paar alarmerende grutto’s. Zij verbleven op een perceel wat beweid werd met jongvee. Vermoedelijk afkomstig uit het zuidelijk gelegen blok van der Bunt. Maar een paar dagen later waren ze niet meer terug te vinden. Aan de noordkant van Oukoop Noord op het slik van twee bijna drooggevallen recent gegraven sloten liepen een paar kievit met kuikens en een paar tureluur met kuikens. Deze zijn vrijwel zeker uit de noordelijk gelegen polder Sluipwijk gekomen. Ook nog een paar alarmerende scholeksters en twee paar scholeksters die geen broedindicaties hadden.
2 juni 2020. Twee alarmerende paren scholekster waarvan een paar twee vrijwel vliegvlugge kuikens. Een alarmerende rietgorsman.
8 juni 2020. 1 paar scholekster alarmerend en 1 losse scholekster
14 juni 2020. 1 paar scholeksters.


Fotoalbum: Polder  Oukoop Noord


Natuurherstel Oukoop Noord in 2017

Grootschalige natuurontwikkeling is in 2017 uitgevoerd in de polder Oukoop in de vorm van het graven van nieuwe sloten en veenputten en het plaggen en verlagen van oevers. Gedaan in het deel noordelijk van het veenputtencomplex van Jan Kruijt om de strook grasland liggend tegen de Enkele Wiericke aan meer te vernatten. Ook in het deel Oukoop Noord is dat gedaan. Onderstaand een fotoserie van de uitvoering.


Het middeldeel van een perceel in het polderdeel Oukoop Noord verlaagd om er rietmoeras te gaan ontwikkelen.
Er was op dit perceel geen toemaakdek aanwezig. Foto: 11 augustus 2017


Situatie net na het afplaggen. Foto: 25 augustus 2017

Situatie ruim een jaar later. Foto: 10 september 2018


Geplagde/ verlaagde delen  van perceel grenzend aan de noordkant van de Kippenkade. Foto: 9 oktober 2017

Hetzelfde perceel op 4 augustus 2018. Door de grote droogte zijn de twee laagten volledig drooggevallen. Rietstekken zijn geplant en de laagten zijn daarna volgepompt zodat de geplante rietstekken konden aanslaan. Maar dat gebeurde niet omdat de rietstekken werden opgevreten door ganzen. 


Fotoalbum: Natuurontwikkeling Polder Oukoop Noord

rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464518-2.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464918-2.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_6091.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464618.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609220.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464718.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609318.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling10sept2017IMG_439816-3.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609418.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757218.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757118.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757318.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609518.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0758018.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757518-2.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757718.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757818.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0760918.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761018.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling4aug2017DSC0762718.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761118.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761218.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761318.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling4aug2017DSC0762818.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling11aug2017DSC0765016-2.jpg
rwkpldroukoopnrdnatuurontwikkeling25aug2017DSC0771918-2.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609618.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling12sept2017DSC0785318.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling12sept2017DSC0785418.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling14aug2017DSC0767118.jpg