Krakeend

Voorjaar 2007

De krakeend in en rond het Reeuwijkse Plassengebied doet het hardstikke goed als wintervogel en ook als broedvogel. Deze eendensoort begint de laatste jaren steeds algemener te worden. Het lijkt wel of dit ten koste gaat  van de welbekende Nederlandse ofwel Reeuwijkse  "wilde"eend. Dit voorjaar zag ik op tal van plaatsen in het Reeuwijkse Plassengebied een flink aantal krakeendwoerden wakend in de buurt van het nest waar een wijfje zat te broeden. Op  fietstochtjes en wat extra speurwerk  in het Reeuwijkse Plassengebied kwam ik op een dag zomaar een 15-20 krakeendwoerden tegen. Het gedrag van de woerd zei me al voldoende. Hier moet een wijfje op eieren zitten. Krakeenden beginnen veel later met broeden dan wilde eenden, en het is nu het moment dat de eerste wijfjes krakeenden met hun pullen beginnen te verschijnen. Bij eendachtigen is het gebruikelijk dat na het uitkomen van de eieren de vrouwtjes eend de jongen zelfstandig opvoedt. Als de eenden gaan broeden verenigen de woerden zich in groepen en vallen vervolgens in de rui. Ze hebben geen enkele aandacht meer voor wat ze als nageslacht hebben geproduceerd. Hooguit proberen ze met vrouwtjes alsnog te paren ook als er al kuikens bij zijn. Dat gaat er soms niet al te zachtzinnig aan toe. Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo'n uitzondering vond ik ook terug bij een krakeend. Een woerd krakeend "bewaakte" samen met een wijfje krakeend de eendenkuikens. Bij gevaar reageerde de woerd tezamen met het wijfje krakeend.


Fotoalbum: Krakeend


Voorjaar 2008. Steeds meer broedende krakeenden bij de  Reeuwijkse Plassen

Dat de krakeend het als broedvogel op en rond de Reeuwijkse Plassen goed doet werd reeds in het voorjaar van 2007 geconstateerd. Een rondje Surfplas half Juni leverde toen een 13-tal vrouwtjes krakeend op met kuikens. In het najaar van 2007 op 31 oktober werden tijdens een watervogeltelling op de Surfplas/Sloene ruim 1000 krakeenden geteld, waarvan 930 exemplaren op de Surfplas zelf, en 130 exemplaren op de Sloeneplas, welke aan de Surfplas grenst.  Zoveel krakeenden waren in Reeuwijk tijdens een wintervogeltelling niet eerder waargenomen, een absoluut record dus. Ook in 2008 hebben er diverse krakeenden gebroed in en rond het Plassengebied. Er zijn geen kwantitatieve gegevens bekend, maar alleen rond de Plas Broekvelden werden op een telronde eind Juni al 6-7 vrouwtjes met kuikens gezien. Het echte aantal paren wat op en rond de Reeuwijkse Plassen heeft gebroed ligt ongetwijfeld veel hoger.


31 oktober 2007- Recordaantal krakeenden op surfplas in Reeuwijk

Al een aantal jaren zijn omstreeks eind oktober/begin november de hoogste aantallen krakeenden aanwezig op de plas Broekvelden/Vettebroek in Reeuwijk. En de aantallen zijn nog steeds groeiende.  Deze eendensoort doet het in Nederland heel goed, zowel als broedvogel maar ook als wintergast. In zekere zin is het de vervanger geworden van de zomertaling, die 40 jaar geleden nog een algemene broedvogel was in de graslandpolders in de omgeving van de Reeuwijkse plassen maar nu vrijwel zijn verdwenen. Met dit verschil dat de zomertaling een zomervogel is en de krakeend een jaarvogel. Verder is de zomertalingen gebonden aan goede waterkwaliteit en de krakeend is minder kritisch wat de waterkwaliteit betreft.  
Dat de krakeend het ook als broedvogel goed doet kon ook het afgelopen voorjaar in Reeuwijk worden geconstateerd . Een rondje Surfplas in Juni leverde een 13-tal vrouwtjes krakeend op met kuikens. Op 31 oktober 2007 werden tijdens een watervogeltelling van de Surfplas/Sloene maar liefst 1060 krakeenden geteld, waarvan 930 exemplaren op de Surfplas zelf , en 130 exemplaren op de Sloeneplas, aangrenzend aan de Surfplas.  Zoveel zijn er in Reeuwijk nog niet eerder op een telling waargenomen, een absoluut record dus.


6 Januari 2010  Veel krakeenden aanwezig op plas Broekvelden in het Reeuwijkse Plassengebied

Het wintert al weer ruim twee weken. Eerst een week vriezend weer in combinatie met een flinke laag sneeuw die vervolgens weer bijna helemaal weg dooide. Inmiddels heeft het al weer een paar nachten matig gevroren. De graslandpolders rond de Reeuwijkse plassen zijn opnieuw bedekt met een laagje sneeuw. Ook de nog steeds bevroren sloten en nu ook dichtgevroren Reeuwijkse Plassen, behalve de plas Broekvelden, zijn bedekt met een laag sneeuw. Omdat de plas Broekvelden nog open ligt zijn er grote aantallen eenden en ganzen aanwezig.  Naast de vele tienduizenden smienten waren op 6 januari 2010 ook zo'n 2500 krakeenden aanwezig. Verder telde ik o.a. 15 nonnetjes, twee waterrallen en twee ijsvogels. Een volwassen havik vrouw deed een poging om een grauwe gans te pakken maar dat mislukte.

2500 krakeenden op de surfplas. Waarom zoveel krakeenden op de plas Broekvelden?
Steeds grotere aantallen krakeenden overwinteren de laatste jaren in het Groene Hart van West-Nederland. Het gaat deze eendensoort voor de wind, er broeden steeds meer krakeenden in Nederland (en heel West-Europa). Het zijn graseters. Ze leven (buiten de broedperiode) net als smienten in groepen. Ze grazen op grasland maar slapen/rusten doen ze graag op rustig gelegen plekken. Dat kunnen eendenkooien zijn of brede weteringen in graslandpolders, ver weg gelegen van de bewoonde wereld. Maar groepen krakeenden zijn ook te vinden in veenputten in de Krimpenerwaard, het veenputtencomplex in de polder Oukoop in Reeuwijk en op plassen in recreatiegebieden zoals het Goudse Hout en het Reeuwijkse Hout. Ook op de plas Sloene grenzend aan de plas Broekvelden verblijven regelmatig vele honderden krakeenden. Er is veel uitwisseling tussen de plas Broekvelden in Reeuwijk en genoemde gebieden. Dat verklaart ook het verschijnsel, dat op bepaalde dagen heel veel krakeenden aanwezig kunnen zijn op Broekvelden en op andere dagen nauwelijks. Bij voldoende rust kiezen krakeenden er voor om ook overdag in de gebieden te blijven rusten waar ze voedsel plegen te zoeken. Als de vogels door wat voor redenen dan ook verstoord worden is de plas Broekvelden een goed alternatief om naar toe te vliegen. Nu de meeste wateren in de polders al een tijdje zijn dichtgevroren zijn de krakeenden wel gedwongen om te verhuizen en veel krakeenden hebben hun heil gezocht op de niet bevroren plas Broekvelden. Dat verklaart het grote aantal krakeenden op deze zandwinplas. Op 6 januari 2010 heb ik een serieuze telling uitgevoerd en dat leverde een aantal op van ca. 2500 exemplaren. Een aantal wat nog niet eerder op deze plas is geteld.