Vegetatiebeheer graslanden

Op deze pagina wordt wat verder ingegaan over de stand van zaken hoe de botanische situatie er voor staat in de graslanden van het Groene Hart. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in agrarische graslanden en graslanden in eigendom en beheer bij natuurbeschermingsorganisaties zoals Staatsbosbeheer en de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.


Klepelbeheer van niet produktief grasland, bermen, schouwpaden  en overhoekjes

Geklepelde dijkberm langs de Enkele Wiericke in Reeuwijk.
Foto: 14 mei 2012.

Klik hier om een tekst te typen.


Inzaaien van natuurzaden


Sprake herstel van boterbloemsoorten

Vermestende depositie of stikstofdepositie is de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen (stikstofoxiden, ammoniakale stikstof) vanuit de atmosfeer naar de bodem via droge (fijnstof) of natte (regen) depositie. De vermestende invloed van deze depositie is een groot probleem voor het huidige natuurbeheer met bodemverzuring en eutrofiëring tot gevolg.

In de huidige intensief gebruikte agrarische graslanden komen maar weinig bloemen voor. Ook de soorten kruipende en scherpe boterbloem zag je tot voor kort steeds minder. Toch lijkt er iets aan het veranderen te zijn. De laatste tijd is er in de media veel te doen geweest over de enorme afname van de insectenwereld  waarbij het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen als de boosdoener werd aangewezen. Ook in het moderne graslandbeheer worden regelmatig herbiciden zoals o.a. roundup gebruikt om ongewenste plantsoorten  via chemisch bestrijding uit het grasland te verwijderen. Daarbij gaat om plantensoorten als vogelmuur, hondsdraf, akkerdistel, krul- en ridderzuring en dus ook de genoemde kruipende en scherpe boterbloem.
Ook steeds meer boeren (en andere burgers) beginnen in te zien dat de race van alsmaar intensiveren samengaat met een steeds verdere ecologische verarming van de biodiversiteit. Inmiddels wordt ook duidelijk, dat de enorme stikstof- en fijnstofbelasting van het milieu een halt moet worden toegeroepen. Een inmiddels rechterlijk besluit en beginnend inzicht van de politiek


Bloemrijk grasland en de insectenwereld