Vegetatiebeheer graslanden

Op deze pagina wordt wat verder ingegaan over de stand van zaken hoe de botanische situatie er voor staat in de graslanden van het Groene Hart. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in agrarische graslanden en graslanden in eigendom en beheer bij natuurbeschermingsorganisaties zoals Staatsbosbeheer en de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.


Klepelbeheer van niet produktief grasland, bermen, schouwpaden  en overhoekjes

Geklepelde dijkberm langs de Enkele Wiericke in Reeuwijk.
Foto: 14 mei 2012.


Inzaaien van natuurzaden


Sprake herstel van boterbloemsoorten

Vermestende depositie of stikstofdepositie is de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen (stikstofoxiden, ammoniakale stikstof) vanuit de atmosfeer naar de bodem via droge (fijnstof) of natte (regen) depositie. De vermestende invloed van deze depositie is een groot probleem voor het huidige natuurbeheer met bodemverzuring en eutrofiëring tot gevolg.


Bloemrijk grasland en de insectenwereld