Agrarische polder Stein Zuid


Voorjaar 2020 Weidevogels

De weidevogelstand in de agrarische polder Stein zuid is de afgelopen jaren zo sterk afgenomen dat gevreesd moet worden dat deze polder binnen niet al te lange termijn volledig leeg zal zijn.
31 maart 2020 heb ik vanaf de Tiendweg alle percelen goed afgekeken op de aanwezigheid van territoriale weidevogels.  Het was onthutsend om te moeten concluderen dat er in het deel tussen de spoorlijn en de tiendweg vrijwel geen weidevogels  aanwezig waren. Slechts een vage waarschijnlijk niet territoriumgebonden kievit en twee paartjes scholeksters werden gezien. Het deel tussen de Tiendweg en de Steinse Dijk was niet veel beter. Alleen in het middendeel op de percelen van Haag Nap en de voormalige percelen van de Vries zaten 2 paar grutto, 6 exemplaren tureluur, 1 paar scholekster en grofweg 5-7 paar kievit. Twee percelen waren hier recent geploegd en daar concentreerden verschillende kieviten zich. Een perceel van Haag Nap was bemest met ruige stalmest.

Grasgroei was er nog amper in de polder. De meeste percelen waren recent bemest met drijfmest middels de sleepvoet en/of injecteren. Die beperkte grasgroei werd veroorzaakt door schapenbegrazing en vraat door de vele ganzen die hier de afgelopen winter pleisterden.


Fotoalbum: Stein Zuid (ontwikkelingen voormalige boezem)


Fotoalbum: polder Stein Zuid