Polderdeel Oukoop Noord

Geschiedenis

Met Oukoop Noord wordt bedoeld het deel van de polder Oukoop gelegen tussen het fietspad Reeuwijk-Driebruggen, De Kippenkade en de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke. Dit polderdeel (ter grootte van ca. 30 hektare) was tot ca. 1960 in eigendom boer de Haan, waarvan de boerderij lag aan het begin van de Kippenkade.
De Haan boerde vrij extensief, en in die jaren had het polderdeel nog een goede weidevogelstand. Rond 1970 is als voorbereiding op de Herinrichting Driebruggen een broedvogelkartering uitgevoerd en die liet zien dat de weidevogelstand zeer goed was. Ruim 30 paar grutto's en zelfs een kolonie zwarte sterns van 33 paar werden toen o.a. geteld.
De Haan stopte met het boerenbedrijf en verkocht zijn boerderij aan een particulier. De  landerijen werden verkocht aan de Landinrichting. Eerder had de Haan ook al wat stukjes land langs de Kippenkade verkocht aan particulieren die er recreatiehuisjes  bouwden. De graslanden zijn verschillende jaren door de toenmalige Landinrichting in pacht gegeven aan omliggende boeren, zonder beperking aan het gebruik. Door het intensieve gebruik ging de weidevogelstand in rap tempo achteruit. Tijdens de afronding van de Herinrichting Driebruggen zijn de gronden aan Staatsbosbeheer overgedragen en deze worden nu al zo'n 30 jaar door deze Organisatie beheerd.


Fotoalbum: polder Oukoop Noord


Oukoop Noord Natuurontwikkeling 2017

Nog in bewerking

Fotoalbum: Natuurontwikkeling Oukoop 2017