Nieuwsbrief Juni 2020


Vogelkijkscherm in Reeuwijk afgebrand

Triest. Het vogelkijkscherm bij de plas Broekvelden langs de Lecksdijk is de afgelopen week in rook opgegaan. Vogelkijkschermen gemaakt van hout waar natuurliefhebbers vogels ongestoord kunnen observeren en fotograferen zijn niet veilig voor lieden die graag rotzooi trappen waaronder dus ook het affikken van vogelkijkschermen en vogelkijkhutten. Ook in het Lauwersmeer is recent een prachtige houten vogelkijkhut waar veel mensen van genoten doelbewust in de brand gestoken.  Wat zijn dat toch voor mensen die er op uit  gaan om van alles te vernielen en daar is het vogelkijkscherm langs de surfplas nu ook het slachtoffer van geworden.

Wat daar nog bijkomt is dat alle fraaie schilderstukken gemaakt door  natuurliefhebber  en amateurvogelfotograaf Dorus Duits nu ook verbrand zijn. Dorus had zo'n beetje alle bijzondere en zeldzame vogelsoorten die hij tegenkwam op zijn bijna dagelijke fietstocht rondom de surfplas geschilderd en de portretten op de wand geplaatst van het vogelkijkscherm. Allemaal in rook opgegaan nu. Om toch een herinnering daar aan te houden een foto-overzicht van de schilderijen van Dorus, de hoop hebbende dat het vogelkijkscherm alsnog wordt opgebouwd maar nu met materiaal wat vandalismebestendig  is voor  brandstichting.De restanten van het volledig afgebrande vogelkijkscherm langs plas Broekvelden


Volhouders op Plas Elfhoeven in Reeuwijk

De eilandjes in plas Elfhoeven zijn door de Gemeente Reeuwijk/Bodegraven flink aangepakt om wegspoelen te voorkomen. Het verdedigen van die eilandjes tegen de waterwolf heeft flink wat geld gekost. Palenrijen zijn geplaatst, er is beschoeid, grond aangevoerd waar nodig en  bomen  zijn verwijderd. Ook is riet geplant om meer waterriet te krijgen. Om ganzenvraat te voorkomen is het jonge aangeplante riet met gaasnet overdekt.
Bewoners in de omgeving en recreanten met bootjes op de plas klaagden al jaren over die grote aantallen kokmeeuwen die hun rust verstoorden met hun gekrijs, geschijt en het massale alarmeren als er bootjes dicht langs hun broedgebied voeren. Wel ze hebben hun zin maar toch nog niet helemaal. Vrijwel alle broedende kokmeeuwen (en visdiefjes) zijn van de plas verdwenen op een beperkt aantal volhouders na. Een vaartochtje over de plas op 30 mei 2020 om te zien wat er nog aan visdiefjes en kokmeeuwen broedt liet zien dat vogels zich niet zo maar laten verjagen. Er werden 3 visdiefjes nestelend aangetroffen en minstens 15 paar kokmeeuwen hadden kuikens rondlopen. 


Broedend visdiefje op 30 mei 2020 op een eilandje in plas Elfhoeven. Achter de visdief geplant riet beschermd door gespannen netwerk om vraat door zomerganzen te voorkomen. Wel begreep ik van mensen die hier regelmatig komen dat er al verschillende slachtoffers onder de vogels waren die verward raakten in het gespannen net.


Fotoalbum: plas Elfhoeven Reeuwijk 30 mei 2020


De vele palen geplaatst voor verdediging van de oevers van de eilandjes  bieden goede zitplaatsen voor de kokmeeuwen en visdiefjes. Foto: 30 mei 2020


Fotoalbum: Nieuwsbrief Juni 2020


Grutto-alarm in de polders Stein Noord en Oukoop en over broedsucces

25 mei 2020 een alarmtelling weidevogels uitgevoerd voor de polders Stein Noord en Oukoop. In de polder Stein zijn geen insteken gemaakt maar  er is geteld vanaf het onverharde landbouwpad waarbij op diverse plekken geruime tijd is besteed aan overvliegende predatoren waardoor de weidevogels wel zouden gaan alarmeren. In de polder Oukoop zijn in de percelen waar weidevogels broeden insteken gemaakt. 


Alarmerend gruttopaar met kuikens in de buurt. De achterste grutto is de vrouw. Kenmerk langere snavel en wat groter.
Foto: 23 mei 2020.


Gruttoman alarmerend. Polder Stein Noord 23 mei 2020.


Grutto vrouwtje alarmerend met op de voorgrond gele lissen. Polder Stein Noord. Foto: 24 mei 2020


Grutto vrouwtje alarmerend op hek in de polder Oukoop Reeuwijk deel Negenviertel. Foto 23 mei 2020


Tureluur alarmerend op hek in de polder Stein Noord in de buurt van de plasdras. De oever van de sloot vol met gele lissen.
Foto: 25 mei 2020


Grutto's op de plasdras in de polder Stein noord. Hier zaten 14 exemplaren grutto's in de ochtend van 25 mei 2020. Rustend. Niet broedindicaties maar w.s. wel grutto's die in de omgeving hadden gebroed zonder broedsucces. 


Over grutto's en broedsucces in de voormalige Bergambachtse boezem bij Haastrecht


Meer lezen over de voormalige Bergambachtse Boezem:
KLIK HIER

25 Mei 2020 een bezoek gebracht aan de voormalige boezem bij Haastrecht.. Deze ligt in polder Beneden Haastrecht in het polderdeel Bilwijk. De boezem staat bij wat oudere mensen (zoals ik ook bijna) bekend als de molen van Hol. Boer Hol woonde op de molenstomp van de vroeger boezem. Hij boerde daar op een  wat ouderwetse en extensieve manier. In mijn jeugdjaren kwam ik er graag. In het voorjaar groeide in het deel wat vroeger de boezem was en uit hooiland bestond enkele honderden wilde kievitsbloemen. Weidevogels broedden er zeer algemeen en dat was ook de reden dat de Stichting Zuid-Hollands Landschap dit polderdeel vanuit de Herinrichting Krimpenerwaard toegewezen kreeg om er (weidevogel)reservaat van te maken.


Broedsucces

Bezoek 25 mei 2020. Wat blijkt, de weidevogels laten het hier niet afweten, zoals soms in andere reservaatgebieden wel het geval is. De tijd genomen om vanaf de Bilwijker weg het eventuele alarmgedrag van de aanwezige grutto's en tureluurs te kunnen volgen. Er werd druk gealarmeerd viel op,  verschillende gruttoparen alarmeerden vanwege mijn aanwezigheid en toen een zwarte kraai overvloog kwamen daar nog enkele paren grutto en twee paren tureluur bij. Minimaal schatte ik het aantal alarmerende paren grutto op 11-13 en 2-3 paar tureluur. Maar het werkelijke aantal broedparen wat gebroed heeft in het reservaat zal hoger zijn. Wat wel opviel was een groepje van 13 grutto's die in een aangrenzend recent gemaaid grasland verbleven zonder enige broedbinding. Voor hen was het broedseizoen voorbij en zonder broedsucces. Hoewel niet helemaal zeker kunnen het exemplaren zijn die hier wel gebroed hebben maar waarvan het legsel of kuikens groot brengen is mislukt.

Op 3 juni 2020 nogmaals een bezoek gebracht aan het gebied en ruim 2,5 uur vanaf de (drukke) Bilwijkerweg aandachtig gekeken naar alarmerende weidevogels. Er was inderdaad veel alarm. Vooral toen er twee bruine kiekendieven en buizerds overvlogen en later een blauwe reiger en een zwarte kraai. Alles bij elkaar  schatte ik dat er minimaal 14 paar grutto alarmeerden. Een gruttopaar had twee bijna vliegvlugge kuikens en trokken zich weinig aan van mijn aanwezigheid. Ook alarm van 2 paar tureluurs, 2 paar kievit en 1 paar scholekster. Op een aangrenzend net gemaaid stuk grasland zaten 5 adulte grutto's. Exemplaren waarvan het broedseizoen was mislukt neem ik aan. Duidelijk was te merken dat zij nog terreinbinding hadden want ze alarmeerden zelfs nog een beetje mee als er predatoren overvlogen.

Een van de twee bijna vliegvlugge gruttokuikens van een gruttopaar in de voormalige Bergambachtse boezem. Foto: 3 juni 2020.


Wakende grutto op een hekpaal. Op de achtergrond het restant van de watermolen die hier ooit de Bergambachtse boezem bemaalde. Tot aan de jaren 70 van de vorige eeuw boerde hier nog de aardige boer Hol waar ik regelmatig voor een praatje langs ging. Foto: 25 mei 2020


Twee grutto's van twee afzonderlijke paren druk alarmerend in de brede vrijwel onbegroeide (en drooggevallen) greppel van een stuk hooiland. De kuikens kunnen zich indien nodig prima verschuilen in het hoge gras en lieten zich dan ook niet zien. Foto: 25 mei 2020.


Op de achtergrond de (gerestaureerde) molenstomp, het restant van de voormalige watermolen  die bezwaarwater uit de voormalige Bergambachtse wetering de boezem inmaalde om dat vervolgens weer te lozen op de Hollandse IJssel. Rechts een geel lint van
gele lissen in de oever. Foto: 25 mei 2020. 


Een groep van 13 grutto's en enkele spreeuwen met jongen verbleef in een aangrenzend pas gemaaid grasland.
Geen broedbinding was er meer. Voor deze grutto's was het broedseizoen voorbij. Helaas zonder broedsucces. Foto: 25 mei 2020


Fotografische bijvangst. Op de Bilwijker weg kroop een insect wat mij onbekend voorkwam. Een flink insect van ca. 3 cm lang. Dus een paar foto's gemaakt. Het insect bleek geen Nederlandse naam te hebben. Voor mij was het een soort van grote langpootmug. Het ging om Eutonia barbipes. Foto: 25 mei 2020


Fotoalbum: Futenfamilie (wisseling van de wacht)

Een futenpaar had er voor gekozen een nest te maken vlak naast de Tiendweg in de polder Keulevaart.  Precies aan de andere kant van de Tiendweg had ook een 2e paar futen een nest.  Het eerst genoemde paar had kuikens en toen er wisseling van de (broed)wacht was kon ik daar een fotoserie van maken. De eerste twee fuutjes waren net geboren en  de andere twee eieren moesten nog uitkomen. De twee jonge fuutjes zaten op de rug van een ouder maar rolden bij het wisselen van de rug af. Mooi was te zien hoe de jongelingen vervolgens toch weer met de nodige moeite op de rug terug kropen.


Jong fuutje druk bezig met onder de vleugel te kruipen van een ouder. Foto: 26 mei 2020