Mei 2017  Nieuwste vertellingen uit het Groene Hart rond Reeuwijk-Gouda

                    Weidevogelnieuws

Dat grutto's soms late broedsel kunnen hebben bewijst deze grutto. Maar veel grutto's maken na verstoren van het 1e legsel of verliezen van de kuikens geen vervolglegsel meer, in tegenstelling tot b.v. kievit en scholekster. Deze grutto begon dus wel aan een 2e legsel. Broedend op het nest. Foto: 2 juni 2017. Hooge boezem Haastrecht.

Alle foto's op deze pagina zijn gemaakt met een pas nieuw aangeschafte digitale camera, de CANON Powershot 65x optische zoom. Geweldig zoombereik. Is maximaal 1300 mm !!!!!!! 

 

 

Het is begin juni 2017. De afgelopen twee maanden heb ik veel energie gestoken in het wel en wee van weidevogels  i.h.b. de Koning der weidevogels de grutto in agrarische polders en weidevogelreservaten rond Gouda en Reeuwijk. Al ruim 40 jaar doe ik jaarlijks  intensief onderzoek naar hoe succesvol grutto's broeden, ook dit voorjaar weer veel op pad geweest.
Teleurstelling en blijdschap wisselden elkaar nogal  af. Het "grutto grutto" geluid verstomd de laatste jaren steeds meer op het agrarische grasland wat overigens wel een landelijke ontwikkeling is. Binnen de reservaatgebiedjes waar het beheer speciaal op weidevogels wordt gericht zijn de broedresultaten beter, maar ook hier gaat het niet overal goed met de ontwikkelingen. Wel is verheugend te kunnen constateren dat het broedsucces  voor de soorten grutto en tureluur binnen verschillende reservaten voldoende is en er flink wat kuikens vliegvlug worden. Overigens is onzeker of de jaarlijkse aanwas van vliegvlugge gruttokuikens  in Nederland voldoende is om de landelijke populatie op peil te houden voor de toekomst.

 

Broedsucces weidevogels (in het bijzonder de grutto) op agrarisch grasland..
Grote oppervlakten van het agrarisch grasland werden dit voorjaar zo rond 10-15 mei gemaaid. Als voorbeeld een foto van een groot blok grasland in de polder Keulevaart dat op 11 mei  al was gemaaid en afgeruimd. Op de gemaaide percelen liep  op 12 mei een groep volwassen grutto's. Het waren  37 stuks volwassen vogels. Geen goed teken want het betekent voor die vogels dat er geen broedsucces is geweest dit voorjaar.

 

 

 

 

 

Broedende kieviten op (mais)bouwland in de polder Stein zuid.
Kieviten broeden graag op landerijen met een lage vegetatie. Op bouwland waar snijmais wordt geteeld kunnen flinke aantallen broeden. Zo'n voorbeeld is het bouwland in de polder Stein zuid nabij de voormalige boezem. Hier wordt al een aantal jaren mais geteeld. De kieviten zijn er ieder voorjaar vrij vroeg bij om hier te broeden. Zo'n 5-7 paartjes broeden hier. Jaarlijks samen met een scholekster. Het bouwland was het afgelopen najaar al geploegd en de eerste kievit zag ik al op 5 en 6 maart op het nest zitten. Erg vroeg dus. Dat bleek dus ook zo te zijn want pas op 7 maart 2017 hoorde ik op de radio dat het eerste kievitsei gevonden was bij Bunnik in de provincie Utrecht. Dat realiseerde ik mij niet want ik ging er van uit dat het eerste kievitsei wel al op 5 maart zou zijn gevonden. Had ik het wel geweten dan had ik er toch geen melding van gemaakt. Van de vroeg broedende kieviten zijn niet alle eerste broedsels geslaagd.
Tijdens het broedseizoen is het perceel gemest en de mest onder gefraisd. Daarna zijn de maiszaden ingebracht. Ik heb wel verschillende kieviten met kuikens waargenomen maar constateerde ook dat verschillende kieviten aan 2e of misschien wel 3e broedsels zijn begonnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima broedsucces weidevogels in de Hooge Boezem bij Haastrecht.

Meerdere paartjes grutto zijn bij de Hooge Boezem te zien met hun kuikens. De ouders zitten soms te slapen zo lijkt het. Maar schijn bedriegt want ze zeer zeer alert en bij het in de verte verschijnen van vliegende predators gaan ze er heel ferm vliegend in de aanval op af. Foto's half mei 2017. Als weidevogelman ben je natuurlijk geïnteresseerd in hoeverre de weidevogels succesvol broeden en kuikens vliegvlug zullen brengen. Een (voorlopig) goed resultaat is te melden uit het reservaatgebied de Hooge Boezem. Bijna dagelijks ga ik kijken naar het wel en wee van de hier broedende weidevogels. Verheugd kan ik melden dat er flink wat jonge weidevogels (grutto, tureluur, kievit) rondscharrelen.

Helaas een totaal ander beeld zag ik in grote delen van de agrarische graslandpolders waar vrijwel geen alarmerende grutto's te horen en te zien waren na half mei, en soms zelfs eerder in het broedseizoen.

 
Een van de vier kievit kuikentjes van slechts een paar dagen oud druk op zoek naar kleine insecten. Zo af en toe riep een oudervogel het kleine grut naar zich om even te komen opwarmen. De kuikens blijven dan onder de oudervogel staan zoals op de foto's is te zien.

Foto's: 13 mei 2017.

Jonge grutto's druk voedsel zoekend. Hooge Boezem Haastrecht.
Foto: 21 mei 2017

 

 

De gefotografeerde jonge tureluur was een van de drie kuikens van een heftig alarmerend paartje  tureluurs in een vochtig stukje grasland bij het reservaat de Hooge Boezem bij Haastrecht. Foto 13 mei 2017. Het paar met kuikens verbleef vlak langs het voet-fietspad, samen met een kievit paar dat vier kuikens had. Ze trokken zich weinig aan van langslopende-en fietsende mensen.

 

 

 

Tureluur in kruidenrijk kuikenland. Zeer oplettend want er liepen kuikens in de buurt. Foto: 13 mei 2017.

 

 


Broedsucces grutto en tureluur
Tureluur alarmerend op hekpaal bij de plasdras langs de Twaalfmorgen in Polder Stein Noord reservaat Staatsbosbeheer. Foto: 3 juni 2017.
Op deze datum een globale alarmtelling uitgevoerd voor grutto en tureluur voor het gehele reservaat. Een paar insteken gemaakt en gelet op het alarmeren voor vliegende predators als bruine kiekendief, buizerd, blauwe reiger en zwarte kraai.

 

Er waren op genoemde datum in Stein Noord nog tenminste 7-9 paartjes grutto met kuikens aanwezig en ca. 10 paar tureluurs.

 

Ook op 3 juni 2017  telde ik in het reservaat  Hooge Boezem bij Haastrecht  (Stichting Zuid-Hollands Landschap) 3 paar alarmerende grutto's met kuikens en een nog laat nestelende grutto. Verder tenminste 4 paar tureluurs met kuikens.

 

 

Alarmerend tureluurpaartje met in de buurt verdekt opgesteld door het alarm van de ouders bijna vliegvlugge kuikens.

 

 

Grutto en kuikens verblijvend in een hooiland wat gedomineerd wordt door de grassoort gestreepte witbol (holcus lanatus).