Milieuprobemen: waterkwaliteit in relatie tot  ontwikkelingen van de plantenwereld


Afname calciumgehalte (kalk) veengraslanden door zure regen
Inlaat voedselrijk rivierwater in polders (sterke toename fosfaat, ammoniak). Indringing in vochtige oevers.
Oevers steeds voedselrijke. Gevolg: sterke toename biomassa (vegetatietype kenmerkend voor voedselrijke soorten)
Najaarsschouw: maaien en laten liggen. Geeft verruiging oevers (sterke toename fluitenkruid) 
Grove manier van slootonderhoud in het verleden. Gevolg mineralisatie oevers  
Peilbeheer polders: verlagen waterstand.
Achterwege laten baggeren sloten tot op de veenlaag
Toename brasem, karper en rivierkreeft waardoor vertroebeling water
Door vertroebeling/voedselrijkdom  water veel minder groei van waterplanten